PRÁVO NA VLASTNÍ TĚLO

Mgr. Antonín Vlas
ČR: Na Borku 1623/ BRD: Am Obstwiese 3A Schwante
431 11 Jirkov / 16727 Oberkrämer (u Berlína)

telefon:
ČR:00420731118064
BRD:004915223639656
pravo-na-vlastni-telo@atlas.cz

ŽIDÉ PROTI OBŘÍZCE

07.11.2014 09:59

Jsme skupina vzdělaných a osvícených Židů, kteří se domnívají, že barbarská, primitivní, mučivá a zmrzačující praxe obřízky nemá místo v moderním židovství.

Rabbi Mojžíš Maimonides ( 12. století) sám přiznal, že se obřízka provádí kvůli znecitlivění penisu a omezení masturbace.

Židé patří mezi nejvzdělanější lidi na světě. Tvoříme sice pouze 1/3% světové populace, ale obdrželi jsme 33% Nobelových cen. Jsme dost vzdělaní na to, abychom pochopili, že mrzačení penisu chlapce není přijatelné v moderní době.

Referendum o zákazu obřízky v San Franciscu

(Stát Kalifornie nakonec konání tohoto referenda zakázal s odůvodněním, že takové referendum se může konat pouze na celostátní úrovni.gin)

Byla snaha o vyvolání referenda v San Franciscu, které by zakázalo dětskou obřízku bez vyjímky. Mnoho lidí vystoupilo proti tomu, že takový zákaz by byl protižidovský a protimuslimský. To ale není pravda. Všechny děti bez vyjímky si zaslouží právo na genitální integritu a na autonomii svých těl. Nikdo nemá právo rozhodovat za své dítě a měnit jeho tělo nevratným neteraupetickým zákrokem, i když je tento proveden ve zdravotnickém zařízení a to ani ze zdánlivě zdravotnických důvodů. Náboženská svoboda nedává nikomu právo zmrzačit něčí tělo a to ani v tom případě, že se jedná ještě o dítě. Rodiče mají pouze právo rozhodnout o terapeutickém zákroku, jako je odstranění mandlí nebo slepého střeva. Obřízka však toto nesplňuje.
 

Předkožka muže

 
Je to hrozně komické někoho v tomto případě obviňovat z antisemitismu nebo z antimuslimismu. Ti lidé mají vyloženě  špatný úsudek. Nechceme mít nic společného s takovým nesmyslem i když uznáváme, že každý má právo na svobodu slova a tu vyjádřit tiskem nebo protestem. Jde tu však o velice špatný úsudek, který jde přímo proti právu dětí na jejich ochranu.
 
 

NEBOJTE SE

* Nebojte se být první z těch, kdo se zaslouží o změnu a uvede svou obec do moderní doby. Nebojte se postarat o svého syna tak, aby byly naplněny jiné potřeby tradice. A pak vaše obec pozná světlo ( vymaní se z tmářství).
 
* Co pro vás znamená tradice? Myslíte si, že je dobré následovat slepě tradici, která zmrzačuje?
 
* Nebojte se změny. Obřízka je barbarská a vy byste neměli být lhostejní ke zmrzačení svého syna.
 
* Nebojte se ptát po správnosti tradice, než ji slepě přijímat. Praxe obřízky pokračuje kvůli indoktrinaci a strachu ze změny. Nezapomeňte, že vaši nábožensští vůdci jsou obětí stejné indoktrinace.
 
* Pokud byste měli své dceři obřezat vulvu, také byste slepě poslechli? Nebo byste chránili svou dceru? Neměli byste se stejným respektem zacházet i se svým synem?
 
* Nebojte se Božího trestu. Bůh obřízku nenařídil. V původním znění Tóry, v knize J, není o obřízce ani zmínka. Chybující lidé vynalezli obřízku ve snaze zabránit masturbaci. Dokonce i rabbi Maimonides uznal tuto skutečnost.
 

Židovský náboženský aspekt.

TRADICE

Judaismus je svou podstatou dynamické vyvíjející se náboženství, které podléhá změně, neboť dokáže odpovídat na výzvu k stále novému, hlubšímu porozumění. To je vidět na zavádění nových, netradičních obřadů.
 
