PRÁVO NA VLASTNÍ TĚLO

Mgr. Antonín Vlas
ČR: Na Borku 1623/ BRD: Am Obstwiese 3A Schwante
431 11 Jirkov / 16727 Oberkrämer (u Berlína)

telefon:
ČR:00420731118064
BRD:004915223639656
pravo-na-vlastni-telo@atlas.cz

OBŘÍZKA - JE OCHRANOU PŘED HIV/AIDS?

27.02.2017 02:06

      Tento článek obsahuje čtyři podčlánky:

 

     Obřízka a infekce HIV

     Obřízka a AIDS

     Studie Dr Bertrana Auverta

     Obřízka? = očkování proti HIV/AIDS?

 

     V posledních letech se v lékařské literatuře objevilo mnoho článků, které se zabývaly vztahem mezi obřízkou a rizikem nakažení virem lidské imunitní nedostatečnosti - HIV. Na této stránce najdete jak úryvky článků, tak celé články a další materiály na toto téma. Články jsou uvedeny v chronologickém pořadí.

     Než začneme řešit, zda má ta obřízka vliv ohledně ochrany před nakažení virem HIV, je třeba si uvědomit, že tomu nakažení virem HIV se dá zabránit řadou známých a vysoce účinných opatření jako je používání kondomů a minimalizací pohlavních styků s různými partnery. Je tedy lepší, než aby se vůbec uvažovalo o té obřízce, aby byla populace vedena ve světle současných vědeckých poznatků k osvětě ohledně sexuálního zdraví, aby tak byli jednotlivci schopni v této oblasti učinit příslušná a správná rozhodnutí, která se týkají jejich vlastního sexuálbího života.

     Je nutné připomenout, že úvahy ohledně obřízky jako prevence před sexuálně přenosnými chorobami a AIDS se vůbec nemohou vztahovat na děti! Nechme své děti intaktní, aby mohli jednou sami tuto otázku zvážit! A když jsou k tomu naše děti už sami k tomu dost rozumově vyspělé, aby k té obřízce mohli dát sami případný osobní souhlas! Když dnešní děti dosáhnou dospělosti je docela možné, že už bude proti HIV k dispozici účinné očkování!

 

               obřízka a infekce hiv

 

                   Obsah

 
     Úvod
 
     Studie z Afriky
 
     Riziková zdravotní péče
 
     Studie z rozvinutých zemí
 
     Ochranný účinek přirozené anatomie
 
     Metaanalýza
 
     Zprávy lékařských asociací
 
     Conchrane review
 
     Randomizované kontrolní studie
 
     Upozornění lékařské literatury
 
 
 

               Úvod

 
     Diskuze ohledně obřízky a HIV v lékařské literatuře začala v roce 1986, kdy publikoval v New Yournal of Medicine svůj dopis dnes už zesnulý Dr Aaron Fink. Dr Fink byl urolog z Kalifornie a byl to zarputilý obhájce obřízky, který v brožuře, kterou sám vydal publikoval svůj fanatický proobřízkový postoj. Dr Fink tvrdil, že předkožka je riziková kvůli "zvýšení rizika nakažení virem HIV". Dr Fink tvrdil, že keratinizace žaludu obřezaného penisu sníží riziko průniku viru HIV. Nepředložil však žádný důkaz, který by podpořil jeho tvrzení.
 
     V posledních letech byly zveřejněny různé studie, které se zabývaly myšlenkou Dr Finka. To vedlo k probíhající diskuzi v lékařské literatuře, která doposavad nebyla ukončena.
 
 
 

               Studie z Afriky

 
     Celá řada studií z Afriky poukázala na skutečnost, že regióny, které jsou nejvíce zasaženy virem HIV mají tendenci se překrývat s regiony, kde je mužská obřízka vzácná. Avšak nikde nebyl zjištěn příčinný vztah. Kdybyste chtěli použít stejný argument v industrializovaném světě, tak byste zjistili, že USA mají nejvyšší míru obřízky, ale i nejvyšší míru infekce HIV.
 
    Obřízka nemůže sama o sobě tyto rozdíly vysvětlit. Navíc je tu otázka, zda data z Afriky mohou být aplikována v rozvinutých zemích, kde jsou zcela odlišné hygienické normy, počty různých pohlavně přenosných nemocí a HIV a to vše se tam liší od Afriky. Tyto rozdíly lze vysvětlit úvahou o kulturních rozdílech a různých sexuálních praktikách.
 
     Žel, toto není zohledněno ani v laickém ani odborném tisku. Například v únoru 1996 byl ve Scientlific American uveřejněn článek od dvou australských výzkumníků, J. C. Caldwella a P. Caldwella, který byl založen na zdánlivé koleraci mezi infekcí HIV a neobřezanou populací v Africe. V jejich retrospektivní studii nebyl zkoumán žádný současný pacient. Kromě toho, už o dva roky dříve,  de Vincenzi a Mertens (AIDS, 1994), kritizovali průběh těchto studií a přesto, že to zdůraznili nejméně ve dvou dopisech editorovi toho časopisu, tak se ten časopis rozhodl jejich dopisy cenzurovat a nezveřejnil je. Caldwellům bylo dovoleno zveřejnit odpověď, aniž by vůbec reagovali na kritické námitky. Viz originální kompletní nepublikované recenze Fleisse a Hodgese (1996)
    
     V roce 2013 byla publikována studie studie z Keni, která prokázala, že masové obřízkové programy v té zemi situaci spíše zhoršily než zlepšili jak mnozí doufali.
 
     V nedávné studii hlásil Beaten s kolektivem mírně zvýšené riziko infekce HIV u intaktních řidičů kamiónů oproti obřezaným řidičům kamiónů v Keni. Tato studie zkoumala skupinu 745 řidičů dálkových kamiónů. Zkoumané osoby měly v průběhu 1 až 2 roků podávat každé 3 měsíce zprávy o jejich sexuálním životě. To bylo specifikováno tím, že často měnili sexuální partnerky, nedostatky v používání kondomů a styky s prostitutkami. Studie dospěla k závěru ohledně stavu obřízky: "rapidní šíření epidemie HIV v tomto prostředí je možno vysvětlit, jak se to nachází i v dalších částech Afriky, masivním střídáním sexuálních partnerů a chybějící mužskou obřízkou."
 
     Beaten s kolektivem odhadoval míru infekce HIV - 1 mezi prostitutkami, které měly pohlavní styk s muži z dělnické vrstvy na 65 - 69%. V průběhu studie bylo zaregistrováno 44 745 mužů infikovaných HIV - 1. Je dobře známo, že nákaze virem HIV může být zabráněno několika dobře známými velmi účinnými opatřeními, jako je například používání kondomů a minimalizace sexuální aktivity s více partnery. Někteří se však na místo toho stali univerzálními advokáty obřízky, namísto toho, aby vedli skutečnou osvětu ohledně sexuálního chování v afrických zemích.
 

     Volně poskytované informace

 
     to znamená hlášení jednou za čtvrt roku, co jsem po tu dobu prováděl,  jsou velmi nespolehlivé prostředky pro sběr dat o sexuálním chování a takový prostředek Beaten s kolektivem u své skupiny 745 řidičů kamiónů při jejich hodnocení sexuálního chování používal. Ta studie byla navržena tak, aby zkoumala přenos viru HIV z muže na ženu. V průběhu sledovaného období se nikdo nezajímal o styky těch mužů s jiným mužem. Vzhledem k použité metodě a vzhledem k titěrnosti sledované skupiny je nepřijatelné, aby ta studie byla považována za relevantní.
 
 

     Demografické předpoklady.

 
     Mnoho afrických studií bralo stav obřízky nepřímo. Stav obřízky nebo neobřízky byl předpokládán podle kmenové a náboženské příslušnosti. Účestníci těch studií nebyli vůbec prověřeni, zda tu obřízku přímo mají nebo nemají a tak je nemožné takto získat relevantní výsledky studie.
 
 

     Statistická významnost.

 
      Při většině těch studií, jejichž vedoucí prohlašovali, že našli pozitivní koleraci mezi stavem obřízky a sníženým výskytem viru HIV, bylo pracováno jen s malou zkoumanou skupinou. V případě, že by se k tomu připočetl jen malý počet falešného stavu obřízky, jak je to popsáno v odstavci o demokratických předpokladech, pak jsou výsledky takovýchto studií naprosto bezvýznamné.
 
 

     Publikační podjatost.

 
     Ty studie, jejichž vedoucí zjistili pozitivní vztah mezi obřízkou a sníženým výskytem viru HIV jsou publikovány častěji než je kontext těch studií. Ta publikační podjatost je běžným jevem v lékařské literatuře. Studie, které zjistily tyto pozitivní výsledky jsou pro americké časopisy "zajímavé" a proto jsou v nich publikovány častěji. Taková publikační zkreslení ještě více zkreslují skutečný stav obřízky.
 
