PRÁVO NA VLASTNÍ TĚLO

Mgr. Antonín Vlas
ČR: Na Borku 1623/ BRD: Am Obstwiese 3A Schwante
431 11 Jirkov / 16727 Oberkrämer (u Berlína)

telefon:
ČR:00420731118064
BRD:004915223639656
pravo-na-vlastni-telo@atlas.cz

POROVNÁNÍ POZIC ZASTÁNCŮ A KRITIKŮ OBŘÍZKY

12.04.2017 16:33
 
 

                   POROVNÁNÍ POZIC ZASTÁNCŮ A KRITIKŮ OBŘÍZKY

 

              Bolest obřízky

 
     zastánci:
 
    Je jisté, že obřízka je bolestivá. Obřízka bez bolestivé medicny je "barbarská".
 
     kritici:
 
     Podle studií je ve velkém měřítku reakce novorozence na bolest "podobná, ale ještě silnější než u dospělých objektů." Obřízka novorozenců je převážně bolestivá a traumatická. Pokud jsou starší chlapci obřezáni v celkové anestezii, tak chlapec trpí v době po operaci silnou bolestí. Někteří chlapečkové nepláčou, protože upadají kvůli drtící bolesti při chirurgickém zákroku do traumatického šoku. Ukázalo se, že bezpečné  anestetikum může bolest novorozence pouze zmírnit. Ve věku 6 měsíců byla zaznamenána změněná reakce na bolest. Kvůli novorozenecké obřízce bylo zjištěno trvalé neurologické poškození posttraumatickou stresovou poruchou.
 
 

               Komplikace

 
     zastánci:
 
     Riziko při operaci obřízky je nízké, menší než 1%, nejčastějšími komplikacemi jsou krvácení a infekce.
 
     kritici:
 
     Skutečný výskyt komplikací je neznámý. Uvádí se že míra postraumatických komplikací je 0,2 - 38%. Větší míra komplikací byla pozorována u kojenců v prvních letech života. Reálných krátkodobých komplikací je 2 - 10%. Existuje 20 známých krátkodobých komplikací, mimo jiné, krvácení, infekce, chirurgické nehody a někdy ve zvláštních případech smrt. Jsou také komplikace, které mohou nastat v pozdějším životě, které jsou jasně připisovány obřízce. Obecné nevýhody a to i v případě, že ta obřízka je provedena lege artis jsou ztráta citlivosti penisu a negativní důsledky pro sexualitu.
 
 
 

               Dětské reakce chování

 
     zastánci:
 
     Zastánci obřízky tento aspekt vůbec neřeší.
 
     kritici:
 
     Několik studií ukázalo, že krátkodobé následky obřízky zahrnují následující: změny rytmu spánku, změnu úrovně aktivity, snížená interakce dítě -  rodič, větší podrážděnost, poruchy v zažívání a narušený vztah matky a dítěte.
 
 
 

               Infekce močových cest (HTI)

 
     zastánci:
 
     Podle metaanalýzy obřízka snižuje riziko infekce močových cest o faktor 12 a absolutní riziko u genitálií intaktních chlapců je 1 ze 100.
 
     kritici:
 
     Metody studií, které tvrdí, že ta obřízka snižuje riziko HTI jsou neprůkazné. Vůbec nebyly vzaty do úvahy matoucí proměnné jako například kojení, způsob odběru moči, definice té infekce a způsob ubytování kojence s matkou. Aby se zabránilo infekci jednoho chlapce, tak by muselo být obřezáno sto chlapců. V japonské studii 603 chlapců, kteří nebyli obřezáni se nenašel žádný případ infekce močových cest. Výsledky této studie poukazují na další metodologické chyby u studií, které tvrdí, že existuje kolerace mezi infekcí močových cest a obřízkou. Ty infekce močových cest jsou snadno léčitelné antibiotiky. 
 
 
 

               Rakovina penisu

 
    zastánci:
 
    Zprávy z řady případů svědčí o koleraci mezi nedostatkem obřízky a rakovinou penisu. Zastánci obřízky věří, že invativní rakovina penisu by mohla v USA být prakticky eliminována novorozeneckou obřízkou.
 
     kritici:
 
     Neexistuje žádná americká studie o výskytu rakoviny penisu a jejího vztahu k obřízce. Ta rakovina penisu je vzácná a výskyt rakoviny penisu je zhruba 1 ku 100 000. V jiných rozvinutých zemích, kde je obřízka vzácná, jako je Dánsko a Norsko je výskyt rakoviny penisu nižší než v USA. ( I v Německu, Rakousku a Švýcarsku je úroveň výskytu rakoviny penisu nižší než v USA.) Rakovina penisu se vyskytuje většinou pouze u starších mužů. Proto se člověk může pro obřízku rozhodnout až bude starší, aby si zajistil údajnou výhodu.
 