Židé tvrdí, že obřízka je tradice. Uvedeme tradice, které jsou už dávno mrtvé a nikdo se už jimi neřídí. Nejprve uvedeme ty činy, za které Tóra nařizovala trest smrti:
 
* nevěra manželovi (Lv 20 ; 10)
 
* smilstvo - pokud se jedná o ženu (Dt 22 ; 21)
 
* homosexualita (Lv 20 ; 13)
 
* rouhání (Lv 24 ; 16)
 
* urážení rodičů ( Ex 21 ; 17)
 
* neposlochání rodičů ( Dt 21 ; 18 - 21)
 
Je jasné, že za tato porušení Tóry už nevykonáváme trest smrti, protože se už dávno neřídíme pravidly  primitivní společnosti a přijali jsme principy lidských práv. Následují další věci, které nařizuje Tóra a které rovněž nepraktikujeme, protože se nehodí do moderní společnosti:
 
* otroctví (Ex 21 ; 1 - 11 + Dt 15 ; 12 - 18)
 
* lidské a zvířecí oběti ( Lv 4 ; 3 + 4 ; 23 + 4 ; 32 + 5 ; 7 + 5 ; 15 + 11 ; 20 a Sd 11 ; 33)
 
* rozvést se smí pouze muž ( Dt 24 ; 1)
 
* totální podřízení ženy muži, které jde tak daleko, že žena nemá ani právo odmítnout pohlavní styk ( Gn 3 ; 16)
 

DESET NEJVĚTŠÍCH HODNOT JUDAISMU

 
Rabíni tvrdí, že je 10 největších hodnot judaismu. Obřízka 9 z nich porušuje.
 
1) V´AHAVTA L´RAYAHA KAMOKHA - Láska k ostatním
 
Pokud máte rádi své dítě, tak ho nebudete mučit a mrzačit jeho genitálie.
 
2) ZEDAKAH - Spravedlnost, odpovědnost
 
Není vůbec spravedlivé připoutat své dítě a zmrzačit mu pohlavní orgány.
 
3) GEMILUT CHASADIM - Laskavost, soucit
 
Není to vůbec žádný projev laskavosti a soucitu spoutat dítě a zmrzačit jeho pohlavní orgány.
 
4) TALMUD TORAH - Láska k učení
 
Je čas naučit se přestat mrzačit děti.
 
5) HAKHNASAT OCHRIM - Vítání hostů nebo cizinců
 
Je opravdu nechutné přivítat novorozence tak, že ho spoutáme a zmrzačíme jeho pohlavní orgány.
 
6) ŠALOM BAYIT -  Pokoj a harmonie v domácím prostředí
 
Zase to samé. Mučení nemá nic společného s mírem a harmonií.
 
7) TIKKUN OLAM - Zdokonalování světa
 
Udělali bychom nejlépe, kdybychom zastavili mučení chlapců a mrzačení jejich pohlavních orgánů. Bůh nás stvořil dokonalé. Rouháme se Bohu, když si myslíme, že to děláme lépe než on.
 
8) PIKUAH NEFEŠ - Posvátnost života
 
Mnoho dětí zemřelo na následky obřízky. Proto ta praktika porušuje zásadu o posvátnosti života.
 
 
9) HEMIRAT LAŠON - Posvátnost jazyka.
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
10) ANAVA - Skromnost, pokora
 
To není vůbec pokorné, nahé děti před lidmi spoutat a zmrzačit jim pohlavní orgány.
 

MOJŽÍŠ MAIMONIDES

 
Moses Maimonides
 

Mojžíš Maimonides, známý středověký rabín, lékař a filosof napsal ve své knize " RÁDCE ZMATENÝM"  o skutečném důvodu obřízky.

"Co se týče obřízky, je dle mého názoru zavedena proto, aby došlo oslabením daného orgánu k co nejmenšímu zájmu o sex a tak aby on mohl být v klidovém stavu, jak je to jen nejvíce možné. Někteří si myslí, že obřízka zdokonaluje to, co je vadné od narození. Na to by mohl každý namítnout: "Jak je možné, že přirozené věci jsou vadné tak, že je nutné je zvenčí uměle zdokonalovat, když každý ví, že předkožka je pro ten úd užitečná? Ve skutečnosti nemá ten příkaz za účel upravit to, co je vadné dle přirozenosti, ale to, co je vadné morálně.

Ublížení a bolest na tomto údu je skutečný účel obřízky. Ten úd není obřízkou poškozen tak, aby to zcela znemožnilo jeho činnost a také plození je po obřízce zachováno. Důležité je však, že je obřízkou náležitě snížena žádostivost a chtíč, které jdou nad rámec toho, co je nutně třeba. Obřízka oslabuje schopnost sexuálního vzrušení a snižuje sexuální prožitek. Pokud byl hned po narození tento úd takto náležitě upraven, došlo ke krvácení a byl odstraněn jeho přirozený kryt, tak tím musí být ten úd bez pochyby oslaben.....