 

     "Suchý sex".

 
     Studie ze Zimbabwe, Konga, Malawi, Zambie, Středoafrické republiky a Jihoafrické republiky zdokumentovaly v těch zemích rozšířenou praxi dehydratování nebo zužování vaginy kvůli snížení vaginární vlhkosti a to vkládáním lístků nebo prášku, který absorbuje vaginální vlhkost. Suchý sex je velmi rozšířená praxe v subsaharské Africe. Tato praktika má údajně zvyšovat sexuální potěšení.11
 
     Studie prokazují, že ten "suchý sex" zvyšuje dramaticky šíření infekce viru HIV. Několik studií  též prokázalo, že ten "suchý sex" způsobuje různé problémy při použití kondonu.  Ten "suchý sex" je též spojen se zvýšením pohlavně přenosných nemocí u mužů. U několika studií bylo kvůli tomu "suchému sexu" hlášen zvýšený výskyt přenosu viru HIV u žen.
 
     Vaginální suchost je spojena se zvýšeným výskytem lézí, tržných ran, olupování pochvy, chlamydiových infekcí a poraněním epitelu jak u mužů, tak i u žen, čímž se vytváří brána pro vstup viru HIV.
 
     Vzhledem k evidentně zvýšenému riziku pro šíření infekce viru HIV je ten "suchý sex" v každé studii, která zkoumá vztah mezi šířením viru HIV  a obřízkou rušícím faktorem. Avšak všech asi tak 40 studií ohledně vztahu mezi HIV/AIDS a obřízkou tuto potenciálně rušivou skutečnost zcela ignorovalo.
 
 

     Genitální vředy.

 
     Genitalulzera neboli genitální vředy, které jsou v některých oblastech Afriky endemické, představují velmi významný faktor pro šíření infekce viru HIV. Pépin referoval, že mnozí HIV pozitivní muži měli přetím často ty genitální vředy nebo jiné neléčené pohlavně přenosné nemoci. O'Farrell zaznamenal, že muži národa Zulu často provozovali pohlavní styk a to i s prostitutkami přesto, že měli krvácející genitální vředy. Kaul s kolektivem zkoumal výzkum těch genitálních vředů u prostitutek v Keni a zjistil, že mnoho prostitutek "pracovalo" přesto, že měly tuto nemoc. Také přítomnost těch genitálních vředů je významným rušivým faktorem u jakékoliv studie, která se snaží dojít k platným závěrům ohledně vztahu obřízky a rizika infekce HIV.
 
 

     Ženská obřízka.

 
     Hrdy identifikoval v roce 1987 ženskou obřízku jako možný rizikový faktor při šíření infekce viru HIV, stejně tak jako Brady v roce 1999.
 
     Dopad ženské obřízky, která je rozšířená v některých částech Afriky ale nebyl ohledně nákazy a přenosu viru HIV rozsáhle studován. Pouze jediná studie to zkoumala poněkud více. Bylo však provedeno přes 40 afrických studií o vlivu mužské obřízky na přenos viru HIV.
 
    Všechny současné studie o vlivu mužské obřízky na přenos viru HIV postrádaly adekvátní výzkum o vlivu obřízky ženské. Vliv ženské obřízky na tuto problematiku  je tak zcela neznámý.  Žádná z dříve provedených studií nepovažovala tu ženskou obřízku za rušivý faktor.
 
 

    Interkulturní srovnání.

 
     Vzhledem k tomu, že stav obřízky je kulturní identifikací, tak mohou různé jak obřezané tak neobřezané skupiny s ohledem na vliv jejich kultury ve svém sexuálním chování značně lišit. Pro takové i jiné zkreslující jevy je mezikulturní srovnávání  v podstatě nemožné.
 
 

     Virové zátěže.

 
     Současné studie poukazují, že jiné virové zátěže jsou jedním z hlavních rizikových faktorů pro přenos viru HIV. To představuje samo o sobě hlavní obtíž. Většina studií o vztahu mezi obřízkou a šířením viru HIV nebrala ty virové zátěže jako hlavní faktor.
 
 

     Vysoce rizikové populace.

 
     Mnoho afrických studií zkoumalo nereprezantitivní vysoce rizikové skupiny, jako jsou klienti prostitutek nebo pacienti klinik pro pohlavně přenosné nemoci. Žel - zkoumat takové skupiny - pokud jde o sexuálně narušený celkový zdravotní stav a další jiné faktory - neposkytuje vyrovnaný odběr vzorků celkové populace.
 
 

     Přenos z muže na ženu.

 
     Dvě studie prokázaly, že se zvyšuje riziko nakažení žen, pokud je jejich partner obřezaný.
 
 

     Vyvrácení výsledků oněch studií.

 
     Stroms a van Howe předložili řadu věrohodných, že nové masové zavedení obřízky v Africe počet nakažených virem HIV navýšilo a že mylné opatření jen odklání pozornost od účinějších opatření.
 
 
 

    Psycho - kulturní faktory

 
     Výzkumníci problematiky AIDS, kteří tvrdí, že ta obřízka může zabránit přenosu viru HIV, jsou převážně bílé rasy, muži, kteří pocházejí z anglicky mluvících zemí, kde je rutinní obřízka novorozenců běžnou záležitostí nebo tam běžnou záležitostí dříve byla. Ženy jsou při těchto studiích, pokud vůbec, jen velmi zřídka zastoupeny. Mužské výzkumníky ze zemí, kde není ta obřízka praktikována nelze obvykle nalézt  mezi zastánci obřízky jako prevenci proti šíření viru HIV. Existuje jen velmi málo, pokud existují
vůbec, jihoamerických, ruských, čínských, evropských nebo skandinávských stoupenců mužské obřízky, která by měla být prevencí proti šíření viru HIV.
 
     V porovnání se studiemi prováděnými evropskými výzkumnými pracovníky jsou zprávy ze studií prováděných bílými muži a anglicky mluvícími vědci více pravděpodobně přednastaveny k tomu, že ti výzkumníci budou hájit ochranný účinek mužské obřízky. Při absenci jakéhokoliv logického vysvětlení tohoto efektu, závěr naznačuje, že samotný obřezaný stav těchto pracovníků ovlivňuje výsledky jejich studií.
 
     Mužská obřízka je velice rozšířena v Severní Americe, v převážné části Evropy je však vzácná. Ve své studii Laumann s kolektivem uvedl, že je obřezáno přes 77% dospělých severoamerických mužů. Goldman poskytl  vysvětlení proč lékaři z kultury, v které je drtivá mužů obřezána mají tendenci přehánět údajné výhody obřízky. Židovský psycholog Ronald Goldman vysvětluje:
 
     "Lékaři, kteří obhajují obřízku předkládají vždy racionální faktory, ale jak napsal Wilhelm Reich ( *1897 - Rakousko- Uherko - +1957 USA židovský psychiatr , žák Sigmunda Freuda, který se mnohem vehementněji než samotný Freud stavěl vůči obřízce. Redakce PNVT) 'Intelektuální činnost má často strukturu a směr, při kterém nesmírně chytrý rozumový aparát existuje proto, aby názor na fakta odvedl od reality.'  To sedí na případ obhájců obřízky. Věda se tak stává hlavním arbitrem mezi skutečností a fikcí. Tento systematický přístup k vyhodnocení zážitku vzbuzuje obavy, zejména proto, že výzkum prokázal, že ohromující počet dospělých lidí není schopen logického myšlení.  Vědecká metoda je totiž určena k ochraně proti chybným závěrům, produkovaným 'vědeckou komunitou' a veřejností. Ale jsou to chybné závěry z údajně reprezentativních vědeckých studií, které přispěly ke zmatku v otázce obřízky."
 
     "Jedním z důvodů, proč jsou vehementě uveřejňovány vadné studie je fakt, že je věda ovlivněna kulturními hodnotami. Důležitým prostředkem pro zachování kulturních hodnot je to, že se ty kulturní hodnoty vydávají za pravdu, která je údajně založena na vědeckém výzkumu. Taková 'věda'  je pak použita na podporu pochybných a škodlivých kulturních hodnot, jakými je bezesporu  obřízka. To také vysvětluje obhajování tvrzení o 'zdravotních výhodách té obřízky'."
 
    a  Goldman uzavírá:
 
    "Dlouhodobé psychické účinky  obřízky je někdy velmi obtížné rozpoznat, protože důsledky takového raného traunatu, jsou zřídka a pouze za určitých okolností, pro člověka, který to trauma prožil, evidentní. Ale to neznamená, že nedostatek povědomí o traumatu obřízky nemá vůbec žádný vliv na myšlení, cítění, postoje a chování a tyto funkční schopnosti často spolu úzce souvisí. Pak to trauma změní celý život, bez ohledu na to, zda si dotyčný to trauma pamatuje a je si toho traumatu vědom, nebo ne.  
 