 
 

                Pohlavně přenosné nemoci

 
     zastánci:
 
     Podle metaanalýzy publikovaných studií se u intaktních mužů ukazuje, že mají třikrát vyšší riziko nákazy viru HIV a zvýšené riziko genitálních vředů. Mnoho těch studií bylo provedeno v Africe. A tak v článku v časopisu došli k závěru, že genitálně neporušení muži měli 2 až 8 krát vyšší riziko nákazy virem HIV. Obřízka snižuje riziko genitálních vředů, syfilitidy a měkkého vředu.
 
     kritici:
 
     Ty studie ohledně přenosu pohlavních nemocí si odporují. Vztah mezi pohlavními chorobami a obřízkou je ovlivněn chováním, hygienickou praxí, kulturou,náboženstvím a též je nemožno zkontrolovat vliv sexuálního chování, což jsou matoucí promněnné. Ta obřízka zvyšuje riziko kapavky a chlamydií a bazírování na doporučení rutinní obřízky jako profylaktického opatření kvůli infekci virem HIV na základě uvedených studií je nepodložené. Ve studii na rychlost přenosu viru HIV z infikovaných mužů na neinfikovanou zemi a z infikované ženy na neinfikované muže v Ugandě, zjistili autoři, že ta obřízka není významným faktorem pro riziko přenosu. Sexuálně přenosné nemoci mohou být přenášeny, jen pokud je jednotlivec sexuálně aktivní. Proto se chlapec může sám rozhodnout nechat se obřezat, až bude starší, aby získal tu údajnou výhodu.
 
 
 
 

               Sexuální a psychologické následky

 
     zastánci:
 
     V národním průzkumu (průzkum není studie) v USA bylo zjištěno, že obřezaní muži mají méně sexuálních dysfunkcí oproti genitálně neporušeným mužům. *  Ženy dávají přednost obřezaným penisům. Psychologické následky nejsou známy.
 
     * ( Odkaz ve wikipedii v článku obřízka obsahuje stejná tvrzení, opírá se o stejný průzkum. V článku v angličtině)
 
     kritici:
 
     Výše uvedený rozdíl u sexuálních dysfunkcí je statisticky nevýznamný. Williamsův průzkum se skládal z mladých, z 98% bílých matek ( Ten průzkum proběhl v roce 1988 a od té doby se míra novorozenecké obřízky v USA dramaticky snížila ze 70% v roce 1988, na 56% v roce 2006 a během tří let dokonce na 32% jak napsal Cosmopolitan.) Ony ženy žily na území USA s nejvyšší mírou obřízky, na Středozápadě a neměly žádnou zkušenost s genitálně neporušenými muži.
 
     Podle nedávné studie ženy s obojí zkušeností preferují anatomicky kompletní muže oproti mužům obřezaným. Bez předkožky, která penisu poskytuje pohyblivý plášť, vede obřezaný penis k poklesu vaginárních sekretů, což způsobuje vaginální nepohodlí, tvrdší a hlubší tahy, omezí se možnost ženy, aby dosáhla orgasmu a obzvláště pak k vícenásobného orgasmu.
 
    Ta obřízka znamená významnou ztrátu. Předkožka chrání žalud a skládá se z jedinečné tkáňové zóny s různými typy speciálních nervů, které jsou velmi důležité pro maximální sexuální citlivost. Vědci zjistili, že ta obřízka odstraňuje polovinu erotogenní tkáně penisu (u radikální obřízky stylu low&tight je to přes 70%. Předkožka průměrného muže je 100 centimetrů čtverečních vysoce erotogenní tkáně. Muži, kteří byli obřezáni v dospělosti často referovali o ztrátě citlivosti.
 
     Popis komplexní nervové struktury předkožky také vysvětlují, proč anestetika přinášejí pouze omezenou úlevu od bolesti. (I když se ta obřízka provádí v celkové anestezii, tak chlapec cítí bolest celou dobu hojení prostřednictvím obřízkové rány. Někdy také může dojít k celoživotní bolesti při erekci nebo k nepohodě při tření o oblečení). Odříznutím předkožky penisu se ostraní největší část  jeho senzorických receptorů a kromě toho dochází k dehydrataci, zahuštění a desenzibilaci vnější pleti žaludu. Vzhledem ke složité anatomii a funkci předkožky je nutné se obřízce vyhnout nebo ji odložit na dobu, kdy se dotyčný může jako dospělý rozhodnout na základě informovaného souhlasu.
 
