PRÁVO NA VLASTNÍ TĚLO

Mgr. Antonín Vlas
ČR: Na Borku 1623/ BRD: Am Obstwiese 3A Schwante
431 11 Jirkov / 16727 Oberkrämer (u Berlína)

telefon:
ČR:00420731118064
BRD:004915223639656
pravo-na-vlastni-telo@atlas.cz

VYVRÁCENÍ MÝTU VYTVOŘENÉHO MASTERSEM & JOHNSONOVOU, ŽE OBŘÍZKA NEMÁ VLIV NA CITLIVOST PENISU

22.10.2014 22:24

                                          Autoři:

                    Tina Kimmelová PhD MSW MPH Berkeley, California, USA

                    John W. Trevis MPH  Mulumbimbi  Nový Jižní Wales Australie

                    Hugh Young BSc Porirua Nový Zéland

          OBŘÍZKA ODŘÍZNE TU NEJLEPŠÍ ČÁST......

  William H. Masters a Virginia E. Johnsonová v roce 1966 knihu Sexuální reakce, kde jednom krátkém  odstavci povrchní studii o citlivosti penisu, kde však byla měřena pouze citlivost žaludu a dospěli k závěru, že

  Ale v roce 2007 byla publikována v dubnovém čísle British Yournal of International urology studie, která dotáhla to, co Masters a Johnsonová jen přestírali. Po prošetření celého penisu včetně předkožky došel Morris Sollers s kolektivem k závěru.

  *Několik míst na vnitřní předkožce je relativně citlivějších než jakékoliv místo na obřezaném penisu.

  ( body 3,4,13,14)

  *Žalud není nejcitlivější částí penisu ale jedna z částí nejméně citlivých.

  (body 8,9, 10, 11)

  *Nejcitlivější částí obřezaného penisu je zbytková vnitřní předkožka a obřízková jizva.

(bod 19)

  1) nejbližší tělo penisu k věnci žaludu

  2) vnější předkožka

  3) hrana ústí předkožky

  4) mukokulatní spojení

  5) vroubkovaná tkáň

  6) předkožková sliznice

  7) sulcus

  8) věnec žaludu

  9) střed žaludu

  10) žalud a močová trubice

  11) věnec žaludu

  12) uzdička a močová trubice

  13) uzdička blízko vyvýšeného pásu

  14) uzdička a mukokulantní spojení

  15) hrana předkožkového ústí

  16) vnější předkožka

  17) nejbližší tělo penisu k věnci žaludu

  Obřezaný

   1) nejbližší tělo penisu k věnci žaludu

  6) předkožka - sliznice

  7) sulcus

  8) věnec žaludu

  9) střed žaludu

  11) žalud u ústí

  12) uzdička s močovou trubicí

  17) nejbližší tělo penisu k věnci žaludu

  18) jizva - dorzální vrchní plocha

  19) jizva - ventrální vrchní plocha

  Sollerrs s kolektivem zkoumali 159 normálních dobrovolníků z nich bylo 59 obřezáno a 65 bylo intaktních. Standardní neurologické přístroje pro dotykovou senzitivitu byly aplikovány na různých místech a na 11 místech obřezaných penisů.

           Tlakové prahy lehkým dotekem u dospělého penisu

           Studii prováděli

  Morris Sollerrs, James Snyder, Mark Reiss, Christopher Eden, Marylin Milošová, Norma Wylcoxová, Robert van Howe.

           Cíl

  Záznam prahů dospělých penisů intaktních a obřezaných mužů a srovnání dvou populací.

           Studijní objekty a metody

  Dospělí mužští dobrovolníci bez anamnézy patologie penisu byli hodnoceni Sommes - Weinsteinovým monofylamentálním dotykovým testem a zaznamenali prahové hodnoty tlaku na lehký dotyk. Obřezaní a intaktní muži byli srovnáváni pomocí smíšeného modelu pro opakované údaje s ohledem na věk, dle druhu spodního práva, od doby poslední ejakulace, země původu a úrovně vzdělání.

          Výsledky

  Žaludy intaktních mužů mají nižší průměrné hodnoty tlaku než žaludy obřezaných mužů. V úvahu byl vzán věk, druh spodního prádla a etnicita. Byly tam významné rozdíly tlakových limitů v závislosti umístění na penisu. Nejcitlivější částí obřezaných penisů byla jizva na ventrální ploše. Při umístění na intaktních penisech na místech, která jsou odstraněna obřízkou měli nejnižší práh, byli tedy mnohem citlivější než ventrální jizva obřezaného penisu.

          Závěry

  Žalud obřezaného penisu je méně citlivý na lehký dotyk než žalud citlivého penisu. Přechodová oblast z vnější na vnitřní předkožku je nejcitlivější bod u intaktního penisu, a je mnohem citlivější než nejcitlivější bod obřezaného penisu. Obřízka odstraňuje nejcitlivější části penisu.

  Nápisy zleva:

  hřídel

  vnější předkožka

  předkožkové ústí

  vroubkovaná tkáň

  vnitřní předkožka

  žalud

  uzdička

  Zde je to u sloupců normálně, čím vyšší, tím citlivější. Bílé sloupce, obřezaný, modré intaktní.