     Taková obrana obřízky si vyžaduje, aby byly škody té obřízky bagatelizovány nebo dokonce odmítány a tak ta oběť obřízky často šíří přehnaná tvrzení, že je ta obřízka ochranou před možným budoucím závažnějším poškozením. Takovéto pokračující odmítání skutečných faktů, které je následkem obřízky a jejími nevýhodami vede k tomu, že jsou přijaty falešné nevědecké názory a na takovém základě jsou špatně pochopena důležitá fakta. Takovéto psychologické faktory ovlivňují jak zdravotníky, tak i členy náboženských komunit tak i rodiče, kteří mají co do činění s takovouto praxí. Kulturní škody jsou hlavním důvodem pro přetrvávání nenáboženské obřízky a ještě ve větší míře pro přetrvávání náboženské obřízky. Umíněná víra a averze ke kritice je věc, která vysvětluje, proč je ta nanejvýš škodlivá praxe tak houževnatě hájena."
 
     Vliv kulturních faktorů na názor, že  "obřízka je prevencí před nakažením virem HIV" by neměl být v literatuře podceňován.  V tomto se opravdu vyskytuje selhání výzkumných pracovníků a jsou při tom bagatelizovány vlivy jako je ženská obřízka a "suchý sex" a další africké kulturní zvyklosti, které jsou v té Africe významné.
 
 
 

               Riziková zdravotní péče

 
   Skupina výzkumníků AIDSu prohlásila, že hlavní příčinou viru HIV v Africe je riziková zdravotní péče a to zejména používání nesterilních injekčních jehel. Jsou dopisy a články v lékařské literatuře o HIV/AIDS, které ti výzkumníci napsali na podporu svých argumentů. Některé z nich jsou k dispozici on - line. Tři původní články byly publikovány v časopise Internationa Journal of STD and AIDS. Podle těchto výzkumníků nemoci AIDS pouze así 30% nakažení virem HIV bylo v Africe způsobeno heterosexuálním pohlavním stykem. Je zřejmé, že epidemie viru HIV je hlavně způsobena rizikovými lékařskými postupy. Pokud je hypotéza těch výzkumníků správná, tak je celá řada výsledků studií, které se snaží dokázat, že intaktní muži s normální anatomií jsou důvodem vysoké míry epidemie HIV, vyvrácena.
 
     Viz článek "Nebezpečná zdravotní péče napomáhá šíření viru HIV v Africe" na webových stránkách Royal Society of Medicine, kde je více informací. I kdyby byla tvrzení o ochranném účinku obřízky vůči nákaze virem HIV pravdivá, tak by stejně jen malý zlomek této třetiny ovlivnil všechny infekce virem HIV způsobené heterosexuálním pohlavním stykem. Zavedení obřízkového programu v Africe ve snaze zabránit šíření viru HIV mezi africkými muži by ty muže vystavilo rizikové zdravotní péči a tím pádem nebezpečnému lékařskému zásahu a tak by se mohla epidemie viru HIV ještě více rozšířit.
 
 
 

               Studie z rozvinutých zemí

 
    Laumann s kolektivem (1997) iterpretoval data průzkumu, který provedl National Heath and Social Life Survey, který v roce 1992 vyšetřil 1511 mužů ve věku 18 až 59 let, kteří se narodili v USA. Z nich bylo obřezáno 77%. Takové vysoké procento je zcela jedinečné v rozvinutých zemích. Laumann nenalezl "žádné zřetelné rozdíly pokud jde u výši pohlavně přenosných nemocí mezi obřezanými a neobřezanými muži."
 
     Dave s kolektivem (2003) zkoumal britské muže a nalezl vyšší výskyt vředových infekcí u obřezaných mužů, ale ten rozdíl nebyl významný.
 
     Richter s kolektivem (2006) studoval australské muže, kteří se narodili po roce 1980 a kteří nebyli obřezáni. Výskyt infekce HIV (0,1%) u nich byl však příliš malý na to, aby to stálo za statistickou analýzu.
 
     Výskyt viru HIV je v USA 3,5 krát vyšší než v jiných rozvinutých zemích.  Stroms a Nicoll naznačili, že vysoká míra obřízky v USA vůbec nemohla zabránit šíření infekce viru HIV. Nicoll dokonce prohlásil, že USA je průmyslový národ, který je nejvíce infikován virem HIV.
 
     To pozorování by nás nemělo vést k závěru, že ta obřízka zvýší riziko nákazy virem HIV. Ona však naznačují, že snaha zabránit šíření viru HIV prováděním masové obřízky u populace, pravděpodobně nebude účinná.
 

     Sociokulturní zkreslující faktory.

     Poland naznačuje, že ta obřízka není prováděna jen tak libovolně. Ta obřízka je sociokulturní známkou toho, že jsou tak činěny rozdíly ve společenských a kulturních zvyklostech mezi různými skupinami a kmeny. Například v USA je míra obřízky nižší u chudších obyvatel a latinos.
 
     Obřízka a naopak genitální integrita jsou sociálné ekonomické ukazatele, které mohou stát za rozdíly v sexuálním chování, hygienických návycích a ve vztahu k zdravotní péči. Nedostatek kontroly rušících faktorů je častým zdrojem chyb v těchto studiích.
 

     Obřízka mění sexuální chování.

 
     Obřezaní muži jsou mnohem náchylnější k riskantním sexuálním praktikám a také takové praktiky více provádějí.
 
     Mezi takové chování patří nechráněný sex, to znamená vzácné používání kondomů, které ještě více snižují už tak sníženou citlivost u obřezaných mužů, anální sex a sex s více partnery a to může přispívat k vysoké míře infekce viru HIV v USA, kde míra té obřízky dosahuje obrovských rozměrů.
 

    Další faktory.

 
      Hooykaas referoval, že obřezaní muži v Nizozemsku mají vyšší míru pohlavně přenosných nemocí. Pépin zjistil , že už dříve existující léze po neléčených pohlavních nemocech jsou možnou branou pro vstup viru HIV.
 
 
 

               Ochranný účinek přirozené anatomie

 
     V roce 1982 Prakash s kolektivem referoval, že byla nalezena lytická látka v podpřekožkové vlhkosti. Lyzozym je enzym, který je vylučován v lidských tělních tekutinách, který ničí bakterie, houby a další patogeny. Ty bakterie způsobují léze, jejichž prostřednictvím může virus HIV vstoupit do těla. Je již dlouho známo, že ten lyzozym ničí buněčné stěny bakterií. Fleiss s kolektivem vysvětlil přirozené ochranné vlastnosti předkožky. Lee-Huang s kolektivem uvedl v roce 1999, že ten lyzozym je účinný lék pro zabíjení in vitro. Hill  shromáždil důkazy k hypotéze, že neporušená předkožka poskytuje ochranný účinek proti viru HIV.
 
     Dosud však nebyla testována účinnost toho lyzozymu s ohledem na ničení viru HIV nebo na těle. Je třeba dalším výzkumem zjistit, jaká je přímá ochrana poskytována lyzozymem, který byl nalezen v předkožkové vlhkosti  u anatomicky kompletního penisu, jak to zkomponovala sama příroda.
 
     Fleiss, Hodges a Van Howe  popisují také imunologickou ochranu poskytovanou předkožkou proti infekci. V dalším výzkumu, který provedl Van Howe bylo zjištěno, že muži s obřezanými penisy mají vyšší riziko nakažení virem HIV. To je v souladu se zjištěním Dezzuttiho, který zjistil, že intaktní epitel, ať už kůže nebo sliznice je odolný proti průniku viru HIV. Měla by být dále zkoumána potenciální role obřízky na vysokou míru infekce HIV v USA.
 
 
 

              Metaanalýza

 
      De Vincenzi a Mertens zjistili, že u stávajících studií nebyly dostatečně zohledněny rizikové faktory ve vztahu mezi obyvatelstvem a intencí viru HIV. Varovali, že taková opatrnost je nutná a proto nelze doporučit  provádění operací jako strategii pro kontrolu šíření AIDSu na základě stávajících studií.
 
     Van Howe došel k závěru, že tu obřízku nelze doporučit jako prevenci viru HIV.  Tento závěr je založený na statistické analýze všech dat z různých zveřejněných studií. Ve skutečnosti ta analýza prokázala, že obřezaní muži mají vyšší riziko nákazy virem HIV.
 
     Angus Nicoll doporučil Britskému centru pro dohled nad pohlavně přenosnými chorobami, že ta obřízka by neměla být praktikována jako prevence infekce virem HIV.
 
 
 

               Zprávy lékařských asociací

 
     Výbor pro plod a novorozence kanadské pediatrické společnosti zkoumal dostupná data a došel k závěru, že by bylo nutné provést další výzkum aby bylo vůbec možné doporučit tu obřízku jako prevenci před infenkcí virem HIV.
 
