PRÁVO NA VLASTNÍ TĚLO

Mgr. Antonín Vlas
ČR: Na Borku 1623/ BRD: Am Obstwiese 3A Schwante
431 11 Jirkov / 16727 Oberkrämer (u Berlína)

telefon:
ČR:00420731118064
BRD:004915223639656
pravo-na-vlastni-telo@atlas.cz

OBŘÍZKA - JE OCHRANOU PŘED POHLAVNĚ PŘENOSNÝMI CHOROBAMI?

26.02.2017 13:10

 

               Obřízka a pohlavně přenosné nemoci

 
     Tento článek poskytuje informace o vztahu mezi obřízkou a pohlavně přenosnými chorobami. Odstavce jsou uvedeny v chronologickém pořadí podle data zveřejnění.
 
 
 

                Poznámka

 
     Opatření pomocí obřízky proti pohlavně přenosným nemocem a AIDS prováděná na kojencích a na dětech nejsou relevantní, poněvadž děti nejsou sexuálně aktivní. Děti by měly zůstat neporušené až do doby, kdy mohou tuto otázku rozumově zvážit a dát k tomu případný informovaný souhlas.
 
 
 

                 Úvod

 
 

                      Historie

 
     Počátkem 20. století nabývalo čím dál tím více lékařů přesvědčení, že obřízka je opatření, jak zabránit šíření pohlavně přenosných nemocí u mužů. Tento názor byl založen na stále širším okruhu šířících se fám ohledně sexuální hygieny a ohledně "různými nedostatky zatíženého" mužského těla. Neexistovala žádná vědecká studie nebo písemná práce, která by podporovala tento názor, přesto však byl bezpočet mužů obřezán vojenskými lékaři USA a dalších zemí v průběhu 1. a 2. světové války se záměrem, aby se tak snížil výskyt pohlavně přenosných nemocí.
 
    V jedné propagační brožuře, kterou sám publikoval a která měla název "Rozhodnutí rodičů pro život" obhajoval Dr Aaron Fink tvrzení, že vyprahlý a zkeratinizovaný žalud má "tvrdší" sliznici a je tím pádem méně náchylnější k infekci než vlhký a citlivý žalud intaktního penisu muže. Tento názor byl dokonce vytištěn v The New Pensylvania Journal of Medicine bez jakýchkoliv důkazů, které by tu teorii podporovaly.
 
 
 

                    Chování

 
     Bylo zjištěno, že obřezaní muži jsou náchylnější k rizikovému sexuálnímu chování. Hooykaas s kolektivem uvedl, že obřezaní muži v Nizozemsku měli více rizikové sexuální chování a byl u nich zaznamenán vyšší výskyt pohlavně přenosných nemocí. Též
Laumann s kolektivem prokázal, že též obřezaní muži v USA měli rizikovější sexuální chování a měly tam též větší sazby pohlavně přenosných chorob. Michael s kolektivem též popsal promiskuitnější sexuální chování spojené se zvýšenou neochotou používat kondom a výskyt většího množství pohlavně přenosných nemocí u převážně obřezaných mužů ve Spojených státech oproti převážně intaktním mužům ve Spojeném Království.
 
 
 

               Imunologie

 
     Fleiss i jiní popsali mnoho přírodních mechanismů imunologické obranyschopnosti předkožky vůči pohlavním nemocem. Tyto mechanismy poskytují možné vysvětlení, proč muži chirurgicky upravení obřízkou trpí častěji mnoha možnými pohlavně přenosnými nemocemi. Vysušené sliznice jsou častěji náchylnější k infekci oproti přírodně vlhkým sliznicím, což je i důvod, proč jsou lidi v zimě náchylnější k nachlazení.
 
     Předkožka udržuje žalud přirozeně vlhký a tak ten dovede lépe vzdorovat infekci. Podpředkožková vlhkost také lépe uchovává lyzozym, enzym, který útočným způsobem ničí buněčné stěny bakterií.
 
     Laumann a další studovali údaje National Health and Social Life Survey (survey - průzkum). Nenalezli žádné důkazy o profylaktickém působení obřízky. Ve skutečnosti došlo k mírnému posunu v opačném směru. Byla zjištěna významná kolerace mezi nepřítomností předkožky a bakteriálně přenosnými pohlavními chorobami u mužů, kteří měli mnoho sexuálních partnerek ve svých životech. Byla zjištěna sazba chlamydií u obřezaných mužů 25,4/1000 oproti nulové sazbě u mužů intaktních. Herpes byl u 14,9 na tisíc u obřezaných mužů a 8,1 na tisíc u intaktních mužů.
 