    V tom americkém národním průzkumu se uvádí, že obřezaní muži mají vyšší frekvenci masturbace, heterosexuálního orálního sexu a análního sexu než neporušení muži. Výsledek naznačuje, že obřezaní muži hledají alternativní formy stimulace kvůli vyrovnání jejich snížené citlivosti.
 
    Studie obřezaných mužů popsaly nežádoucí účinky obřízky na mužské zdraví a na psychiku muže. Zjištění prokázala rozsáhlé fyzické, sexuální a psychologické následky. Někteří účastníci hlásili jizvy nebo nadměrnou ztrátu kůže, sexuální omezení kvůli nepřetržitému otírání vede ke ztrátě citlivosti a sexuálními dysfunkcemi. Psychické utrpení,které je důsledkem poznání, že jim chybí část jejich penisu. Byly zadokomuntovány: snížené sebevědomí, zášť, omezení intimity a klinická deprese. Pravděpodobně by nebyly nespokojeni, kdyby nevěděli, že jsou obřezaní. Ta nespokojenost s jejich obřízkou je závislá na jejich povědomí o obřízce. Přáli by si, aby jim byla ponechána možnost volby.
 
     Obřízka má traumatuzijící a dlouhodobé psychologické následky a to způsobuje zjevné psychické trauma. Jeden praktikující psychiatr popsal ve čtyřech studiích nálezy, které byly typické pro jeho pacienty, o dlouhodobých emočních a psychických následcích, které po kojenecké obřízce v dospělosti přetrvávají. Tyto následky způsobují posttraumatickou stresovou poruchu, což je obecně jedna z nejzávažnějších psychických nemocí a to se projevuje v průběhu psychoterapie, která je zaměřena na řešení perinatálního a vývojového traumatu. Symptomy obřízkového traumatu u dospělých jsou mimo jiné ostych, hněv, strach, bezmocnost, nedůvěra k ostatním, nízké sebevědomí, potiže ve vztazích a sexuální stud.
 
 
 

               Etika

 
     zastánci:
 
     Etické problémy zastánci obřízky vůbec neřeší.
 
     kritici:
 
     Pokud je ta obřízka prováděna tam, kde není žádná nemoc, úraz nebo zdravotní problém. ( A to je při rituální a rutinní obřízce vždy, ale je to také u většiny obřízek provedených ze "zdravotních důvodů". Kromě vzácných případů, kdy je to skutečně nutné, to lze většinou léčit konzervativně .) Zdravá nestažitelná předkožka není nemoc, ale je to přirozené vývojové ochranné stadium. Neexistuje žádný zvláštní věk, ve kterém je chlapec schopen stahovat svou předkožku. Vzhledem k tomu, že obřízka není naléhavá, tak musí být odložena, aby se dotyčný mohl rozhodnout sám.
 
    Neteraupetická obřízka porušuje nejvyšší princip mediciny: Primum non nocere - prvotní je neškodit. Kromě toho porušuje všech sedm zásad lékařské etiky. Někteří lékaři a zdravotní sestry odmítají provádět ty neterapeutické obřízky nebo u toho asistovat. Jsou organizováni ( v USA) u "Lékaři proti obřízce" (DOC) a "Zdravotní sestry za právo dítěte".
 
    Zpráva pro bioetiku Svazu amerických pediatrů vysvětluje: Poskytovatelé zdravotnických služeb pro děti....mají právní a morální povinnost vůči svým dětským pacientům poskytovat příslušnou zdravotní péči na základě toho, co potřebuje pacient a ne podle toho, co někdo chce.....odpovědnost pediatra vůči svým pacientům existuje nezávisle na vůli rodičů nebo jejich zákonných zástupců. Viz také odpověď na prohlášení o politice ohledně obřízky od American Academy of Pediatrics.
 
