PRÁVO NA VLASTNÍ TĚLO

Mgr. Antonín Vlas
ČR: Na Borku 1623/ BRD: Am Obstwiese 3A Schwante
431 11 Jirkov / 16727 Oberkrämer (u Berlína)

telefon:
ČR:00420731118064
BRD:004915223639656
pravo-na-vlastni-telo@atlas.cz

OBŘÍZKA MEZI MUSLIMY

25.10.2014 12:52

La circoncision chez les musulmans

         68% všech mužů, kteří jsou obřezáni, jsou muslimové.

          Původ

  Obřízka je praktikována drtivou většinou muslimů i když o ní není sebemenší zmínka v Koránu, který je primárním zdrojem islámského práva.

  Obhájci obojí obřízky, mužské i ženské, aby ji mohli ospravedlnit, tak používají sekundární zdroj islámského práva Sunnu. Ale jak napsal Sami Aldeeb, vycházet ze Sunny není jednoduché. Ve skutečnosti je autenticita mnoha příběhů, které jsou v Sunně o Mohamedovi, pochybná a dokonce jsou muslimové, kteří odmítají jakékoliv používání Sunny.

  Někteří muslimští učenci tvrdí, že není žádný autentický důkaz pro spojování obřízky s islámem a někteří popisují mužskou obřízku jako atribut Židů, kteří v Mohamedově době konvertovali k islámu.

  Ibn Qayyim Al - Jawziyyah napsal, že obřízka jak u mužů tak i u žen mírní žádostivost, a tak odlišuje člověka od zvířete. Proto prý nejsou  neobřezaní muži a neobřezané ženy nikdy uspokojeni po páření.

  Al - Mannawi poznamenal výrok imáma Al - Raziho:

  "Žalud je velmi citlivý, když je normálně ukryt v předkožce a to posiluje slast během páření. V případě, že je předkožka odříznuta, žalud ztvrdne a potěšení se oslabuje. A to je to nejlepší v našem právu; snížení potěšení, které zajišťuje rovnováhu mezi nadbytkem a nedostatkem"

Le Coran

  V Koránu není o obřízce sebemenší zmínka.

          Spor ohledně praxe povinné obřízky v Mohamedově době.

  Sami Aldeeb píše:
 
  (Je tu často zmiňován Sami Aldeeb. Jen krátce o koho se jedná. Profesor Sami Aldeeb je palestinský Arab, který v současné době působí ve Švýcarsku. Nepochází z muslimské, ale z římsko - katolické arabské rodiny. Redakce PNVT)
 
   "Na druhou stranu jsme viděli, že výskyt obřízky u muslimů v době Mohamedově je sporný. Kdyby v té době byli obřezáni všichni Arabové, tak by tehdy o tom mezi nimi nebyla vedena žádná diskuze.
 
  Tak jsme zjistili, že v Mohamedově době byly pochybnosti o povinné obřízce, tu ocitujeme ty nejdůležitější:
 
  Ibn Hanbal píše ve své knize, že Uthman Ibn Abu al As byl vybídnut k obřízce. Odmítl to s kritikou: " V době proroka Mohameda nebyla praktikována obřízka a nikdo k ní nebyl vybízen."
 
  Imámu Hasanovi, synu Alího, byla položena následující otázka: " Je opravdu potřeba obřezávat své děti sedmý den po narození, aby byly čisté před Bohem kvůli modlitbě. Ale naši holiči neprovádějí obřízku sedmý den. Jsou u nás židovští holiči. Mohou muslimové obřezávat své děti doma?" Imám Hasan odpověděl: "V Sunně je sedmý den, není to v rozporu ze Sunnou:" Otázka dokazuje, že jen Židé měli v té době mohely a židovští Arabové neměli holiče, kteří by prováděli obřízku.
 
  Ibn Quayyim Al - Jawziyyah vyprávěl příběh, že se emir Basry v Iráku ptal stařešinů na jejich náboženství. Odpověděli mu, že jsou muslimové. Vydal tedy rozkaz k jejich penisové prohlídce a zjistil, že nejsou obřezáni. Oni pak byli obřezáni dodatečně. Hasan Al - Basri byl překvapen jednáním emíra a prohlásil: " V Mohamedově době Byzantinci, Peršané a Etiopané, kteří konvertovali k islámu nebyli vybízeni k této praktice."  Také Ibn Quadamah poukazuje na to samé: "Nikdo nebyl vybízen k obřízce, kdo konvertoval k iskámu a dodal, že mnozí černí a bílí konvertovali k islámu v Mohamedově době a ti nebyli obřezáni ani to nikdo v té době nekontroloval."
 