      Tanne informoval o epidemii pohlavně přenosných nemocí v USA, včetně herpesu, lidského papilimaviru, hepatitidy B a infekce HIV. Výskyt pohlavně přenosných nemocí patří v USA mezi největší v průmyslovém světě. To by nemělo být žádným překvapením vzhledem k extrémně vysoké frekvenci obřízky v USA, viz Laumann a kolektiv. Podle údajů National Health and Social Life Survey bylo z 1511 zkoumaných mužů ve věku 18 až 59 let v roce 1992 na 77% mužů obřezáno, mužů, kteří se přímo narodili v USA. To je nejvyšší procento chirurgicky upravených genitálií v průmyslově vyspělých zemích.
 
 
 

              Přirozená ochrana

     V celé předešlé lékařské literatuře není žádný jasný důkaz, a to ani v jednom ani druhém směru, že by amputace pžedkožky zabraňovala nebo naopak napomáhala přenosu pohlavních chorob. Ale nedávné studie napovídají, že intaktní, operací neporušený penis poskytuje určitou ochranu proti pohlavně přenosným nemocem.
 
     Storms vysvětluje:
 
    "Muži mají stejné riziko nakažení lidským papilomavirem a herpesem, bez ohledu na to, zda jsou obřezáni nebo ne. Čtyři studie však prokázaly, že se viry lidské infekční imunodeficience vyskytují častěji u obřezaných mužů."
 
     Nedávné studie prokázaly, že obřezaní muži mají vyšší riziko uretritidy, kapavky, syfilitidy, rakoviny, genitálních bradavic a chlamidií. Cook zjistil, že v případě, že se genitální bradavice u intaktních mužů vyskytují, tak je to na špičce žaludu, tedy v místě, kde je ochrana předkožky nejmenší.
 
     V prohlídce lékařské literatury u van Howa je doporučeno: 
      Profesor Robert van Howe došel k závěru.....:
 
     "Jediným zjištěním je, že neobřezaní muži jsou zřejmě náchylnější ke genitálním vředům, zatímco obřezaní muži jsou náchylnější k zánětu močové trubice. V současné době je ve vyspělých zemích častější uretritida než genitální vředy. Stručně řečeno - lékařská literatura nepodporuje teorii, že je obřízka prevencí před pohlavně přenosnými chorobami."
 
 
 

            Dlouhodobé studie

     Studie - dundelin je studie dětí narozených v roce 1972 na Novém Zélandu. Děti z této studie jsou už dospělí a ti procházejí soustavně tou studií už od svého narození. Mezi muži ve skupině jsou jak intaktní tak obřezaní. Na 40% jich bylo jako chlapci obřezáno. Ani Dickson ani jiní neprokázali žádné spojení mezi obřízkou a infekcí HPV v této skupině. V další studii u této skupiny a to v době,kdy už jim bylo jako dospělým 32 let našel Dickson i jiní více pohlavně přenosných nemocí u obřezaných mužů, ale ten rozdíl byl naprosto nevýznamný. Bylo tam 24,4 pohlavně přenosných nemocí ma 1000 osoboroků u obřezaných a 23,4 infekcí na 1000 osoboroků u intaktních.
 
 
 

             Průžezové studie

 
     Byly provedeny též průřezové studie: v USA 9, ve Velké Británii 14 a v Austrálii 18 za účelem zjištění působení obřízky na pohlavně přenosné nemoci. Žádná z těch studií neprokázala významný vliv obřízky na výskyt pohlavních nemocí. Laumann naznačuje, že obřezaní muži mají nepatrně vyšší pravděpodobnost, že chytí bakteriálně nebo virově přenosnou pohlavní chorobu. Také britský národní průzkum prokázal, že obřezaní muži mají výskyt pohlavně přenosných nemocí o něco častější, ale ten rozdíl však byl zanedbatelný.
 
 
 

             Závěr

 
     Všechny relevantní materiály vyvrátily veškeré mýty, že neterapeutická obřízka chrání před pohlavně přenosnými chorobami. Sečteno a potrženo - obřízku nelze z tohoto důvodu doporučit kvůli možným komplikacím a též kvůli možným nežádoucím účinkům té obřízky.