 
 

               zastánci obřízky

 
        
 
 
 

               Důkazní břemeno

 
      Přísně vzato, není na odpůrcích rutinní obřízky, aby poskytovali argumenty proti tomu zákroku, ale je na jejich zastáncích, aby prokázali její nezbytnost. Oni musí vysvětlit proč je přirozená součást lidského těla, který má člověk se všemi primáty společnou, tak nebezpečná, že musí být amputována dítěti, které ježdě nedokáže chodit ani lézt a jediné, co dokáže dělat je to, že pláče. Ale protože je ta operace v jisté lékařské kultuře v průběhu posledních 120 let pevně zavedena, tak je ta obřízka považována za přiměřenou, ba za normální. Stejně jako se čarodějův učeň musí naučit snášet bolest, tak je velice jednoduché nějakou praktiku zavést, praktiku, která v té době zdála být dobrým nápadem, než ji později zrušit.
 
 
 
 

               Zastánci obřízky především musí:

   
     * dokázat, že výhody té operace výrazně převažují nad riziky a fyzickými a psychickými nevýhodami obřízky
 
     * dokázat, že ta operace musí být provedena dříve, než dítě schopno dát svůj vlastní souhlas
 
     * dokázat, že chlapec má velké riziko smrtelné nebo nevyléčitelné nemoci, kterou by nebyl dostal, kdyby byl obřezán
 
     * dokázat, že ta obřízka před takovými nemocemi zaručeně chrání
 
     * dokázat, že neexistuje žádný jiný způsob, kterým by bylo riziko těchto nemocí ve stejném rozsahu sníženo
 
     * vysvětlit, proč je část těla, která se vyvíjela milióny let patogenní, že musí být odstraněna, aby se zajistilo normální působení zdraví.
 
     Nikdy nebylo prokázáno, že existují takové důkazy.
 
 
 

               Evoluce člověka

 
     Zastánci obřízky nikdy nedokázali vysvětlit, proč všichni primáti, opice, šimpanzi a tak dále mají předkožku a proč lidé, kteří jsou nejúspěšnějšími savci na této planetě si nesou sebou zároveń takovou patologickou zátěž. Za 99 miliónů let v nichž vyspělý člověk prosperoval, žil a umíral, byli muži s intaktní předkožkou a ti s ní obsadili všechna zákoutí světa. Možná, že ta předkožka byla faktorem v tom triumfu. Je dokázáno, že ta lidská předkožka obsahuje výraznější síť senzorických nervů, než mají naši blízcí příbuzní, a tak nasvědčuje tomu, že ta lidská předkožka musí mít selektivní výhodu a tak čím více měl člověk předkožky, tím více měl potomků a tak se více a více jeho genů šířilo v populaci pro tu supercitlivou předkožku. To by se nikdy nestalo, kdyby ta předkožka byla pro svého nositele nebezpečná. Proto je nutno tu předkožku považovat za užitečnou, popřípadě za nežkodnou, pokud se nenajdou opravdu přesvědčivé důkazy, že opak je pravdou.
 
 
 

               Pokusy nalézt to, co přináší dobro

 
     Jde o důkaz, který musí poskytnout zastánci obřízky a oni se o to vehementně ale neúspěšně pokouší a to už od roku 1850, kdy sir Jonathan Hutchinson tvrdil, že jeho statistiky dokazují, že obřezaní muži jsou zcela imunní vůči syfilitidě. Svět však stále čeká na poskytnutí přesvědčivých důkazů. Ačkoliv jsou o tom publikovány hory zpráv a jsou prováděny studie a jsou prováděny (cinklé) studie,  které to dokazují, jejichž výsledky to dokazují, tak přesto ta otázka zůstává nevyřešena.
 
     To nejdůležitější, co zastnánci obřízky jako například Queenslanďan (stát v Austrálii) Terry Russel uvádějí, je to, že ta obřízka může snížit riziko vzniku různých onemocnění. To "může" nestačí, ono to není daleko od "nemůže".
 
 
                  Terry-russell.jpg
                  Dr Charles Terrence Russel
 
    Jiný australaký prominentní křižák za všeobecnou obřízku profesor Brian Morris 
 
 
                 Example alt text
                .profesor Brian James Morris
 
     je emeritním profesorem molekulární mediciny a specialista na vysoký tlak na univerzitě v Sydney. Je to fanatický zastánce obřízky. Neexistuje žádný argument pro obřízku, který by se mu nelíbil. Je nejhalasnějším současným obřízkovým křižákem, který tvrdí, že ta obřízka měla být povinná a používá manipulativní taktiky, kterými se snaží vystrašit rodiče aby pak své syny nechali obřezat. Profesor Morris není ani pediatr ani urolog a tak se univerzita v Sydney od jeho proobřízkové činnosti zcela distancovala a zakázala mu, aby se při ní zaštiťoval jejím jménem. Profesor Morris je členem společnosti Gilgal a spolupracuje s Circlistem, Acorn Society a Cutting clubem. Po zatčení majitele Gilgalu Vernona Quintanceho kvůli dětské cirkumfetišistické pornografii, mlží, že by měl kdy s ním a Gilgálem cokoliv společného.
     