To je dle mého názoru ten nejsilnější důvod pro obřízku.....

Tak bude zachována zdravá rovnováha v sexuálních záležitostech. Pak se muž nebude ani příliš oddávat sexu ani nebude jeho schopnost sexu zcela zničena. Vždyť je příkaz: "Ploďte se a množte se!". Proto je ten orgán pomocí obřízky oslaben, jeho činnost však není obřízkou zcela zničena. Je to důmyslné opatření proti přebytku."

OSTATNÍ FAKTA 

Jakýkoliv léčebný postup, který v sobě zahrnuje ohrožení života halacha zakazuje. Judaismus trvá na posvátnosti lidského života a tvrdí, že každý lidský život má nekonečnou hodnotu. Tak halacha přikazuje, že lidský život má absolutní přednost před vším ostatním a vše, co by ho mohlo ohrozit, jakékoliv nebezpečné postupy, jsou z toho důvodu přísně zakázány.
Halacha přiznává, že v případě obřízky existuje potenciál ublížení na zdraví a proto stanoví, že pokud jedno dítě při obřízce zemřelo, tak nemá matka žádnou povinnost své další dítě nechat obřezat.....
...odtud se odvíjí naše humanita.....
...pokud by matka a děti trpěly strachem při této proceduře, tak má mít láska přednost před strachem a řezáním.
 
Jedná se však o porušení Tóry, která zakazuje napadení a poškození jinou osobou ( Ex 21; 18 - 27). Jenže to je přesně to, čím obřízka je! Takže je to potom v základním rozporu s pojetím židovského práva.
 
Navíc, někteří Židé mají námitky proti tlumení bolesti při obřízce lékařem. Jako by dvě tišící injekce do dříku penisu nebyly sami o sobě dost mučívé. Jakou může mít ta amputace předkožky jejich dítěte výhodu, pokud se nedá použít přijatelná lokální anestezie? Pro mohely je nejvíc přijatelný ten způsob, když se dítě svíjí co nejvíce v bolestech. Už to je špatné, že jsou nejcitlivější části jeho těla odříznuty dle rozmaru rodičů. Ke všemu to musí být provedeno co nejdrastičtěji, jak je jen možné.
 
Je třeba přijmout obřad Brith Shalom, kde je vynecháno mrzačení pohlavních orgánů.
 
Někteří Židé se bojí dívat tímto pohledem na obřízku, poněvadž si myslí, že pokud jste proti obřízce, tak jste antisemité. To je však absurdní představa. Židovství totiž není definováno podle určitých vykonaných obřadů. Ve skutečnosti jediný požadavek, aby někdo mohl být Žid je ten, že se narodil židovské matce. Židé se věnují vzdělání a snaží se vše pochopit. A tak jsme dnes vypustili mnoho už přežilých povinností z Tóry.
Pro lidi, kteří nás napadají, že jsme antisemité používám rád tento příměr. Pokud přes 90% černochů kouří a já jsem proti kouření, tak to přece vůbec neznamená, že jsem rasista, ale jen to, že jsem proti kouření. Jedná se přece o konkrétní zlozvyk ale vůbec ne o lidi, kteří ho provozují. My Židé jsme hodně vzdělaní, počet Nobelových cen to dosvědčuje. Ale potom bychom měli pochopit, že vzhledem k naší vzdělanosti mrzačení pohlavních orgánů našich chlapců není přijatelné.
 

Abrahám starý a nový.

STARÝ OTEC ABRAHÁM

Abrahám je ctěn Židy, křesťany a muslimy v podstatě proto, že nás osvobodil od nenapravitelné hrůzné chyby dávat božstvu dětské oběti. Starověký příběh o božím andělovi, který osvobodil Abraháma od náboženského nutkání zabít svého syna Izáka je brán jako bod, kdy přišel dlouho očekávaný obrat, kdy byla zastavena zřejmě upřímná, ale tragicky nesprávná víra, že Bůh chce, abychom zabíjeli naše děti a dávali mu je za oběť.
 
Boží anděl osvobodil Abraháma a Izáka a tak Abrahám osvobodil svůj lid od strachem vedeného náboženského nutkání obětovat své vlastní nevinné děti. Stejně jako Abrahám obdržel skrze anděla svého syna Izáka zpět živého, tak dal Abrahám lidem zpět jejich vlastní živé děti a osvobodil je od dřívějšího hrůzného a smrtícího nepochopení Boha.
 