  Al - Nawawi svědčí o Ibn al Mundinovi, který tvrdil, že v Sunně není žádný příkaz o obřízce ani žádné konkrétní datum. To znamená, že jsme ve svých počátcích nebyli obřezáni.
 
  Al - Tabari píše, že velitel armády Al - Jarrah ibn Abd - Allah po dobytí regionu Kharessanu psal chalífovi Umarovi Ibn Abd Al - Azizovi: "Lidé byli přinuceni přijmout islám, modlí se k Mekce a museli se podrobit obřízce." Chalífa odpověděl: "Bůh poslal Mohameda hlásat islám a ne obřízku."
 
  Z těchto svědectví můžeme vyvodit, že na počátku islámu byla obřízka v Arábii praktikována Židy, ale ne mezi muslimy.
 

          Postup

 
Chlapec byl obřezán
 
    "Zatímco muslimské autority zdůrazňují nutnost, aby obřízku prováděli muslimští lékaři, tak je drtivý počet zákroků prováděn holiči."
 
    Ohledně věku kdy by mělo být dítě obřezáno Sami Aleeb napsal: " U muslimů pro to není předepsán žádný konkrétní věk. Klasické autority tvrdí, že je lepší, když je dítě obřezáno hned po narození, ale v žádném případě by nemělo zůstat intaktní v době, kdy u něj nastoupí puberta."
 
  "Na rozdíl od Židů muslimové nechápou obřízku jako náboženský rituál, i když má u nich náboženský význam."
 
  "Klasické autority tvrdí, že u příležitosti obřízky chlapce má být hostina, kdežto obřízky dívek se mají konat diskrétně.
 
  Zvyky při obřízce jsou rozmanité podle země, regionu a sociální třídy. Je žádoucí ji provádět při příležitosti náboženského svátku.
 
  Mužská obřízka zahnuje obřezání předkožky tak, aby po ní žalud zůstal celý natrvalo obnažený. Pokud je odříznutí nedostatečné, musí se obřízka opakovat."
 

      Krátký dokument o obřízce dětí v muslimské zemi:

  https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dGm9KwOs0FM
 

          Opoziční hnutí: muslimové proti obřízce

  Rostoucí počet muslimů je proti praxi mužské a ženské obřízky.
 
Vysvětlují to tak, že takové praktiky jsou v rozporu s filosofií Koránu, který v mnoha verších popisuje Boží stvoření jako dokonalá.
 
 
  Je to on, kdo nás stvořil v lůně naší matky, jak sám chtěl (3 ; 6)
 
  Náš Pán nic nestvořil zbytečně ( 3 ; 191)
 
  On mě utvořil v harmonické podobě ( 40 ; 64)
 
  (Satan) řekl: "Budu mít stanovený počet svých služebníků; Budou vás uvádět v omyl a dávat vám falešné touhy; Pobídnu je a budou odřezávat uši skotu; Dám jim rozkaz a oni změní Boží stvoření." Ten, kdo má ďábla za pána místo Boha, je nenávratně ztracen. (4 ; 118 - 119)
 
 
  "Pokud vezmeme v úvahu, že při obřízce jsou jak mužům, tak ženám nenahraditelně mrzačeny pohlavní orgány, které mají nenahraditelnou roli jak při ochraně žaludu tak při sexu, tak musíme přiznat, že tato praxe je v rozporu s Koránem. Navíc poslední verš cituje skutečnost, že znetvoření uší dobytku je poslušnost ďáblu; jak je to tedy, když se řeší integrita lidské bytosti??!!!"
 
  Sami Aleeb
 

  Na webových stránkách těchto muslimů: Cesta Koránu je to znázorněno takto:

  (fotografie odstraněna, redakce PNVT)

 
  Vlevo intaktní - nezměněný, jak to chce Bůh; vpravo změněný - obřezaný jak to chce satan
 
 

         Muslimští učenci, kteří odsuzují obřízku

 
  Výňatek z Aldeebovy knihy:
 

  "Malé množství moderních muslimských učenců, odsoudilo ženskou obřízku, stejně tak jako mužskou, na principu dokonalosti Božího stvoření. Je důležité je stručně představit:"

          NAWAL AL-SAADAWIOVÁ

Nawal Al-Saadawi

 
 
  Egyptská spisovalka a lékařka Nawal Al- Saadawiová je vystavena neustálým útokům islamistů. Svého času byla vězněna a potom umístěna do policejní internace. Popisuje v jedné ze svých knih obřízku a důrazně ji odsuzuje, mimo jiné též na základě argumentů o dokonalosti Božího stvoření.
  