 
     citoval několik studií, které údajně prohlašují vyšší výskyt rakoviny a syfilitidy u intaktních mužů a dospěl k neprůkaznému závěru, že některé pohlavní choroby mohou být za určitých okolností častější u neobřezaných mužů, ale u většiny pohlavních chorob je malý rozdíl mezi muží,kteří jsou s předkožkou a kteří jsou bez předkožky. To je opravdu "průkazné".
 
     Myslí to ti lidé opravu vážně? Že chtějí obřezat všechny chlapce hned po narození, protože "by to mohlo" omezit  vznik některých nemocí, které jsou však tak extrémně vzácné, že je většina stejně nikdy nedostane a většina z nich je stejně snadno léčitelná a ke všemu lze často ty nemoci získat až ve stáří. K tomu přidali infekci močových cest, která může být snadno léčitelná antibiotiky, a tak má mladý člověk dostatek času, aby sám dospěl k posouzení rizik a našel nejlepší způsob, jak se s tím vypořádat. Aby předložili Russel, Morris&spol. průkazné důkazy, tak by měli vyvinout větší úsilí, než jak to činili doposavad. My však potřebujeme pádný důkaz pro teorii, abychom věděli, že ta předkožka není odříznuta uspěchaně, že by kvůli ní docházelo k vážným nemocem a dokonce by kvůli ní mnozí umírali, a že se tedy nemůže čekat na to, až dotyčný bude dostatečně starý, aby mohl učinit vlastní rozhodnutí. Toho však nikdy nebylo proobřízkovou lobby dosaženo, ba se o to ani vážně nepokusila. Ono totiž více chlapců mladších 18 let zemře kvůli té obřízce nebo kvůli komplikacím z ní, než ta obřízka ochrání před nějakou nemocí. Není pochyb o tom, že v Jižní Africe zemře několik set chlapců ročně v důsledku jejich rituální obřízky.
 
 
 

               Medicinské šíření paniky

 
     Oba dva, Dr Russel a profesor Morris se často objevují v australských mediích a tam naléhají na rodiče, aby nechali obřezat jejich chlapce a většina jejich vystoupení spočívá v tom, že líčí ohavné nemoci a tak straší lidi seznamem odporných onemocnění. Jak se to liší od tyrád viktoriánských lékařů musí každý posoudit sám. V roce 1891 Dr Peter Charles Remondino napsal:
 
     "Předkožka se jeví jako zlý vliv všech těch nejodlelehlejších a zdánlivě spolu nesouvisejících potíží, tak jak je vyvolává; tak jako nějací zlí geniové nebo duchové v arabských pohádkách, kteří mohou zdálky zasáhnout nějaký předmět svou škodlivou silou, že nepozorovatelně ublíží tím nejnepředvídatelnějším způsobem, aby pak byli dotyční poškozeni jakoukoliv nemocí, utrpením a strastí, aby byli neschopni pro manželství a neupotřebitelní ve svém povolání, činí lidi nešťastné svým obtěžováním a svým způsobováním náhodného nočního pomočovžní se tak stává objektem vynadání a tresti v dětství. Později začne předkožka ohrožovat svého majitele všemi možnými druhy fyzických poruch a stavů, nočními polucemi a dalšími chorobami, jejíchž cílem je ho fyzicky, duševně a morálně oslabit, aby ho to dovedlo do vězení nebo do blázince, aby tak člověk skončil opovrhován nebo vysmíván, to může způsobit tento nepřítel lidstva
 
     Jak by mohli Russel s Morrisem oponovat tomu, co Dr Remondino též píše:
 
     "Obřízka je něco, jako obrovská a dobře zaobstaraná doživotní renta; každý rok přináší výhody a nemá vůbec žádnou nevýhodu....rodiče nemohou malému chlapci zajistit lepší investici, neboť mu to zajistí lepší zdraví, lepší schopnost pracovat, menší nervozitu, méně nemocí, méně ztráty času a menší účty za lékařskou péči a zvýší se tím jejich šance dospět ke klidné smrti."
 