Skrze jeho odvážný příklad Bůh na Abrahámovi dokázal, že je daleko více spravedlivý, laskavý a milující, než jak si to lidé ve své smrtící náboženské fundamentalistické hrůze představovali a tak se něco jiného ani neodvažovali doufat. Oni měli oči zaslepeny strachem z Boha a tak jim otec Abrahám pomohl vidět Boha jasněji. A výsledek byl, že jejich děti - naši předkové duchovně a psychosomaticky žili. Není divu, že Židé, křesťané a muslimové jako příbuzní ctí hluboce Abraháma jako otce. On naše děti pro budoucnost osvobodil od starého imaginárního a děsivého zabíjení zabíjení pro božstvo.
 
Dlužíme božímu andělovi a otci Abrahámovi naše holé životy, životy našich dětí a vnoučat...
 

NOVÍ RODIČE ABRAHÁM

Abrahám má dnes své opravdové dědice. Naši noví Abrahámové jsou všichni muži a ženy po celém světě, kteří pracují na tom, abychom mohli pochopit, že Bůh nechce, abychom mu obětovali něco z těl našich dětí. Dítě má po celé dětství a pak jako dospělý žít tak, jak bylo Bohem navrženo a vytvořeno a to po nás Bůh jako po rodičích, prarodičích, rabínech, kněžích, církevních služebnících a imámech chce. Ano! Naše děti! Aby žili dobře a byli celí kompletní.
 
Ochrana životů našich dětí a jejich Bohem dané celistvosti je náš úkol vzhledem k Bohu, na nějž máme právo a za nějž neseme také odpovědnost.
 

GEORGE WALD: JEDEN Z NEJVĚTŠÍCH AMERICKÝCH UČITELŮ

Laureát Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství z roku 1967, profesor biologie na Harvardově univerzitě, jeden z našich moudrých a laskavých nových Abrahámů, jak bylo zjištěno z jeho jasnozřivé ale nikdy nepublikované eseji: "Obřízka" z roku 1975. Zde je několik vět z jeho hluboké seminární  práce:
 
"Zdá se, že poslední úvaha by se měla zabývat tímto problémem. Dětská oběť "Molochovi" byl zcela běžný obřad mezi starověkými národy Blízského východu a ten měli Židé zakázán tím nejdrsnějším způsobem (Lv 20 ; 1 - 2). Bůh jim uložil požadavek, aby mu byli obětováni všichni prvorození samci. Upozornil, že však mají být obětována pouze domácí zvířata, kdežto děti mají být vykoupeny. A jak byl Mojžíš Bohem poučen, tak vysvětloval lidem: A budou obětováni všichni samci , kteří otevírají mateřské lůno. Všechny prvorozené syny musíš vykoupit." ( Ex 13 ; 15) A jeden z obřadů, který dal Bůh Mojžíšovi spolu s desaterem je tento: "Každý prvorozený syn patří mně; a stejně naložíš se skotem a bravem: po sedm dní zůstane u své matky a osmého dne mi ho dáš." ( Ex 22 ; 28b - 29)"
 
"Tento příkaz obětovat prvorozeného samce domácího zvířete, přičemž on má být sedm dní u matky a osmého dne má být obětován nás přivádí na myšlenku, že obřízka osmého dne byla dřívější formou vykoupení. Obětování předkožky dítěte nahradilo obětování celého dítěte. A každý příkaz zpětného vykoupení byl dán do přikázání vykoupení prvorozených lidských synů. ( Ex 13 ; 13b)"
 
"Dělám to s největším váháním, protože vím, že na to nemám právo, ale rád bych navrhl svým kolegům Židům, jestli už nenastal vhodný čas, kdy by se přestalo s touto výkupní obětí předkožky. Jistě by mohl být nalezen nějaký náhradní obřad.... bylo by to jistě vhodnější, než zmrzačující násilí na novorozencích."
 

VOLBA ŽIVOTA

Kdysi jsme jako lidi trpěli jen vlastním nepochopením Boha, místo toho, aby nás vedl. Z toho vycházely naše náboženské vraždy a později - možná jako náhrada dětských obětí - naše náboženské mrzačení dětských pohlavních orgánů. Nyní však dosahujeme zlomu v našem chápání Boha. Jednoho dne, snad to bude brzy, dokončíme Abrahámovu odvážnou revoluci a jen milosrdný a milující Bůh nás všechny monoteisty k tomu, aby byla naplněna touha po celistvosti a dobrotě lidského života, tak jak byl přirozeně stvořen a jak je neustále vytvářen, tak jak to činí Boží vůle pro lidské děti.
 

