PRÁVO NA VLASTNÍ TĚLO

Mgr. Antonín Vlas
ČR: Na Borku 1623/ BRD: Am Obstwiese 3A Schwante
431 11 Jirkov / 16727 Oberkrämer (u Berlína)

telefon:
ČR:00420731118064
BRD:004915223639656
pravo-na-vlastni-telo@atlas.cz

OBŘÍZKA MEZI ŽIDY

26.10.2014 01:58

 

 

                                                     převzato z DOC

 

                         La circoncision chez les juifs

            Původ

  V judaismu je obřízka znamením smlouvy a měla by být vykonává 8. den po narození dítěte. Obřízka se hebresjky nazývá milah (což znamená řez), ale kompletní výraz je Brith milah, kde slovo brith znamená "smlouvu".

  Je zajímavé, že se jedná o opatření, jak to tvrdí zástupci judaismu, které tlumí sexuální touhu průměrného člověka.

  Maimonides (1138 - 1204), jeden z nejznámějších židovských filosofů prohlásil:

  "Věřím, že jedním z důvodů pro obřízku je snížit spolužití a oslabit pohlavní orgán s cílem omezit jeho činnost a to co nejvíce....Skutečným cílem je způsobit tělesnou bolest tomuto údu, která neublíží jeho nejpotřebnější funkci a neznemožní plození, ale snižuje vášeň a nadměrný chtíč. Že obřízka oslabuje touhu a snižuje potěšení je něco, o čemž nelze pochybovat. Protože pokud hned po narození tento úd krvácel a ztratil svůj kryt, je tím nepochybně oslaben."

  Že je tato myšlenka stále platná svědčí poznámka jednoho mohela z roku 2012:

  "Předkožka obsahuje vysoce vyvinutou nervovou strukturu a je bohatě prostoupena smyslovými receptory, které jsou nesmírně důležité při pohlavním styku a napomáhají orgasmu u lidí.....

  Je zřejmé, že obřízka je značka, která napomáhá mírnit trendy, jak by řekl Freud, sexuální impulzy, které jsou nám vrozené. Cílem není, aby se těm impulzům zabránilo, ale aby byly omezeny. Toto odříznutí předkožky dává dítěti možnost, aby se lépe duchovně rozvíjelo a v budoucnosti mohlo vést morálnější život."

Moses Maimonides

  Mojžíš Maimonides

 

           Postup

  "Obřízka je praktikována Židy jako součást náboženského rituálu, a je vykonávána mohelem, jak se nazývá  rituální obřezávač.Ale také se stává, že tu operaci vykonává lékař v nemocnici. Ta pak není nábožensky platná, pokud není vykonána 8.den po narození a nebyl u ní přítomen rabín nebo mohel, který pronášel náboženské modlitby."
Sami Aldeeb
 
 
 
  Menšina ultra orthodoxních Židů při obřízce praktikuje techniku zvanou hebrejsky metzitzah bˇpheh, která spočívá v tom, že si mohel naplní ústa vínem a pak seje ústy krev z rány z důvodu dezinfekce. Ve skutečně bylo prokázáno, že takovýto postup může mít přesně opačný účinek a kontakt mohelových úst s obřezaným genitálem může způsobit novorozenecký genitální herpes, který může způsobit vážné onemocnění, které může vést až k smrti novorozence.
 
  Proto výzkumníci z Ben Gurionovy Univerzity z Negevu v Izraeli požadují, aby se s touto rituální praktikou přestalo. V New Yorku je ročně obřezáno asi tak 3600 dětí podle tohoto rituálu. U dětí je riziko nákazy genitálním herpesem asi tak  1 : 4 000. Od roku 2004 do roku 2011 bylo v New Yorku evidováno 11 herpetických infekcí, které vyžadovaly hospitalizaci dítěte; byla identifikována dvě úmrtí v důsledku této infekce a  nejméně dva další případy, kdy mělo dítě v důsledku infekce poškozený mozek.
 
  Tváři tvář tomuto nebezpečí lékaři požadují, aby tato praxe byla zakázána. Orthodoxní rabíni však proti tomuto zákazu protestují, že se jedná o omezování svobody náboženského vyznání. Zdravotní oddělení města New York tak přijalo kompromisní pozici v září roku 2012, a tak je tento postup přípustný za předpokladu, že oba dva rodiče dali svůj souhlas poté, co byli informováni o nebezpečích této praktiky.
 

           Opoziční hnutí proti obřízce v rámci židovské komunity

  V minulosti bylo mnoho debatováno o obřízce nejen mezi Židy a nežidy ale také v rámci židovské komunity.

  V součastnosti existuje v rámci židovské komunity trend proti obřízce, který neustále roste.