     Pracovní skupina pro obřízku American Academy of Pediatrics zkoumala ten předmět ve spolupráci s epidemiology. Ve svém oficiálním vyjádření k obřízce výbor té  pracovní skupiny prohlásil: "zdá se, že jsou mnohem důležitější pro přenos infekce HIV behaviorálnní faktory než stav obřízky".
 
     Rada pro vědecké záležitosti Americké Medikální Asociace ten problém také zkoumala. Ve zprávě s názvem  Report 10: Novorozencká Obřízka ta rada prohlásila: "Faktory chování jsou mnohem důležitějšími rizikovými faktory pro přenos nákazy viru HIV a dalších pohlavně přenosných nemocí než stav obřízky. Obřízka nemůže být považována za ochranný faktor proti šíření infekce HIV."
 
 
 

                  Cocharne review

     (Cocharne Library je soubor databází v medicíně a příbuzných zdravotnických oborech. Cocharne Review je databáze systematických přehledů a metaanalýz, které zhrnují a interpretují výsledky vědeckého výzkumu. Wikipedia)

     Cocharne Library zavedla protokol  pro vyhodnocení literatury o vztahu rozvoje infekce HIV a obřízky. Ta aktualizace vykazuje kulturní předpojatost určitých výzkumných pracovníků ohledně obřízky. Provedený rozbor vykazuje znepokojení nad nepřímými negativními účinky masové obřízky na osvětu ohledně správného sexuálního chování. Systematický přezkum vyjadřuje obecné selhání určitých výzkumných pracovníků, kteří vůbec nevzali do úvahy rušivé faktory a není vůbec dostatek důkazů, že by ta mužská obřízka mohla působit jako prevence přenosu infekce virem HIV.

 

     Závěry

     Mezi vedlejší faktory ve studiu vztahu mezi infekcí HIV a mužskou obřízkou patří: 
 
     * ženská obřízka
     * "suchý sex"
     * genitální vředy
     * ostatní pohlavní choroby
     * riziková lékařská praxe
     * virová zátěž
     * náboženství
     * kultura
     * vzdělání, zaměstnání a socioekonomický status
     * používání kondomů
     * stav migrace
     * věk
     * místo studie
 
     Cocharne Review došel k závěru, že ve většině těch studií nebyla většina z rušivých faktorů zohledněna, takže výsledky těch studií jsou nespolehlivé. Ve více než 40 studiích, které proběhly v období delším než 10 let se ukázala domněnka Dr Finka, že by ta obřízka nějak mohla nějak snížit infekci virem HIV jako nejistá. Ntozi uznává, že myšlenka, že ta obřízka může snížit přenos infekce viru HIV je pouze hypotéza. Ale on by rád viděl nějakou relevantní studii, která by prokázala, že ta obřízka opravdu může snížit tu tragickou epidemii viru HIV, která postihla Afriku.
 
     Čas od času se v mainstreamových mediích píše o tom, že ten nebo onen lékař doporučuje obřízku ke snížení infekce HIV i když to může být pouze osobní názor těch lékařů. Takové osobní názory, že ta obřízka zabraňuje přenosu HIV, nelze považovat za relevantní lékařské posudky. Ty osobní názory jsou často založené na tiskových zprávách ohledně jedné studie a ne na komplexním souboru lékařské literatury, který pro to vůbec neobsahuje relevantní důkazy. Bylo by pošetilé, kdyby se oficiální zdravotnická politika zakládala na takovýchto zprávách.
 
     Podmínky ve státech Afriky jsou zcela odlišné od těch v rozvinutém světě. Bylo by chybou aplikovat poznatky z Afriky v rozvinutých zemích. 
 
     Cochrane Review zdravotnické literatury "nezjistilo dostatečné důkazy pro podporu intervenčních účinků mužské obřízky pro snížení infekce virem HIV u heterosexuálních mužů."
 
 
 

               Randomizované kontrolované studie (RTC)

 
     Když se observančním studiím nepodařilo prokázat údajný preventivní účinek mužské obřízky na infekci virem HIV, tak byly provedeny tři velké randomizované kontrolní studie, nedávno provedené v Africe: jedna v Jižní Africe (Orange Farm), jedna v Keni a jedna v Ugandě. První z těch studií byla provedena Dr Bertranem Auvertem a ta byla zveřejněna v roce 2005. Další dvě studie byly ukončeny, ale nebyly zveřejněny v žádné oficiální tiskové zprávě.
 
     Studie Dr Auverta referovala, že mezi obřezanými mladými muži se v Orange Farm infekce HIV šířila méně než mezi muži neobřezanými. Ta studie byla masivně publikována v globálních mediích, ale byla také podrobena rozsáhlé vědecké kritice, která
byla zveřejněna na webových stránkách PLoS.
 
     Další dvě studie byly ukončeny na podzim roku 2006, ale nebyly zveřejněny. Je na nich vidět vliv vědecké předpojatosti.
 
    Existuje důkaz o opaku. Některé studie zjistily buď vůbec žádný vliv té obřízky nebo po ní dokonce větší šíření infekce HIV mezi obřezanými muži.
 
    Dále existují vážné etické lékařské problémy v oblasti lidských práv u takových studií. Neléčebné lékařské úkony na dětech nebo na osobách, které nejsou schopné dát svůj informovaný souhlas spadá do dikce porušování lidských práv, takže všechny všechny takové obřízkové programy a též i studie by měly být zaměřeny pouze na dospělé, kteří ten informovaný souhlas mohou dát.
 
     Garenne a van Howekomentovali rozsáhlé propagační akce, které doprovázaly tyto údajně vědecké studie.
 
     Ntozi referoval, že nekontrolované šíření AIDSu vytvořilo na vlády v Africe obrovský politický tlak, aby něco dělaly - ať už je to cokoliv - v boji proti této epidemii. A to je pravděpodobně důvodem, že některé africké vlády zavádějí politická opatření, která však vůbec nejsou potvrzeny zdravovědou, a těmi opatřeními jsou masové obřízkové programy, i když jejich výsledky naznačují, že ta masová obřízka tu epidemii viru HIV ještě více rozšiřuje, než aby ji mírnila.
 
     Tyto studie předpokládají, že heterosexuální pohlavní styk tvoří převážnou část přenosu viru HIV. Existují důkazy o tom, že homosexuální aktivity jsou v Africe mnohem rozšířenější než západní vědci akceptovali.
 
     Tyto studie jsou omezeny na heterosexuální přenos viru HIV ze ženy na muže v Africe. Jejich výsledky nejsou aplikovatelné v rozvinutých zemích. CDC nikdy nedoporučila provádět obřízku z těchto důvodů pro Američany.
 
     De Witte s kolektivem uvádí, že Langerhansenovy buňky, které se nacházejí ve vnitřní předkožce, produkují langerin, což je látka, která blokuje přenos viru HIV.
 
     Talbott prokázal, že procento žen, které "pracují" jako prostitutky určuje procento infikované populace. V případě, že RTC byla srovnána s populací prostitutek, tak ta obřízka ztrácí jakýkoliv pro prevenci infekce viru HIV.
 
 
 
 

               Upozornění na lékařskou literaturu

 
     Prakash našel lyzozym v podředkožkové vlhkosti
 
     Carael hlásil, že séropozitivní páry jsou podobné séronegativvním párům, to se týká obžízky manžela.
 
      Hrdy identifikoval různé africké kulturní praktiky, které přispívají k rozvoji infekce virem HIV. On prohlásil, že ženská obřízka, sexuální styky obřezaných s opicemi, různá rituální zjizvení a jiné takové podobné praktiky přispívají k epidemii AIDS.
 
     Surick s kolektivem, citovaný Vincenzim (1994) si všiml, že u 17,7% intaktních mužů a u 8,4% obřezaných mužů byl zadokumentován jejich stav obřízky nesprávně, což vyvolává pochybnosti o jakékoliv studii, která je založena pouze na informacích poskytnutých dotyčným a to zvláště, když je počet mužů v kterékoliv kategorii malý.
 
     Poland  referoval, že obřízka není praktikována libovolně. Obřízka je spojena s určitou kulturou. Kulturní rozmanitost obřízky v různých obřezaných a neobřezaných společenstvích působí výrazné zkreslující jevy.
 
     Guimaráes referoval, že HIV u obřezaných i neobřezaných mužů vytváří stejné nebezpečí pro jejich partnerky.
 
     Hooykaas hlásil zvýšený výskyt rizikového sexuálního chování zvýšený výskyt pohlavně přenosných nemocí u obřezaných mužských přistěhovalců v Nizozemsku.
 
     Barongo nenašel žádný důkaz, že by byl nedostatek obřízky rizikovým faktorem.
 
     O'Farrell referoval, že muži s genitálním krvácením provozovali pohlavní styk.
 
     Brown podal zprávu o kulturní praxi "suchého sexu" v Kongu. Brown též referoval o poškození epitelu u mužů i žen, což může usnadňovat šíření infekce HIV.
 