     Dr Russel a profesor Morris jsou radikálové a extrémisté. Většina australských lékařů je proti rutinní obřízce nebo jsou v tomto nerozhodní. Royal Australian College of Physicians nedávno znovu vydala prohlášení proti této praxi. Je pravda, že ta obřízka nebyla nikdy podporována než malým zlomkem lékařské světové elity a tak zůstává velice kontroverzní a nevyzkoušenou terapií. Když se vrátíme zpět do roku 1890, tak si jeden odpůrce té rutinní obřízky všiml zmatků a nejistoty ohledně rizik a inzerovaných výhod toho zákroku, ale též nejistoty v tom, jak to provést, kolik tkáně se má odstranit, jak se má zastavit krvácení a tak dále a položil si otázku? : "Pokud se v tomto lékaři neshodnou, kdo by to měl rozhodnout?" Na to může existovat pouze jediná odpověď: "Vlastník daného orgánu."
 
     Tolik článek převzatý z BVJ, v němž je mimo jiné o dvou předních australských zastáncích obřízky. Teď ze zdroje Circleaks představíme ještě několik dalších stěžejních zastánců obřízky. Jedná se o malinkou skupinu, žel velmi vlivnou. Redakce PNVT.
 
 
 

                Jiní prominentní zastánci obřízky

 

     Profesor Robert C. Bailey

 
                   Bailey r.jpg
 
     je profesorem epidemiologie na University of Illinois v Chicagu. Je zastáncem obřízky minimálně od roku 1998 a je také členem cirkumfetišistické Gilgal Society. Provedl jednu ze tří randomizovaných afrických studií. Profesor Bailey přesvědčil východo a jihoafrické léčitele, aby prováděli obřízku proti infekci virem HIV.
 

     Profesor Stephen Moses

 
                  Example alt text
 
     je profesorem lékařské mikrobiologie a je zastáncem obřízky minimálně od roku 1994. Je spolupracovníkem cirkumfetišistického Gilgal Society a Circlistu. Spolu s profesorem Robertem Baileyem prováděl randomizovanou studii v Keni.
 

     Dr Ronald H. Gray a Dr Maria J. Wawerová

 
                  Ronaldgray.jpg       Maria-Wawer.jpg   Gray and Wawer.jpg
 
     Dr Ronald Gray je severoamerický zastánce obřízky a podjatý výzkumník, který hledá důvody k zavedení masových obřízkových programů na celémsvětě. Provedl jednu ze tří randomizovaných afrických studií, studii v Ugandě. Jeho fanatickou kolegyní a manželkou je Maria Wawerová. Na jejich klinice hraje v čekárně nepřetržité hudební video propagující obřízku.
 
     https://youtu.be/0rtEdNl322Q
 

     Dr Bertran Auvert

 
                  Example alt text
 
 
     Francouz Bertran Auvert je fanatickým zastáncem obřízky minimálně od roku 2003 a je též spolupracovníkem Gilgal Society. Provedl jednu s afrických randomizovaných studií, studii v Jihoafrické Republice.
 

      Dr Daniel T. Halperin

 
                    Example alt text
 
 
     je zaujatým zastáncem obřízky z Harvardu. Jeho dědeček byl v Rusku narozeným židovským mohelem. Je členem Circlistu a Gilgalu. Kancelář Dr Halperina je jen co by kamenem dohodil od kanceláře dalšího fanatického židovského zastáncem obřízky Dr Edwarda Schoena (loni zemřel, proto tu nebude uveden). Dr Halperin fanaticky tvrdí, že ta obřízka ochrání před virem HIV i homosexuály. Je spolupracovníkem Gilgal Society a Circlistu.
 

     Dr Thomas E. Wiswell

 
                  Example alt text
 
 
     je vynálezcem mýtu o UTI. Jeho studie byly úplně zdiskreditované. Dr Wiswell je též židovského původu a spolupracuje s Gigal Society. Dr Wiswellem uzavíráme řadu lékařů mezi zastánci obřízky.
 
 

     Jake H. Waskett

 
               Jakew1.jpg
 
     není lékařem ale anglickým je počítačovým specialistou. Je acucullofilním homosexuálem. Ztrávil mnoho času na úpravách wikipedie. Je podezřelý, že v tomto neustále upravuje wikipedii pod jiným jménem, aby zamaskoval svou totožnost. Je o něm známo, že píše blogy pro rodiče pod cizími jmény a též se pod cizými jmény pohybuje na různých fórech, aby přesvědčil rodiče, kteří čekají chlapečka, aby ho nechali obřezat. Je přítelem profesora Briana Morrise a blízkým přítelem za cirkumfetišistickou dětskou pornografii odsouzeného Vernona Quintance. Je členem Gilgálu a Circlistu.
 

