PRÁVO NA VLASTNÍ TĚLO

Mgr. Antonín Vlas
ČR: Na Borku 1623/ BRD: Am Obstwiese 3A Schwante
431 11 Jirkov / 16727 Oberkrämer (u Berlína)

telefon:
ČR:00420731118064
BRD:004915223639656
pravo-na-vlastni-telo@atlas.cz

NEPŘIJATELNÁ BOLEST

23.09.2017 15:17

     článek vyšel 23.7. 2012 v časopise Spiegel

     PROČ BY CHLAPCI NEMĚLI BÝT OBŘEZÁVÁNI BEZ ZÁVAŽNÝCH ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ.

 
     autor:                                            profesor Maxmilian Stehr
 
                                                           Prof. - Maximilian Stehr - Kinderchirurgie - Nürnberg
 
     je přednostou Dětské chirurgické a urologické kliniky v Norimberku.
 
     V červenci roku 2011 přišla jedna matka se svým dvouletým synkem do jedné dětské ordinace v Mnichově. Ten chlapeček byl až do toho dne zcela zdráv a vůbec nic mu nehybělo. Ten chlapeček měl být dle vůle svých rodičů v lékařském zařízení LEGE ARTIS obřezán z náboženských důvodů.
 
    Během anestezie došlo ke komplikaci, ten chlapeček přestal dýchat. V následujících minutách se děly dramatické věci. Lékaři se toho chlapečka snažili oživit, a tak v Mnichově povolali jiné lékaře. Při jejich příjezdu bylo jeho malé tělíčko bez přiměřeného zásobování kyslíkem po dobu nejméně deseti minut. Jeho resiscitace se podařila, ten chlapeček byl záchrankou převezen do naší nemocnice. Avšak ten chlapeček zůstal ochrnutý a jen ve vegetativním stavu. Poškození jeho mozku bylo příliš veliké.
 
    Proč připomínám tu událost? Vzpomínám na ni proto, že mne hluboce znepokojila. Zdravý chlapeček ráno vyleze z postýlky a je pravděpodobně šťastný. Pak je dopoledne následně vystaven zbytečné anestezii a posléze leží v poledne na jednotce intenzivní péče a zůstane těžce poškozený do konce života.
 
     Tato tragická událost činí jednu věc jasnou: my lékaři nemůžeme nikdy pacienty, kteří nám byli svěřeni, vystavit zbytečnému riziku. Kdyby ten chlapeček nebyl obřezáván, tak by tu narkózu nedostal. Jakákoliv chirurgická intervence a anestezie mohou vést k určitému základnímu riziku. Riziko, že se to stane, není v těchto případech příliš vysoké, ale může být podstoupeno pouze tehdy, pokud je to opodstatněné. V žádném případě není přípustné zlehčovat obřízku, že "je to jen malá operace". Tak tomu není.
 
     Od roku 2001 nebyl žádný chlapec bez řádného lékařského důvodu na Uni - Klinikum v Mnichově obřezán. Na mnoha renomovaných dětských klinikách tomu bylo ještě před vynesením rozsudku soudu v Kolíně nad Rýnem také tak. V rámci lékařské profese byla tato otázka projednávána téměř deset let. Zásluhou soudců v Kolíně nad Rýnem je, že tato debata probíhá i na veřejnosti.
 
     Základním principem lékařské etiky je nikomu neublížit, V Hippokratově přísaze, roku 370 před Kristem, mimo jiné čteme: "Udělám lékařské zásahy ve prospěch nemocných podle svých schopností a úsudku a postarám se o to, aby mu nevznikla škoda a nespraveddelnost." V centru lékařské etiky je heslo: "Primum non nocere - prvotní je neškodit". To heslo formuloval lékař Scribonius Largus, který působil na dvoře císaře Claudia. Léčba pacienta musí být k jeho vlastnímu prospěchu a ten musí být upřednostněn před jinými zájmy, jako je vědecký výzkum, ekonomika nebo zisk lékařů.
 