     Chao s kolektivem. zjistil, že pro těhotné ženy ve Rwandě je obřízka partnera rizikovým faktorem pro infekci HIV - 1.
 
     Malamba uvádí, že rizikové sexuální chování je hlavním rizikovým faktorem pro šíření infekce viru HIV.
 
     De Vincenzi a Mertens ve své psané rešerži z roku 1994 uvádějí: "neschopnost rozlišování mezi citlivostí a infekčností, nedostatečná kontrola rušících faktorů, případně předpojatost ve výběru a nesprávná klasifikace expozice nevhodného výběru zkoumané skupiny může způsobit podhodnocený nebo nedoceněný stav mezi obřízkou a stavem infekce HIV. Je obtížné předpovědět celkový výsledek z těchto zdrojů kvůli předpojatosti. Rozsah toho vztahu u různých studií značně kolísá a hrubé měření je u některých studií přeceněno."
 
    Runganga referoval o praxi v Zimbabwe, kdy byla uměle získávána suchost vaginy vkládáním bylin nebo jejím zúžením nebo jejím zahřátím.
 
     Grosskurth s kolektivem našel vyšší výskyt infekce u obřezaných mužů a nezaznamenal vůbec žádný ochranný efekt obřízky.
 
      Civic s kolektivem uvádí, že se kondomy často trhají při praktikování "suchého sexu".
 
     Marck zaznamenal, že kulturní rozdíly mohou v míře infekce viru HIV mezi obřezanými a neobřezanými muži v subsaharské Africe značnou roli.
 
     Laumann a kol  referoval, že obřezaní muži mají tendenci provozovat více komplikované sexuální praktiky.
 
     Angus Nicoll  z Britského kontrolního střediska pohlavních nemocí, vedl diskuzi o roli, kterou může hrát obřízka v šíření infekce viru HIV. Došel k závěru, že ta univerzální obřízka není vůbec efektivní, aby mohla být doporučena ke snížení infekce virem HIV.
 
     Kaul referoval o genitálních vředech a pohlavních chorobách u prostitutek.
 
     Ntozi studoval hypotézu o obřízce. To podle něho vyžaduje kontrolovanou studii, která by pozorovala jak obřezané, tak neobřezané skupiny, aby se zjistilo, že ta obřízka může skutečné zamezit šíření epidemie viru HIV.
 
     Dezzutti  z amerického centra pohlavně přenosných nemocí uvedl, že epitel neobřezaných mužů je imunní vůči infenkci virem HIV. Obřízkou se ten epitel odstraní a to je pak nahrazeno zjizvenou tkání, není však známo, že by ta zjizvená tkáň bránila infekci virem HIV.
 
     Fleiss, Hodges a Van Howe  zkoumali imunologické funkce předkožky. Ta předkožka obsahuje Langerhansenovy buňky. Podpředkožková vlhkost obsahuje lytický materiál. Tato ochrana může být prevencí před infekcí virem lidské imunodeficience, ale k tomu je potřeba dalšího výzkumu.
 
     Tanne  referoval o epidemii pohlavně přenosných nemocí včetně HIV v USA, kde je většina mužů obřezána.
 
     Baleta  popsal praxi "suchého sexu" v Jižní Africe, kde to vyvolává obavy z dopadu této praktiky na rozšíření přenosu viru HIV. Nejvyšší sazba infekce viru HIV jsou tam, kde se praktikuje "suchý sex".
 
     Goldman  hlásil tendence lékařů, kteří jsou obřezáni ke zneužívání lékařské literatury k přehánění výhod obřízky.
 
     Lee-Huang  oznámil, že lyzozym zabíjí virus HIV in vitro.
 
     LaRuche referoval, že ženy, které se sprchují antiseptickou látkou mají dvakrát vyšší pravděpodobnost, že se nakazí virem HIV.
 
     Van Howe  vytvořil metaanalýzu a přehled lékařské literatury. Metaanalýza profesora van Howa dospěla k závěru: "Muž s obřezaným penisem má vyšší riziko, že se nakazí virem HIV než muž s penisem neobřezaným"
 
     Fleming podal zprávu o nutnosti účinné kontroly sexuálně přenosných nemocí kvůli programu pro kontrolu HIV.
 
     Beksinska  referoval, že je v Africe velmi rozšířen "suchý sex".
 
     Brady  naznačil, že mrzačení ženských pohlavních orgánů má důležitou roli v přenosu viru HIV.
 
     Gray s jeho kolegy  prohlásil, že zamezení přenosně pohlavních chorob je kvůli snížení přenosu viru HIV důležité.
 
     Gray a Kollgegen  referovali, že náboženství  a rituálně očistné praktiky za výrazné činitele pro zkoumání vztahu mezi obřízkou a virem HIV.
 
     Gray s jeho kolegy podal zprávu o studii nesouhlasných párů v Ugandě. Mezi důležití faktory pro přenos viru HIV označil genitální vředy a virovou zátěž a zjistil, že mužská obřízka není významným faktorem.
 
      Grulich s jeho kolegy  podal zprávu o přenosu viru HIV v Austrálii. Ta studie zjistila, že ta obřízka není významným faktorem při přenosu viru HIV.
 
     Brewer a jiní identifikovali rizikovou zdravotní péči jako důležitý faktor pro zvýšení přenosu viru HIV v Africe. To je další rušivý faktor ve studiích, které zkoumají vztah mezi přenosem viru HIV a obřízkou.
 
     Cochrane Systematik Review nenalezl dostatečné důkazy na podporu intervenčního účinku mužské obřízky na zamezení infekce viru HIV u heterosexuálních mužů.
 
      De Witte s kolektivem uvádí, že Langerhansenovy buňky, které se nacházejí ve vnitřní předkožce, produkují langerin, což je látka, která blokuje přenos viru HIV.
 
      Talbott prokázal, že procento žen, které "pracují" jako prostitutky určuje procento infikované populace. V případě, že RTC byla srovnána s populací prostitutek, tak ta obřízka ztrácí jakýkoliv pro prevenci infekce viru HIV.
 
     V říjnu 2008 Jihoafrický Medical Journal publikoval tři dokumenty, které byly proti obřízce jako metodě pro zamezení viru HIV.
 
 

     Poznámka

     Tyto dokumenty jsou uvedeny v přibližném chronologickém pořadí podle jejich vzniku.
 
 
 

               obřízka a aids

 

                   Obřízka není vůbec vhodným prostředkem pro prevenci AIDS

 
      autor článku:                         John Dalton BSCi, MSc
 
     Nedávné studie tvrdí, že našly důkazy o tom, že mužská obřízka nabízí určitou ochranu před HIV/AIDS
 
     NORM - UK a NOCIRC ICGI však považují tu mužskou obřízku za prostředek nevhodný a to ze tří důvodů:
 
     1) bioetické námitky
     2) chybějící použitelnost v reálném životě
     3) vědecké pochybnosti
 

     Shrnutí výsledků výzkumu

 
     Bylo oznámeno, že u mužů obřezaných při provádění těchto studií došlo k 60% snížení relativního rizika nákazy virem HIV ve srovnání s účastníky studie, kteří si uchovali své přirozené předkožky. To snížení rizika však po dvou letech činilo v absolutních číslech pouhá 1,3%.
 
    Účastníci těch studií, kteří byli obřezáni na druhou stranu trpěli komplikacemi kvůli té obřízce až do výše tří procent. Zda ti účastníci, kteří byli obřezáni mají až do zbytku života nižší riziko nákazy virem HIV je pouhá spekulace.
 
 
 

              Bioetické důvody

 
     Existují pádné etické důvody pro to, proč je ta mužská obřízka jako prevence HIV nevhodná:
 
     * Obřízka není vhodné opatření, protože ona sama poškozuje normální vzhled a funkci těla.
 
     * Opatření, která jsou daleko méně invazivní, a to je používání kondomů, se ukázala jako mnohem účinější.
 
     * Mužská obřízka vůbec nesnižuje, ale dle všeho dokonce zvyšuje riziko přenosu viru HIV z muže na ženu.
 
     * Mužská obřízka je v reálném africkém prostředí spíše vektorem pro rozšiřování toho viru a tak se tam ta pandemie AIDS pravděpodobně ještě zhorší.
 
     Každý má právo na sebeurčení: právo učinit informované rozhodnutí a jako dospělý se rozhodnout o osudu svého vlastního těla.
 
     Zatímco dospělí muži mají právo být obřezáni pokud se domnívají, že je to chrání proti viru HIV, tak mají také oprávněný nárok být realisticky informováni, o tom jaké jsou vyhlídky účinků té obřízky ohledně negativ a rizik, které ta operace přináší.
 
     Informovaný souhlas k obřízce jako ochraně před infekcí virem HIV musí obsahovat tyto informace:
 
     * že jjde o pouze mírné snížení absolutního rizika, snížení relativního rizika není zohlednitelné.
 