  Lawrence Hoffman, americký reformní rabín a zakladatel díla: Pakt krve; obřízka a gender v rabínském judaismu, shrnul ve třech bodech aktuální námitky proti židovské obřízce:

  1) Na rituální úrovni. Obřízka porušuje zásadu rovnosti mezi mužem a ženou. Je to rituál, který umožňuje, aby se tvořil okruh lidí, kteří ovládají společnost. Někteří se snaží tento problém vyřešit tím, že navrhují paralerní symbolický obřad pro dívky.

  2) Na lékařské úrovni. Lékařský výzkum přičítal obřízce význam v minulosti. Když nemá žádný zdravotní význam, tak je zbytečná.

  3) Na morální úrovni. Rituální obřízka je nyní považována za sexuální zmrzačení, prováděné na nezletilých. Právo udělené obřezávači mrzačit tělo dítěte je výsměchem právu dítěte na tělesnou integritu. Obřízka je proto nepřípustná.

  Někteří z těch Židů, kteří opustili praxi obřízky přešli na alternativu bez zranění, na obřad zvaný Brith Shalom ( Smlouva pokoje na rozdíl od Brith milah, což je smlouva řezu). Tento obřad má tu výhodu, že rodičům poskytuje slavnostní atmosféru obřadu, ale odehrává se to bez bolesti a utrpení obřezávaného dítěte a může být prováděn nejen pro chlapce, ale i pro dívky.

         Někteří židovští spisovatelé, kteří odsuzují obřízku

  Ronald Goldman je americký židovský psycholog a výkoný ředitel společnosti bojující proti mužské obřízce Circumcision Resoucre Center, která má svou židovskou sekci.

  Mezi jeho díla patří: Obřízka, skryté trauma (1997) , Otázky ohledně obřízky; židovské perspektivy (1998) a článek s názvem: Obřízka, zdroj židovského utrpení (1997)

  Miriam Polacková je americká židovská pedagožka, jak feministického  zaměření, tak zaměření proti mužské obřízce. Je autorků dvou článků na toto téma:  Obřízka, židovská feministická perspektiva (1995) a Předefinování posvátného (1997).

  video

  Elijahu Ungar - Sargon patří také k této nové generací Židů, která se staví proti obřízce. V roce 2007 na toto téma natočil film: CUT: Slicing Throught the Myths of Circumcision.

 

  V Izraeli existuje stále rostoucí menšina těch, kteří se rozhodli, že nenechají obřezat svého syna. Ronit Tamirová je zakladatelkou skupiny Kahal, podpůrné skupiny pro rodiny s dětmi, které se rozhodli, že svého syna nenechají obřezat.

  Ronit Tamirová řekla v roce 2012:

  "Když jsme založili tuto skupinu před 12 lety, tak jsme našli 40 rodin.... Nejprve jsme to drželi v tajnosti. Později jsme měli tak jeden až dva telefonních dotazů za měsíc. Nyní jsou to desítky emailů a telefonátů každý měsíc, stovky za rok."

  Je třeba poznamenat, že sociální tlak na tyto rodiče je často velmi vysoký.

  "Opozice vůči obřízce v Izraeli nemůže být pohřben na židovském hřbitově. Manželé, kteří odmítli nechat obřezat své děti mají často obrovské problémy se svými rodiči a přáteli, kteří s nimi často přeruší veškeré vztahy. V článku v izraelském tisku se psalo o jedné matce, která odmítla obřezat svého syna. Jeho otec pak vyhrožoval, že ho vydědí. Další kvůli tomu ztratili kontakt se svými rodiči. Jiný řekl, že dědeček odmítl svého vnuka kvůli tomu byť jen vůbec vidět. Přítel jiných manželů jim kvůli tomu řekl, že jsou Hitleři, a že se snaží zničit judaismus." Sami Aldeeb

  Eran Sadeh, zakladatel hnutí Ha-Yeled Gonnen AL (" Ochrana dětí") je dnes jeden z hlavních představitelů intaktivistického hnutí v Izraeli.

 

           Závěr

  Praxe obřízky je hluboce zakořeněna v židovské komunitě.

  Nicméně vidíme, že se stále více a více židovských rodičů rozhoduje, že přeruší tisíciletou tradici a nechá svého syna vyrůst intaktního.  

  V roce 2013 případ Elionory vyvolal těžkou polemiku v Izraeli. Dabata mezi zastánci a odpůrci obřízky se tam usadila v mediích.

(K tomu krátké vysvětlení: Jedná se o matku, která odmítla nechat obřezat svého syna, a kterou za to rabínský soud odsoudil k enormní pokutě 100 dolarů za každý den zpoždění. Přídad se vlekl přes rok, nakonec Nejvyšší Izraelský soud rozsudek onoho rabínského soudu definitivně zrušil. Redakce PNVT)