     Lékařské poškození při zbytečné obřízce spočívá v nezvratné ztrátě zdravé tělesné tkáně. Někteří tu tkáň považují za nedůležitou, protože si myslí, že ta předkožka nemá vůbec žádnou rozpoznatelnou funkci. Ve skutečnosti existuje spousta funkcí, které ta předkožka má. Avšak to není mnoha účastníkům debaty vůbec známo.
 
     Předkožka chrání žalud a otvor močové trubice před odíráním a dehydratací v období porodu. Po obřízce se povrch žaludu zhušťuje a keratinizuje. To může vést k zúžení močové trubice, což je nejčastější komplikace po obřízce v dětském věku. Ta komplikace se vyskytuje u 30% případů. Někdy, i když zřídka, se stává, že ti chlapci pak potřebují i několik operací k tomu, aby mohli řádně vyprazdňovat své močové měchýře.
 
     Předkožka také hraje důležitou roli při sexuálních pocitech: na rozdíl od žaludu, který má receptory pouze pro hrubé podráždění se ve špičce předkožky nacházejí takzvané palpitace - tělíska, která se v takové hustotě vyskytují pouze na špičkách prstů, na rtech a očních víčkách. Takže ta špička předkožky je ve skutečnosti nejcitlivější erotogenní zónou muže. Muži, kteří byli obřezáni až v dospělosti a jsou proto schopni učinit srovnání, mluví o výrazné ztrátě citlivosti. Obřízka ale neredukuje pouze mužskou sexualitu, ale partnerky obřezaných mužů často vykazují významnou ztrátu maziva při sexuálním styku, což způsobuje vyšší tření a bolest. Celkově je nutné konstatovat, že ta obřízka může mít negativní dopad na sexuální funkci a život obou partnerů. Tato zjištění nejsou nová. Koncem devadesátých let minulého století byly provedeny rozsáhlé studie a výzkumy.
 
     Musí se ale zvážit i přímé důsledky té operace. Míra komplikací při obřízce je mezi 0,19 až 2%, ale u novorozenců je to 11%. Jedná se především o krvácení a záněty. Ve vzácných případech může dojít i k poranění močové trubice nebo žaludu. Takové komplikace vidím u nás na klinice znovu a znovu i když se vyskytují méně než u jednoho procenta z těch procedur. Pro chlapečka to pak znamená další bolestivou operaci.
 
     Často jsou té obřízce připisovány lékařské výhody, jako je ochrana před infekčními chorobami a rakovinou. Nicméně, stojí za to se na výsledky těch studií podívat blíže. Obřezaní kojenci mají v prvním roce života desetkrát méně infekci močových cest oproti kojencům neobřezaným ( Dnes je prokázáno, že jde o úmyslný podvrh Dr. Wiswella. Nejnovější výzkumy prokázaly pravý opak, neobřezaní kojenci mají těch infekcí méně než obřezaní. Redakce PNVT). Ty infekce jsou ale obecně tak vzácné, že by bylo k prevenci jediné infekce potřeba přes sto obřezání. To není u jinak zdravých kojenců vůbec užitečné. Neexistuje žádný lékařský přínos rutinní novorozenecké obřízky.
 