     * že je tu nejistota o tom, zda ta genitální změna zajišťuje to snížení rizika po celý život.
 
    * upozornění na rizika komplikací, včetně rizika přenosu viru HIV při tom samotném úkonu obřízky, kvůli rizikovému zdravotnickému prostředí, které je v Africe obvyklé.
 
    * potenciální riziko zvýšeného rizika, že bude tím virem HIV nakažena ženská partnerka
 
    * že mužská obřízka odstaňuje nejcitlivější části penisu.
 

    Nikdy nesmí být dovoleno odstranit zdravou část těla dítěte bez jeho souhlasu, a to přirozenou a velmi citlivou část jeho těla, aby se zabránilo možným nemocem a to nemocem, kterými mohou být nakaženi pouze promiskuitně sexuálně žijící dospělí jedinci!!!

 
 
 

              Použitelnost v běžném životě

 
     * četné studie naznačují, že v běžném životě nomohou být výsledky těchto studií vůbec vést k významnému snížení nákazy virem HIV
 
     * celkové výsledky těch studií o vztahu mezi virem HIV jsou velmi rozporuplné a vůbec nic nevykazuje, že kvůli té obřízce dochází ke snížení infekce virem HIV v Africe.
 
     * USA jsou jedinou průmyslovou zemí ve které je dodnes obřezávána většina novorozených chlapců (něco přes 50%, hodně se to však v různých oblatech liší. Redakce PNVT) z nenáboženských důvodů a  kde je drtivá většina sexuálně žijících mužů obřezána, je to však průmyslový stát s největší mírou infekce HIV.
 
     * obecně platí, že země s vysokou mírou obřízky mají též obzvášť velký výskyt infekce HIV a to zejména ve srovnání s evropskými zeměmi, kde je míra obřízky nízká.
 
     * britská studie homosexuálních mužů našla vyšší výskyt infekce HIV mezi obřezanými muži.
 
     * ohledně přenosu infekce HIV z muže na ženu je význam té obřízky nicotný.
 
     * téměř všechny obřízky v Africe jsou prováděny v nehygienických podmínkách. Lékařské nástroje při rizikové zdravotní péči mohou přispět k šíření viru HIV a tak se masovou aplikací mužské obřízky může problém infekce virem HIV ještě zhoršit.
 
 
 

               Kritika vědeckých nároků

 
     Ty africké studie měly minimální vědecké standardy pro důkaz vědecké účinnosti. Není jisté, zda se vůbec nejedná o slepé studie vzhledem k předpojatosti výzkumných pracovníků, kteří je prováděli. Je notoricky známé, že vedoucí těch studií byli předpojatí, protože oni už předtím publikovali materiál, ve kterém obhajovali tu obřízku v Africe jako prevenci viru HIV.
 
     Pro ty studie byli rekrutováni muži, kteří "chtěli být obřezáni", protože už předtím částečně věřili, že je ta obřízka může ochránit před virem HIV.  Ti muži, kteří byli obřezáni, měli po tu dobu méně sexu než ti, kteří byli intaktní, protože byli po té obřízce nabádáni k sexuální abstinenci po dobu šesti týdnů a tak byl u nich sex oproti těm, co zůstali intaktní po určitou dobu eliminován.
 
     Počet účastníků těch studií, kteří se před přezkoumáním ztratili daleko převyšoval počet těch, kteří byli později infikováni virem HIV. Tato skutečnost vyvolává vážné pochybnosti, pokud jde o důkazovou hodnotu těch studií.
 
     Ty studie byly předčasně ukončeny a tak byly u těch studií jejich výsledky silně nadhodnoceny. U dvou případů doporučil výbor ty studie předčasně ukončit, protože neexistovala možnost, aby se rozprava o nich konala jako efektivní. A tak byly ty studie prostě ukončeny. Výsledkem těch studií ve skutečnosti bylo to, že ta léčba byla neúčinná. Je proto pravěpodobné, že nálezy těch studií, které byly předčasně ukončeny mají pouze ten význam, že odrážejí předsudek výzkumné komunity, která ty studie prováděla.
 
     Ty studie byly doprovázeny masivní publikační mašinérií, která chtěla ten určitý mylný názor vnutit veřejnosti. Publicita těch studií byla doprovázena televizními záběry afrických mladých mužů,  jak jsou na sterilních operačních  sálech. Ty sterilní operační sály jsou však v Africe vzácné. Ve skutečnosti byli obřezáváni nesterilními noži v buši, kterými mohli být před nimi obřezáni již HIV pozitivní mladí muži. Taková propagace obřízky v Africe je hrubě nedbalá a krajně nezodpovědná.
 
     Osoby odpovědné za ty studie zdůrazňují velkolepé snížení relativního rizika o 60%, jenže konkrétní poznatky pokud jde o skutečné snížení rizika jsou méně lákavé, jde o pouhých 1,3%. Tam, kde je výskyt nákazy virem HIV značně vysoký, překračují ta rizika při obřízce značně její výhody. Ve vyspělých zemích, kde je mezi riziky a nevýhodami nerovnováha, to vypadá ještě nápadněji.
 
     K tomu je třeba dodat, že takoví to přednastavení vědci jsou ochotni pomocí takovýchto randomizovaných studií dokázat, že ta obřízka je efektivní na jakoukoliv nemoc a tak dovedou výsledky studií pokřivit. K tomu průlomové zjištění: Proč odmítají diskutovat s jakýmikoliv jinými vědci, kteří nepatří do jejich uzavřené skupiny?
 
 
 

               studie dr bertrana auverta

 
     Francouz Dr Bertran Auvert figuruje jako professeuer associé na výplatní listině Université de Tulane v Lousianě, takže má džob v obřízkoběsnících USA.
 
   Jak je známo je onemocnění imunitní deficience - AIDS rozšířeno zejména v některých afrických zemích. Tato skutečnost měla být zřejmě zneužita v brilantním triumfu amputace předkožky v boji proti AIDS. Faktem je, že jak obřezaní muži, tak muži s neporušenými genitáliemi obývají často bok po boku některé malé regiony v Africe, kde je bez ohledu na úplnost nebo neúplnost genitálií ta nemoc velmi rozšířena. Proč je v HIV/AIDS v Africe tak silně rozšířen ozřejmujee jasně článek "HIV/AIDS v Jihoafrické republice"
 
     "Účelem studie Dr Auverta mělo být prokázání, že obřízka mužského pohlavního orgánu alespoň poněkud snižuje riziko infekce viru HIV"
 
 

               Průběh studie

 
     Doba trvání té studie byla 21 měsíců.
 
    z 1 582 mužů, kteří zůstali intaktní bylo 49 infikováno virem HIV, tedy 3,09%
 
    z mužů, kteří byli na začátku studie obřezáni bylo 20 infikováno virem HIV, tedy 1,29%
 
 
 

               Kritika

 
     1) Ta studie byla provedena v Orange Farm, které je opravdovou "líhní" pro HIV. Pokud by taková studie byla provedena v oblasti s nižším výskytem HIV/AIDS, tak by nebyl nikdy obdržen výsledek, že ta obřízka redukuje u obřezaných mužů infekci o 60%
 
     2) Na začátku té studie byly provedeny obřízky, Zatímco muži, kteří zůstali intaktní měli od počátku normální sex, tak obřezaní muži měli tom sexu zpoždění kvůli léčení. To představuje irregulární start celé studie.
 
     3) Studie byla předčasně ukončena po 21 měsících. Je známo, že předčasně přerušené studie jsou obecně neplatné (to platí i pro následné studie které provedl jak Dr Gray s kolektivem, tak profesor Bailey s kolektivem.
 
     4) Samozřejmě, že u některých mužů po té obřízce nastaly komplikace, takže někteří obřezaní muži si stěžovali na poškozené penisy, erektilní disfunkce, krvácení, problémy s močením a tak dále. To nemělo žádný vliv na výsledky studie?. Dr Auvert uvedl, počet komplikací byl méně než 1,7%, protože ty obřízky byly provedeny zkušenými lékaři. Změní se množství komplikací, když budou na příště ty obřízky provádět méně zkušený personál?
 
     5) z 1546 mužů, co byli obřezáni bylo 20 mužů nakaženo virem HIV, tedy 1,29%
         z 1582 mužů, co zůstali intaktní bylo nakaženo virem HIV, tedy 3,09%
 

         Ten rozdíl je 1,8%

 
     Ten výsledek by měl být rozpuštěn na jazyku. I když vedoucí studie sugerovali, že se jedná o 60%, tak skutečný výsledek byl pouze 1,8%. Když se to vezme obráceně, tak 98,2% těch obřízek bylo zcela zbytečných. To je v případě že ten region byl stoprocentně zamořený. Pokud je ta zamořenost v regionu nižší než stoprocentní, tak se to číslo 1,8% ještě sníží. Vezmeme-li do úvahy míru komplikací po té obřízce 1,7% (někteří kritici tvrdí, že to byly až 4%), tak se vyhnutí nakažení virem HIV po té obřízce vyváží komlikacemi a výslený součet tak bude nula.
 