     Vernon Quintance

 
               Quaintance Vernon.jpg
 
     je členem Maltézského řádu a pedofil. Je zakladatelem a vlastníkem Gilgal Society a členem Circlistu, Acorn Society. Byl odsouzen kvůli pedofilii. Žádal po desetiletých ministrantech, aby se před ním svlékli a ukázali mu, zda jsou obřezáni. Policie u něho zabavila cirkumfetišistický pedofilní materiál v délce devíti hodin. Westminsterský arcibiskup Vincent Nichols, hlava anglické katolické církve kvůli tomuto skandálu zvažoval, že vykáže Maltézský řád z Anglie.
 

    Poslední dva zastánci obřízky jsou ze světa velkého byznysu a politiky. Není o nich známo, že by byli členy cirkumfetišistických spolků, byli však zcela získáni pro věc a zaštiťují ji svou finanční a politickou podporou.

 

     Bill Gates

 
            Billgates.jpg
 
     je fanatický zastánce všeobecné  obřízky. Financuje některé z těch, kteří byli uvedeni výše a také financuje většinu neziskových organizací, které provádějí masovou obřízku v Africe. Značná část těch neziskových organizací je též financována clintonsko - obamovskou klikou.
 

     Bill Clinton

 
        
     
        William jefferson Clinton
 
     byl 42. presidentem USA. Podporuje obřízku na veřejných vystoupeních a zvažuje, zda by ta obřízka měla být zavedena povinně. Jeho manželka Hillary a president Barack Hussein Obama v tomto za ním moc nezaostávali.
 
 
 

               Cirkumfetišistické společnosti

 
     Ty společnosti se netají fascinací obřízkou a to až do úrovně sadomasochistického fetiše. Ty společnosti se netají tím, že jsou jejich členy i prominentní lékaři.
 

     Gilgal Society

 
      Gilgal.jpg
 
     Na logu je znázorněn dým z hořících předkožek. Dle Bible se Izraelci za vedení Mojžíše neobřezávali a teprve jeho nástupce Jozue je všechny hromadně obřezal a jejich předkožky pak spálil jejich předkožky na pahorku který se jmenoval Gilgal. Gilgal Society je nezisková organizace, kterou ve Velké Británii založil Vernon Quintance.
      Prominentní členové: Dr Bertran Auvert, profesor Robert Bailey, Dr Daniel Halperin. profesor Brian Morris, Dr Edgart J. Schoen, Dr Thomas Wiswell a Jake Waskett.
 

     Acorn Society

 
      Acorn.PNG
 
     Žalud na logu znázorňuje trvale odkrytý žalud obřezaného penisu.
     Prominentní členové: Vernon Quintance, profesor Brian Morris a Jake Waskett.
 

     Circlist

 
       Circlistlogo.jpg
 
       prominentní členové: Vernon Quintance, Jake Waskett, profesor Brian Morris, Dr Daniel Halperin, Dr Edgar Schoen a Národní organisace amerických mohelů.
 

     Cutting Club

 
      Cuttingclub.gif
 
      prominentní členové: profesor Brian Morris, Vernon Quintance a Jake Waskett
 
      Členové těchto spolků například diskutují o sexuální stimulaci, kterou prožívají, když vidí jiné muže, kteří jsou obřezáni a vyměňují si beletrii a obchodují s videokazetami a CD s obřezanými muži.
 
 
 

               extrémní případy obřízkové obhajoby

 
 

                  Upozornění redakce BVJ

 
     Na internetu se nacházejí některé stránky, z nichž jsou tyto informace převzaty. Nemůžeme si ověřit, kdo jsou ti lidé, co píší takové věci ani zda se to skutečně stalo nebo se jedná pouze o fantazie sexuálně narušených lidí. Ale jestli se ty popsané věci skutečně staly, tak je to, o čem je tam možno se dočíst, otřesné.
 
     Proto zde citujeme pár takových prohlášení, které jsme našli na internetu. Za věrohodnost obsahu se nemůžeme z uvedených důvodů zaručit.
 
     Jsou ty příspěvky fejky (padělky)?
 
 
 

                   Horribile dictu: Povinná obřízka pro chlapce?