ŽEŇ TOHO CO JSME ZASELI

Jakou máme naději na mír, když jako potomci Abraháma stále vraždíme a znetvořujeme? Když mi Židé, muslimové a severní Američané mrzačíme dětem pohlavní orgány, tak z toho zklízíme nevyhnutelné důsledky, že se naše země mění v peklo. Nyní zklízíme samé sexuální násilí za to, že dětem tvrdohlavě mrzačíme jejich pohlavní orgány, což dětem poškozuje rozvoj jejich skryté sexuální mysli.
 
Jaké je to šílenství. Obřízka je primitivní a barbarská, někdy je to smrtelné sexuální mučení, v každém případě je to zmrzačení a to vše se děje v Božím jménu. Přinejmenším se při tomto trestuhodném mrzačení dětských pohlavních orgánů bere Boží jméno zcela nadarmo.
 
S pomocí našich nových Abrahámů skončíme s tímto starobylým nepochopením Boha, s tímto nelidským násilím páchaným na genitáliích našich dětí - které jsou Bohu velmi vlastní.
 

DARY OD BOHA

Ano, nejsme vůbec lidé. Lidské děti to je to nejlepší, co Bůh udělal (lidé mu říkají tatínek). Nechápeme vůbec Boží spravedlnost a milost, jeho smysl pro celistvost a dobro, Boží moudrost v navrhování našich těl a celého stvoření. Z toho vůbec nic nechápeme a tak se v Božím jménu dopouštíme náboženských vražd a mrzačení dětských pohlavních orgánů a vůbec nechápeme Boží lásku k nám. Až pochopíme Boží lásku k nám a celému Božímu stvoření - tak to bude cesta k míru na této dlouhodobě týrané a mučené planetě, kterou Bůh učinil ve své nekonečné moudrosti, tvůrčí síle a dokonalé lásce.
 

VOLBA POKOJE

Boží láska je pokoj. Tento pokoj předchází veškeré chápání. Nic nás od něho nemůže oddělit s vyjímkou nás samotných. A to děláme se strachem když přinášíme dětské oběti, mrzačíme dětem jejich pohlavní orgány, znásilňujeme, nenávidíme, vraždíme a válčíme - tak pácháme takové bezbožnosti. Takové věci nejsou Boží cestou. Boží cestou je láska, celistvost, dobro a život - který je bytím podle Božího plánu, jak to chce Bůh pro každého tvora, abychom my a naši potomci mohli žít. ( Dt 30 ; 19)
 

Brith Shalom - Smlouva Pokoje

Brith Shalom neboli Smlouva Pokoje je obřad při kterém dochází k pojmenování židovských chlapců a který je alternativou k obřízce, která se nazývá Brith Milah neboli Smlouva Řezu. Může být vykonán rabínem, který v tom má už delší praxi. V případě, že ho vykonávají sami rodiče mohou improvizovat a ten obřad upravit, jak se jim hodí. Tento obřad nahrazuje obřízku, která se u dotyčného chlapce samozřejmě neprovádí. Další výhodou je, že analogický pokojný obřad může být prováděn i s děvčaty u nichž se normálně po narození neprovádí žádný obřad.
 
V Mitzvě je přikázáno:
 
* nesmí být žádná značka na vašem těle (Lv 19 ; 28)
 
* nesmí být žádné zářezy na vašem těle ( Dt 16 ; 1)
 

MILUJÍCÍ LASKAVOST

Mezi silné stránky judaismu patří racionalita, závazky k učení a vzdělanosti, tradice gemilut chasidim tedy k aktům milosrdenství, zákaz úmyslného poškozování, které způsobuje bolest. Odříznutí předkožky penisu dítěte porušuje všechny tradice a silné stránky judaismu.
 

SMLOUVA

Argument, že se mají malé děti podílet na smlouvě tím, že jim bude odříznuta předkožka penisu je silně iracionální.....je to slepé následování stinných stránek minulosti.
 
Smysl smlouvy je ten, že ji může platně uzavřít pouze ten, kdo ji plně intelektuálně chápe. Novorozenec není schopen něco takového vůbec pochopit. Proto může být taková smlouva platná pouze tehdy, pokud se dospělý rozhodne obřezat sám, na základě svého porozumění, které má jako dospělý.
 