     Kromě toho se dá předpokládat, že kdyby ta studie nebyla předčasně ukončena, tak by se časem během studie ten rozdíl mezi infikovanými intaktními a obřezanými snížil. Bylo ale tvrzeno, že by další pokračování na výsledek té studie vůbec nemělo vliv. Nedokončené studie jsou normálně neplatné. To ale zřejmě neplatí, pokud se jedná o obřízku.
 
 
 

               Závěr

 
     Vzhledem k tomu, co bylo uvedeno, je jedno zcela zřejmé: ta obřízka není vůbec žádným prostředkem pro zamezení HIV/AIDS i když ti, kdo jo obhahují, ten nesmysl veřejnosti vehementně vnucují. Naopak, skutečnou ochranou jsou pouze kondomy. Je ironií, že pak muži odmítají ty kondomy kvůli snížené citlivosti a kvůli klamu, že jsou chráněni tou obřízkou. Ta studie Dr Bertrana Auverta ve skutečnosti ukazuje, že ta obřízka nemá vůbec žádnou ochrannou úlohu proti AIDS.
 
 
 

               obřízka? = očkování proti hiv/aids?

 

                   Africká masová kampaň mužské obřízky, je to požehnání, nebo plýtvání penězi?

 
     článek je překladem jednoho inteview které vyšlo na webových stránkách Judy´s World dne 27. července 2012
 
    Představte si to, že jednoduchý, léčebný zásah by mohl pro vás, vaše blízké a vaše sousedy sousedy ochránit jejich život před smrtící epidemií. To by se mělo okanžitě rozhlásit, že?
 
     To je přesně to, co dělá světová zdravotnická organizace (WHO), Nadace Billa&Melindy Gatesových a bezpočet NGO (nevládních neziskových organizací) a též vládních programů na africkém kontinentu. Jde o kompetní kampaň masové mužské obřízky, která je zaměřena na zamezení ničivé epidemie HIV/AIDS. Podle té WHO "snižuje ta mužská obřízka riziko nákazy virem HIV, která je přenášena z ženy na muže asi o 60%.," kromě toho se tvrdí, že 
 
  "ta obřízka za peníze. které jsou do ní vloženy,  nabízí mužům vynikající zdravotní hodnotu tím, že brání mnohým infekcím  virem HIV a tak klesá počet lidí, které je třeba na tu infekci virem HIV léčit. Jeden malý lékařský zákrok tak daruje mužům  celoživotní částečnou ochranu proti viru HIV stejně tak jako proti jiným, sexuálně přenosným chorobám"
 
     Díky lobbování a financování se v tomto (zkorumpovaná) WHO snaží vnutit v zemích Afriky jejich obyvatelům tu operaci. Uganda, která má míru 6,5% infekcí u dospělých, přijala v roce 2012 gigantický "dobrovolný" program.(Ten program je sice dobrovolný, avšak muži jsou v něm korumpováni tím, že když se tomu programu podrobí a nechají se obřezat, tak obdrží na měsíc stravenky. Redakce PNVT) V červnu 2012 ohlásilo 10 poslanců parlamentu v Zimbabwe, že tu obřízku sami podstoupí, aby tak dali příklad celé populaci v zemi. Více než jeden milión obyvatel Zimbabwe je infikováno virem HIV.
 
     To je opravdu "skvělá" zpráva. Tedy to, že Bill Gates a jím (zkorumpovaná) WHO popisují tu obřízku jako prostředek v boji proti šíření v boji HIV po vynálezu penicilínu. (Ve skutečnosti je to starý medicínský americký blud z roku 1870 v novém kabátě a specifický druh amerického kulturního imperialismu tak řádí v Africe.  Redakce PNVT). Přesto tu nastává otázka: Je to vůbec pravda? Snižuje ta obřízka tu infekci virem HIV a chová se jako druh neviditelného kondomu?
 
     (Dvakrát jsem přidal do závorky před WHO. Jde totiž ohledně WHO o jednu velmi znepokující skutečnost. K tomu tu okopíruju, co píše o financování WHO česká forma wikipedie:
 
     

     Partnerství[editovat | editovat zdroj]

       Jako agentura OSN, WHO je financována systémem Organizace spojených národů - příspěvky členských států. V současných letech, práce WHO obsahuje více kooperace s partnery jako mimovládní organizace a farmaceutický průmysl, i s nadacemi jako je Nadace Billa a Melindy Gates nebo Rockefellerova nadace. Tyto formy spolupráce mohou být považovány za spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem; polovina rozpočtu organizace WHO je totiž financována soukromými nadacemi a průmyslovými podniky. Podle některých tak dochází k úpadku organizace.

 
 
 
    Jestli panují panují ohledně zkorumpování WHO od různých "filantropů" v různých oblastech závažná podezření, tak je to zkorumpování WHO Billem Gatesem a nevím kdokým ještě jiným, ohledně toho obřízkového bludu do očí bijící. Redaktor PNVT)
 
     Ve skutečnosti je ta shoda ohledně té obřízky, jak jí WHO ve svých prohlášeních proklamuje pouze fiktivní. Lékařští experti po celém světě pochybují o smysluplnosti té kampaně a některé studie dokonce naznačují, že je to kontraproduktivní. V květnu 2011 Panos Eastem Afrika NGO prohlásila, že falešné předpoklady ohledně té kampaně způsobí, že si pak dotyční lidé vsugerují názor, že ta obřízka lidi chrání bez jakýchkoliv dalších opatření proti HIV/AIDS. Ve skutečnosti ta obřízka rozvoj té epidemie v Ugandě výrazně podporuje. V prosinci 2011 vyšel v australském věstníku pro právo a lékařství článek o závažných chybách v těch třech studiích, které tvrdily, že ty výhody mužské obřízky jsou při snižování šíření HIV/AIDS prokázány:
 
    "ty výzkumy byly zkresleny nedostatečnou rozvahou, pokřiveným výběrem, nepřiměřeným ztlumením a byly narušeny nepřiměřeným nepřiměřeným narušením náhodného výběru účastníků. Mimoto ty studie byly předčasně ukončeny s přemrštěnými výsledky a vůbec při nich nedošlo ke zkoumání, jestli ty infekce nezpůsobil nesexuální přenos." 
 
     Kromě toho autoři zjistili, že...
 
     "Jedna ugandská studie vypovídala o tom, že relativní nárůst infekce virem HIV u partnerek HIV pozitivních obřezaných mužů byl 61%. Tak dlouho jsou mužské obřízkové prostředky odečítány od pokřivených opatření a tak ochota rishovat roste, tak zůstává nejistý úspěch při dlouhodobém snižování přenosu infekce viru HIV.
 
     Existuje také obava, že ta operace může sama o sobě šířit tu nemoc mezi ty, kdo tu operaci prodělali a potom i dále mezi jejich sexuální partnerky, pokud ty operace nejsou prováděny za sterilních podmínek a nejsou doprovázeny náležitou následnou zdravotní péčí.
 
     Takže přináší ta masová obřízková kampaň požehnání nebo je to jen plýtvání penězi a ztrátou času? Aby bylo do tohoto problému a do tohoto mimořádně temného a emociálního tématu vneseno světlo, tak jsem kontaktoval Dr Ronalda Goldmana z Circumcision Resoucre Center v Bostonu, abych od něho získal solidní odpovědi na několik otázek.
 
      Doktore Goldmane, v některých afrických zemích jižně od Sahary byl zahájen intenzivní program obřízky dospělých s cílem aby byl radidně snížen výskyt HIV/AIDS. Jejich političtí představitelé podporovaní zahraničními vládami a neziskovými organizacemi jsou zjevně utvrzeni v přesvědčení, že je obřezaný penis prakticky imunní proti viru HIV. Co si myslíte o účinku obřízky u afrických mužů na aktuální té pohlavní choroby?
 
      Mnozí odborníci zpochybňuje reliabilititu (spolehlivost) a validitu (platnost) shodně dokazují, že ta obřízka snižuje riziko přenosu viru HIV. Africké národní pozorování obyvatelstva nalezlo vyšší míru viru HIV u obřezané populace. Existuje několik pozorovacích studií, které dospěly k tomu, že ta mužská obřízka nemá na snížení infekce virem HIV vůbec žádný účinek. Proto nepředpokládáme žádné snížení přenosu viru HIV. Je dokonce možné, že ty případy infekce virem HIV v důsledku té obřízkové kampaně naopak stoupnou, protože mylné přesvědčení o obřízce, že ta představuje ochranu, vede k rizikovějšímu sexuálnímu chování.
 