Ta pasáž a mnoho dalších jasně odsuzuje ženskou obřízku, ale mlčí o mužské obřízce, navzdory tomu, že se dá odsoudit pomocí stejných argumentů. Al-Saadawiová později odhalila, že její mlčení o mužské obřízce bylo po celá léta kvůli cenzuře, která ji zabránila o ní cokoliv zveřejnit. V jednom článku 5.12. 1995 napsala.
 
  "Když jsem dokončila lékařskou fakultu v prosinci roku 1954 tak jsem cítila velkou odpovědnost vůči tomu, co se nazývá obřízka a to je odstranění zdravé části těla chlapce nebo dívky za pomoci hygienické, estetické, morální nebo náboženské výmluvy. Viděla jsem, jak byly nožem odstraňovány zdravé části těla postižených. Proč jsou tedy odstraňovány zdravé části? Nám nic nevysvětlovali ohledně odůvodnění mužské nebo ženské obřízky. Když jsme byli na operační divizi, tak jsme prostě ty operace provádět museli....
 
  Z důvodu přirozeného citu jsem odmítla nadále se účastnit těchto operací. Jak bych mohla řezat skalpelem zdravé části dítěte?
 
  V šedesátých letech jsem byla členem lékařských odborů. Mluvila jsem na schůzi a požádala radu, aby prosadila zákaz obřízky chlapců a dívek v Egyptě. Ale většina odmítla se touto žádostí vůbec zabývat. Řekli, že mužská a ženská obřízka je důležitá pro zdraví a čistotu a je to malá procedura jako například stříhání nehtů. Někteří lékaři řekli, že je to velmi starý zvyk, který je navíc uveden v Bibli. A že my muslimové věříme Bibli, Evangeliu a Koránu.
 
  To byla debata o mužské obřízce. Když jsem navrhla, a aby se alespoň zabývali ženskou obřízkou, tak většina lékařů o tom také odmítla vůbec diskutovat. Lékaři mi tvrdili, že obřízka dívky je nezbytná pro zdraví a čistotu a že je to také podobné jako stříhání nehtů a tento mírný hygienický zákrok nemá žádný vliv na zdraví ženy, že ty amputované části jsou stejně k ničemu, naopak, prý jsou pro ženu škodlivé, prý jen nutkají ženu, aby upokojovala své sexuální touhy na úkor zájmu manžela a dětí. Své kolegy z unie lékařů se mi přesvědčit nepodařilo. A tak jsem se uchýlila k psaní a mluvení k veřejnosti. Zpočátku cenzura zabavila úplně všechno, co jsem napsala o mužské a ženské obřízce. Poté v šedesátých letech kontrola cenzury polevila a tak jsem mohla psát alespoň o ženské obřízce. Cenzura však stejně nepustila nejdůležitější prvky. Pokud jde o mužskou obřízku, tam mi cenzura nedovolila napsat vůbec nic."
 

           KAMAL MUSTAFA AL-MAHDAWI

 
  Bývalý lybijský soudce napsal knihu, v níž tvrdí, že mužská obřízka je židovský zvyk, který je v rozporu s Koránem. V úvodu cituje verš 3 ; 191 Pane náš! Nestvořil jsi nic zbytečného!
 

            JAMAL AL-BANNA

 
Jamal Al-Banna
 
  Je mladším bratrem Hasana Al-Banny, zakladatele egyptského Muslimského bratrstva. Je autorem mnoha knih, jejihž cílem je obnova muslimského myšlení....
 
  Al-Banna odmítá mužskou i ženskou obřízku a to kromě škod, jež působí také, s argumentací, kde bere ohled na dokonalost Božího stvoření.
 
  "S poukázáním na verš 95 ; 4 "Vytvořili jsme muže v nejdokonalejší formě", vyvrací tvrzení, vyvrací tvrzení, že obřízka opravuje chybu v lidské přirozenosti, poněvadž takové tvrzení je v rozporu s Koránem. Bůh stvořil muže a ženu v "nejdokonalejší formě".......
 
  "Jsem přesvědčen, že je právo mužů a žen žít, tak jak je Bůh stvořil a že Bůh učinil mužské tělo v "nejdokonalejší formě", tedy včetně pohlavních orgánů muže a ženy."