 
     Pod názvem tohoto vlákna psaly hlavně uživatelky, jichž je značný počet na www.netdoktor.at na tématu "obřízka". Jako příklad tu uvádíme, co citovala jedna taková zastáňkyně obřízky. Ta píše, že se ta obřízka ve skutečnosti provádí kvůli zabránění onanie. Samozřejmě, můžeme být toho názoru, že se jedná pouze o báchorku od sexuálně narušeného jedince. Ale je smutné, že pokud to líčení jsou pouhé fantazie, že je velice snadné je realizovat.
 

     Vychovatelka na chlapeckém internátu (13. 3. 2009)

 
      "Je mi 42 let a jsem vychovatelkou na chlapeckém internátu. Už jsem tu napsala předevčírem, ale ten příspěvek se ztratil. Souhlasím zcela s Elionore ohledně obřízky chlapců. Na naší internátní škole je na 30% chlapců obřezáno hned při nástupu. Když odcházejí, tak je obřezáno přes 80% chlapců, na což jsme velmi hrdí.
 
     Mým úkolem je přesvědčovat jejich rodiče o výhodách té obřízky. Mnozí rodiče jsou k tomu velmi vnímaví a dají písemný souhlas. Tak jsou jejich potomci ve věku 10 a 11 let obřezáni lékaři se kterými spolupracujeme metodou Plastibell velmi těsně a vysoce, až k varlatům, což se mi osobně velice líbí. Také uzdička je při tom kompletně odstraněna. Tento druh obřízky má všechny hygienické a zdravotní výhody. Také to nabízí omezení excesivní masturbace. To  je zajištěno tím, že je vnitřní předkožka úplně odstraněna. Tak je zajištěno pozitivní chování těch chlapců. Mužská předkožka nemůže být nikdy správně čistá, protože se ten nepříjemný zápach vrátí už za několik hodin po umytí kvůli soustavné produkci smegmatu. Proto by podle mého názoru měla být ta obřízka chlapců všude standardní."
 
     Silke na www.netdoktor.at (13.3. 2009)
 

     Komentář

 
      Je velmi podivný "estetický vkus" té dámy, která horuje pro obřezání až k ohanbí těch chlapců metodou Plastibell na vysoký a těsný styl: "což se mi osobně velmi líbí."
 
     Pokud ta vzdělávací instituce skutečně existuje, jak se takové ženy mohou bez problémů zúčastnit fyzické kontroly chlapců? Asi ne. Ale ať už ta "Silke" skutečně existuje nebo ne, to není relevantní. Faktem je, že existují lékaři, kteří rádi bez lékařské indikace obřezávají genitálie malých chlapců a někteří jsou v tom dokonce agresivní.
 
 
 

               Alexas Forum

 
 
     Dalším fórem, kde se uživatelé označují jako matky a řeší tam tyto problémy je "Alexas Fórum"
 

      Toto napsala "Ines43"

 
     "Absolutně podporuji rutinní chlapeckou obřízku. Dle mého názoru by měli být všichni chlapci úplně obřezáni před pubertou. Nechala jsem své syny obřezat vysoce a těsně, když jim bylo 9 let. Samozřejmě že i uzdička byla odříznuta. Myslím si, že tento obřízkový styl zajišťuje pro chlapce všechny hygienické a zdravotní přínosy. Našla jsem na internetu velmi pěkné fotografie obřezaných chlapců a ti moji byli obřezáni o 1 - 2 cm výše, než je na těch fotografiích. Je to mnohem hezčí než ty dlouhé choboty, v nichž vždy uvíznou zbytky moči a spermatu."
 

     "Co znamená pro "Ines43" vysoký a těsný?

 
     Nabízíme následný výklad z cirkumfetišistické scény:
 
     "Vysoký a těsný - high&tight" není lékařská terminologie ale pochází to z cirkumfetišistického žargonu a je to typické pro americké novorozenecké obřízky, což je radikální obřízka, při níž je jizva co nejblíže ke kořeni. Ale co tím rozumí "Ines43" a "Silke" je samozřejmě diskutabilní.
 
 
 

               Poznámka redaktora PNVT

 
     Většina článků na BVJ je už 7 roků stará, takže jsem už žádné Alexas Forum na internetu nenašel. Ten článek se Silke na www.netdoktor.at si ještě pamatuju, dnes už tam není, protože změnili systém a uchovávají pouze 200 posledních vláken. Když jsem to před 3 lety četl, tak jsem z toho byl otřesen, protože tehdy jsem tomu věřil. Dnes takové články považuju za báchorky od sexuálně narušených jedinců. Jenže: kdo ví?