Navíc Halacha povoluje obřad hatifat, tedy jen prolití kapičky krve, pokud dítě nemůže být obřezáno ze zdravotních důvodů. To je pak zcela platné znamení smlouvy.
 
Také Rabbi Maimonides se zabýval problémy s obřízkou.
( vynechávám, poněvadž je to tu ve zváštním odstavci.gin)
 

LITERALISMUS

Někteří lidé věří, že Bůh přikázal Abrahámovi obřezat sám sebe, svou rodinu a to mělo být zachováváno v jeho veškerém potomstvu jako věčný příkaz. O tom existují pochybnosti.
 
* co je to za smlouvu, která je provedena na těle dítěte, které si nemůže vybrat a vůbec to nechápe
 
* měl by se všemohoucí Bůh zaměřit na mrzačení dětského penisu?
 
Navíc moderní židovští učenci zjistili, že se pasáž o obřízce vůbec nenachází v nejstarší nalezené verzi knihy Genesis, v části J ani ve třech nejstarších opisech. Je tam příběh Abraháma v celém svém rozsahu s vyjímkou pasáže o uzavření smlouvy prostřednictvím obřízky. Takže se vůbec nemusíte bát Božího trestu. Bůh totiž žádnou obřízku vůbec neustanovil.
 

IDENTITA

Být obřezán nečiní identitu Žida. Dívky obřezávány nejsou. Chlapec je Židem od okamžiku svého narození, pokud je jeho matka Židovka. Ve skutečnosti:
 
* chlapec má vyjímku a nebývá obřezán, pokud by to mohlo trvale ohrozit jeho zdraví nebo ohrozit jeho život, například, když se v rodině vyskytuje hemofilie
 
* židovští chlapci v zemích, kde se obřízka téměř vůbec neprovádí, jako je například Holandsko, mohou být ponecháni beze změny a přece je považován za plnohodnotného Žida 
 
* ve Švědsku 60% židovských chlapců není obřezáno
 
* mnoho sovětských Židů nebylo obřezáno z důvodu komunistické perzekuce a zůstali při tom, i když tam komunismus padl
 
* i když je populární opačný názor, tak ve skutečnosti i neobřezaný židovský chlapec může přistoupit k obřadu "bar micva" ve třinácti letech. Někteří rabíni se k tomu jednoduše vyjádřili: "Nemíním to kontrolovat"
 
* vzhledem k tomu, že mnoho amerických křesťanů praktikuje obřízku, tak obřízka zcela ztratila svůj rozlišovací smysl jako znamení, kterým se odlišují Židé.
 
To znamená, že obřízka je nutně potřebná pro přežití židovského národa je krajně nesmyslné.
 

UZDRAVENÍ SVĚTA

 
Hlavním bodem judaismu je Tikkun Olam, tedy uzdravení světa. Na světě je hodně bolesti, protože se opakují škodlivé vzorce chování. Když se vzdáme mrzačící obřízky, tak to přispívá k našemu uzdravení. Pokud se sami vyléčíme z této bolesti. Tak budeme schopnější léčit ostatní, v tom je náš etický a duchovní potenciál.
 
 

TRADICE

(opakuje se tu pasáž jako na začátku článku, tu vynechám a uvedu jen to, co je navíc.gin)
 
Mnoho z našich tradic bylo opuštěno, měněno nebo upravováno v průběhu věků. Dokonce i tradice obřízky byla změněna:
 
* Je dokázáno, že současná   radikální obřízka periah byla zavedena až v polovině druhého století našeho letopočtu, aby se zabránilo helenizovaným Židům maskovat svůj stav. Je dokázáno, že původní obřízka milah, což znamená řez byla mnohem mírnější. Jednalo se o pouhé odříznutí špičky.
 
( Z toho vyplývá, že židovská obřízka v Ježíšově době a v době, kdy se oddělilo křesťanství od židovství byla zcela něco jiného, než čemu se říká obřízka dnes a co dnes většinoví Židé provádějí.gin)
 
* Metzitzah - tedy sání penisu obřezávaného dítěte ústy mohela bylo povinnou částí obřadu až do konce 19. století, kdy se ukázalo, že mnoho dětí zemřelo po obřízce proto, že byly nakaženy mohelem, který měl tuberkulózu nebo pohlavní chorobu.
 
(Pouze ultraorthodoxní Židě provádějí sveřepě  metzitzah dodnes.gin)