  (Možná někoho překvapí ta vnitřní předkožka u obřezaného.  Je to tím, že studie byla prováděna v USA a tam se obřízka téměř výhradně provádí stylem pevná a vysoká, při kterém mnohdy i značná část citlivé vnitřní předkožky zůstane, ten styl není tak zhoubný pro citlivost penisu jako nízký styl.Redakce PNVT)

  Na spodním obrázku jsou sloupce obráceně, čím nižší, tím citlivější. I barva sloupců je obrácená, světlý intaktní a tmavý, obřezaný. Čísla jsou na nákresech nahoře.

          V protikladu k Mastersovi & Johnsonové

 

  "Mylná falická víra, že neobřezaní muži mohou lépe kontrolovat než jejich obřezané protějšky byla akceptována téměř všemi obřezanými i neobřezanými účastníky studie jako biologický fakt. Tato představa spočívala na rozšířeném nedorozumění, že žalud obřezaného penisu je citlivější na dráždění při pohlavním styku nebo masturbaci než žalud, který je chráněn zbytkovou předkožkou. Proto se předpokládalo, že obřezaní muži mají větší potíže při kontrole ejakulace a (jak věřilo mnoho účastníků studie) i větší tendenci k impotenci.

  Omezený počet mužských účastníků postoupil krátký klinický experiment, který byl koncipován tak, aby vyvrátil falešnou představu o excesivní citlivosti obřezaného penisu. Pětatřicet neobřezaných mužů bylo libovolně přiděleno k obřezaným objektům studie posobného věku. Bylo provedeno rutinní neurologické vyšetření a byla věnována zvláštní pozornost extroreceptivnímu dráždění a lehčím dotykům na ventrální a dorzální ploše žaludu.

  Během tohoto vyšetření nebyl nalezen žádný výrazný rozdíl mezi ořezanými a neobřezanými žaludy."

  WH Masters a VE Johnsonová, Lidské sexuální reakce Little Brown 1966 str.189 - 190

         Toto stanovisko bylo nesprávně interpretováno a bylo bál šířeno jako velmi citovaná doktrina:

        "Obřízka nemá vůbec žádný vliv na sexualitu."

 

  Obrázek 12 - 1 penisu "Normální anatomie" (boční pohled) str.177 Jako normální je zobrazen penis bez předkožky!!!

  Ačkoliv jejich nástroje, metody a analitické postupy nebyly nikdy zveřejněny a jejich studie nikdy nebyla podrobena recenzi, tak tento úryvek kapitoly přes 40 let tvořil a dokonce někde ještě dnes tvoří převládající doktrínu na toto téma. Například Americká  Asociace Pediatrů AAP, na ni poukazuje ve svých posledních politických prohlášeních o přiměřenosti běžné kojenecké obřízky, v dokumentu (který je citován i některými našimi lékaři) se tvrdí:

  "Existují anekdotická tvrzení, že u obřezaných mužů byla snížena citlivost a sexuální uspokojení. Masters a Johnsonová však nezjistili žádný rozdíly mezi obřezanými a neobřezanými muži při extroreceptivních a taktilních zkoumáních  na ventrální a dorzální straně žaludu."

          A kde jsou tyto pokusy?

 


 

Obrázek 12 - 4 Mužská pánev (fáze vzrušení) Předkožka je přidána pouze jako "doplněk"!!!

  Snažili jsme se zjistit, jakým způsobem přišli Masters a Johnsonová k datům, z nichž vyvodili své závěry. Četli jsme jejich publikace a další příslušné dokumenty, zkoumali jsme, jaké měřící přístroje měli k dispozici. Ty měřící přístroje byly jen nepřesně popsány. Měli jsme rozhovor s Williamem Mastersem přesně před jeho smrtí v roce 2001, stejně jako s jeho blízkými spolupracovníky. Žádný z nich si však nepamatoval na tyto studie!

   Došli jsme k závěru , že je velmi nepravděpodobné, že Masters a Johnsonová prováděli nějaké testy, které by umožnily, aby viděli rozdíly pokud jde o citlivost penisu, jak to tvrdili.

  V nejlepším případě, pokud ta studie byla skutečně provedena, tak Masters a Johnsonová zjistili, že obřezané penisy nejsou citlivější než penisy intaktní, což je jednostranný výsledek.

  Ve skutečnosti všechny ostatní relevantní studie dokazují (histologické a kvantitativní), že obřezané penisy jsou ve skutečnosti mnohem méně citlivější, než penisy intaktní.

  To znamená, že závěry, které publikovali Masters a Johnsonová, že není vůbec žádný rozdíl v citlivosti mezi obřezanými a intaktními penisy, jsou v nejlepším případě ledabylé.

  Masters a Johnsonová nevěnovali během svého "krátkého klinického experimentu" vůbec žádnou pozornost předkožce.

  Před provedením jejich studie jim nebylo jasně známé, že předkožka může být stažena dozadu.

  Jejich jediný zájem o předkožku byl ten, že ta při pohlavním styku pokrývá žalud.

  BEZ OHLEDU NA TO, JAKÝ HISTORICKÝ VÝZNAM MAJÍ ZÁVĚRY STUDIE MASTERSE A JOHNSONOVÉ,  TAK TA STUDIE NEMÁ ŽÁDNÝ VĚDECKÝ ZÁKLAD A TO MÁ DALEKOSÁHLÉ DŮSLEDKY PRO KLINICKOU SEXUOLOGII, PEDIATRICKOU PRAXI A LEGISLATIVU.

  (Zjistil jsem, že Virginia Johnsonová nebyla vůbec doktorka ale že se původně živila jako zpěvačka country. Redaktor PNVT)