    Ohledně možné redukce pohlavně přenosných chorob: Již v roce 1855 bylo podezření na spojení mezi obřízkou a přenosem pohlavně přenosných chorob. Od té doby bylo vydáno více než 30 studií. Výsledky těch výzkumů jsou však výrazně nehomogenní. Ve skutečnosti se vůbec nezměnila frekvence pohlavně přenosných chorob - kapavka, syfilis, herpes, AIDS - tím, že jsou muži v určité oblasti obřezáni. V roce 2007 Světová zdravotnická organizace - WHO doporučila jako preventivní opatření proti infekci HIV obřízku. To doporučení bylo založeno na randomizovaných studiích z Keni a Ugandy, jejichž výsledky naznačují, že riziko infekce HIV je u obřezaných mužů přibližně o 60% nižší, než u mužů neobřezaných. (Tento článek napsal pan profesor před 5 lety. Dnes se ukázalo, že se z těch studií v praxi nic nenaplnilo, ale že je tomu ve skutečnosti naopak. Vyšel o tom rozsáhlý několikastránkový článek v německém časopise Geo. Popisoval situaci v Zambii, jedné ze zemí, kde byly na základě těch studií provedeny masové obřízky. Vše nasvědčuje tomu, že ty studie byly záměrně cinknuté. Nebylo by divu, Robert Bailey, Ronald Gray a Bertran Auvert, který provedl třetí studii v Jihoafrické republice, byli notoricky známými cirkumfetišisty roky před tím, než se do těch studií pustili. Redakce PNVT). Požadavky na plošnou rutinní obřízku však vůbec nezohledňují skutečnost, že WHO to doporučení vydala pouze pro dospělé muže, kteří se pro ni můžou sami dlouhodobě rozhodnout, když je to riziko infekce vysoké.
 
     V Německu nemá něco takového z epidemiologických důvodů vůbec žádný smysl. Kromě toho by ta obřízka měla být provedena ve věku, kdy s ní dotyčný dospělý souhlasí. Stejný problém se týká prevence rakoviny penisu a rakoviny děložního čípku. Pokud předpokládáme, že zde má ta obřízka pozitivní vliv - což ale většina vědců tak nevidí, pak by ta obřízka měla význam pouze ve věku, kdy dotyčný žije plným sexuálním životem, tedy ve věku, kdy s ní dotyční muži mohou dobrovolně souhlasit.
 
     Z lékařského hlediska neexistují pro chlapce žádné důkazní vědecké výhody obřízky a lékařská obřízka LEGE ARTIS není vůbec totožná s blahem dítěte. To je hlavní argument proti nepřípustnému srovnání s uznávaným očkováním: u toho očkování je vědecky prokázána účinnost a užitečnost pro dítě.
 
     Lékaři zvažují možná rizika a přínosy. Při náboženské obřízce žádná lékařská výhoda neexistuje. To je důvod, proč se zvažují rizika a komplikace. Ta obřízka mimo jiné také způsobuje bolest. Nepřijatelnou bolest a to dokonce i poté, když byla provedena v narkóze nebo při lokálním znecitlivění. Z lékařského etického hlediska musí být tento zákrok zamítnut. Protože sám jsem věřící katolík, tak mám úctu k náboženským komunitám. Jako vědec se však cítím být iritován slovy Angely Merkelové o "komikernaci". (Angela Merkelová reagovala na ten rozsudek soudu v Kolíně nad Rýnem slovy, že Němci jsou národ kašparů. Redakce PNVT). Rozsudek soudu v Kolíně nad Rýnem nabídl příležitost přemýšlet o právu na fyzickou integritu a o právu na náboženskou svobodu společně s náboženskými komunitami. Někteří muslimové už projevili ochotu, že nechají obřezat chlapce pouze v případě, pokud oni budou sami se svou obřízkou souhlasit. Hrozí tak, že tato slibná debata bude v Berlíně politicky zaříznuta a tak bude šance na ten dialog ztracena.
 
 
 

               Poznámka redakce PNVT k článku.

 
     Ta debata byla v Německu skutečně zaříznuta. Spolkový sněm přijal narychlo zákon, kterým rozhodnutí soudu v Kolíně nad Rýnem zvrátil a mrzačení pohlavních orgánů chlapců do věku 12 let plně legalizoval a to nejen z důvodů náboženských, ale třeba i z důvodů "okrasných". Někteří špičkoví právníci však tvrdí, že ten zákon je v rozporu se Spolkovou ústavou. Žel, v tom zákoně je klauzule, která činí dovolání se k Spolkovému ústavnímu soudu v součastnosti nemožným.