     Zejména v USA je ta obřízka už dlouhou dobu považována za jakýsi druh bojové zbraně proti nemocem a celé řadě různých neduhů. Proč tolik zdravotnických expertů věří, že ta obřízka je takovým přínosem pro celou společnost?
 
     V současné době jen relativně malá část zdravotnických pracovníků přesvědčena, že ta obřízka má významný přínos pro zdraví. Většina lékařů zaujímá k té obřízce neutrální postoj. Tedy základní doporučení American Academy of Pediatrics, AAP je považována za důležitý orgán v této oblasti ale její doporučení jsou problematická. Například její souhlasná politika není vyvážená, protože mluví o desetinásobku "potenciálních přínosů" oproti poškozením. Kromě toho mnohá z těchto poškození nebyla dosud relevantně prozkoumána. Je to tím, že v USA je velmi rozšířen psychologický stav a to vede k domněnce, že ta obřízka je neškodná a prospěšná.
 
    Ta obřízka je náboženskou povinností pro židy a muslimy. Vidíte nějaký náboženský dopad na tu praktiku? Že by nemuslimové mohli provádět skrytou poučující kampaň nebo že by jejich příslušníci mohli tvrdit, že je to "Boží vůle"?
 
     To si nemyslím. To, co se ve skutečnosti skrývá za touto kampaní je to, že ta obřízka je podporována obhájci obřízky, kteří mají svůj osobní nebo náboženský nebo politický nebo finanční střet zájmů. Oni CHTĚJÍ nalézt tu výhodu obřízky a z toho důvodu ji našli. Jak už jsem napsal jinde, je silná předpojatost ve prospěch té obžízky u těch, kteří jsou sami obřezáni a tak i jejich synové patří u skupiny obřezaných nebo jim ta obřízka bude provedena.
 
     Jaké jsou nežádoucí nebo vedlajší účinky, které můžeme očekávat od té obřízkové kampaně?
 
     Je mnoho psychologických, sexuálních a sociálních dopadů, které jsem popsal ve své knize o obřízce: SKRYTÉ TRAUMA, tak je diskutováno o tom, že by se ta obřízka mohla ještě více rozšířit, jak se i často rozšiřuje. Dnes si ti muži volí tu obřízku dobrovolně na základě nepravdivých informacích o jejím účinku proti viru HIV, ale tato kampaň se čím tím  více posunuje k nucené obřízce dětí, které nemají na výběr. To je pak zdrojem traumatu. Představte si, že budete násilně drženi a během toho vám budou odříznuty nejcitlivější části vašich pohlavních orgánů. Tělo si dlouho pamatuje účinky takovéhoto traumatu a to má důsledky, které ovlivňují pocity, postoje a chování. Například někteří muži jsou naštvaní, protože byli násilně obřezáni. Jiní muži jsou pak agresivní  ale nevědí proč. Takový potlačovaný vztek má mnoho negativ na jejich život a také na životy druhých lidí okolo nich.
 
     Bylo zjištěno, že kondomy jsou mnohem levnějším a účinějším prostředkem pokud jde o šíření viru HIV a mimoto též poskytují spolehlivou ochranu proti jiným pohlavně přenosným chorobám, jakož i  proti nechtěným těhotenstvím. Proč OSN a západní národy nezaplavují tu Afriku  kondomy a místo toho ponoukají muže, aby si nechali amputovat předkožku, a to je,  jak se zdá, bezprecedentní sociální experiment?
 
     Existuje mnoho psychosociálních souvislostí ohledně zastánců obřízky. Ta obřízka je totiž traumatuzující. Psychologové vědí, co je to obsedantní neuróza a opakování svého traumatu na jiných. Někteří obřezaní Američané se probojovali do vedoucích postů výzkumných a řídících institucí, kde mohou ovlivňovat tou svou obsedantní neurózou a tak mají vliv na to, aby i ostatní byli obřezáni. Oni tak šíří své kulturní přesvědčení a tak zneužívají lékařské studie a též lékařské orgány k prosazování svých cílů.
 
    Většina lidí ví, že ženská obřízka je mnohem radikální operace než je tomu u mužů, že obnáší obvykle odříznutí stydkých pysků a klitorise. Vidíte riziko, že by kampaně vlád a neziskových organizací mohly zmírnit boj proti ženské obřízce?
 
     To si nemyslím. Jen chci zdůraznit, že mrzačení mužských a ženských pohlavních orgánů je kvalifikačně stejné. Utrpení a násilí začíná prvním řezem.
 
     Pokud je ta mužská obřízka škodlivá, jak je možné, že to židé, muslimové a milióny Američanů vůbec neberou v úvahu, tedy to, že jsou "poškození" ve srovnání s jejich intaktními vrstevníky?
 
     Obřezané kultury nechtějí vůbec vidět, že neporušené části těla fungují mnohem lépe, v tomto případě penis, než části operované. Na to není potřeba dělat žádné studie, to je věc všeobecně uznávaná. Například pokud někomu uříznete palec, tak bude funkce jeho ruky vážně narušena. To platí i o penisu. Většina obřezaných Američanů a to i lékařů vůbec neví, co jim chybí. Na základě nových zjištění je při té obřízce odstraněna polovina erotogenní tkáně penisu, což je 77 centimetrů čtverečních u dospělých. Lékařské studie prokázaly, že ta předkožka nejen chrání žalud penisu ale též zvyšuje sexuální slast a usnadňuje pohlavní styk. Odříznutím předkožky se též odstraní specializované nervy a dojde k zahuštění a znecitlivění pleti na žaludu, zejména u starších mužů.
 
   Současná obřízková kampaň v Africe je velkoryse financována OSN a WHO, zahraničními vládami  a řadou NGO tedy nevládních neziskových organizací. Jak je to velký byznys pro ty, kteří jsou do toho zapojeni, jak se říká, že peníze jsou kořenem všeho zla. Není to v tomto případě cynické od "obřízko průmyslového komplexu" ohledně toho, co je teď v Africe v chodu?
 
     Jistě, že peníze tu jsou důležitým faktorem.  Jeden africký úředník řekl: "Peníze tu zvítězily nad prevencí." Mnozí výzkumníci říkají, že je tu plýtváno miliardy dolarů. Ta obřízka snižuje těžiště pro podporu účinných opatření.
 
    Napadl někdo kromě Vás a hrstky kritiků obřízky takovou politiku a vyzval proti ní?
 
    Existuje mnoho renomovaných vědců, kteří publikovali v mezinárodních lékařských časopisech, protože takové články proti obřízce jsou v amerických lékařských časopisech cenzurovány.
 
    Existují i jiné závažné problémy, které brání spravedlivé a otevřené diskuzi. Ti zastánci obřízky mají kvanta peněz a volný přístup do amerických médií a k obřízce předpojatá americká kultura ignoruje kritické příspěvky o obřízce a je předem přesvědčena o jejích výhodách. Novináři se v tomto případě vyloženě zpronevěřují svým profesním zásadám a povinnostem podat nezaujaté zprávy ohledně této diskuze.
 
     A nakonec, zastánci obřízky mají strach diskutovat o její kritice. To je vidět na konkrétních konferencích, kde kritikům není vůbec dáno slovo. Nastávající konference o AIDS bude jednoznačnou reklamou na obřízku. Nedostatek debaty se odráží i ve sdělovacích prostředcích. Například dva zastánci obřízky se mnou odmítli diskutovat ve dvou rozhlasových pořadech.
 
     Když je ten obřízkový program zavádějící, jakou konkrétní radu byste dal africkým vládám, které hledají životaschopné řešení krize HIV/AIDS?
 
     Většina přenosů infekce viru HIV je v Africe přenášena pomocí kontaminovaných injekčních jehel a při operacích. Rada je jednoduchá. Sterilizovat každý nástroj, který se používá na tělo. Kondomy mají více než 99%. účinnost a jsou méně škodlivé. Za náklady na jednu obřízku v Africe může být distribuováno přes 3 000 kondomů. Kromě toho na rozdíl od obřízky ty kondomy chrání i ženy a nejsou při tom žádná rizika a komplikace. Dokonce ty proobřízkové studie doporučují i přesto používání kondomů. Pokud se používají kondomy, tak ta obřízka nepřináší vůbec nic i v případě, že by ty argumenty zastánce obřízky byly platné.
 
 
      Ronald Goldman PhD
 
     Ron Goldman
 
     je psychologický výzkumný pracovník, pedagogický a výkonný ředitel Circumcision Resoucre Center v Bostonu, což je nezisková vzdělávací instituce. Dr Goldman je mezinárodně věhlasný pro jeho práci o obřízce. Je autorem knih :
 
     Obřízka: skryté trauma
 
     Obřízka: židovská perspektiva
 
     Dr Goldman přednáší o psychologických aspektech obřízky, radí rodičům a obřezaným mužům a měl přes 200 interview v elektronických i tištěných mediích.
 
     Dr Goldman je rodilý žid.