PRÁVO NA VLASTNÍ TĚLO

Mgr. Antonín Vlas
ČR: Na Borku 1623/ BRD: Am Obstwiese 3A Schwante
431 11 Jirkov / 16727 Oberkrämer (u Berlína)

telefon:
ČR:00420731118064
BRD:004915223639656
pravo-na-vlastni-telo@atlas.cz

OBŘÍZKA - SCHVALUJE JI KORÁN?

26.10.2014 20:25

                                         

                           tento článek je převzat se svolením ze stránek Cesta Koránu
 
 
 
                

            UPOZORNĚNÍ!!!

            Tato stránka odhaluje pravou tvář obřízky!

            Proto obsahuje informace a obrázky všeho, co někteří shledají jako znepokojující.

            OBŘÍZKA - Schvaluje ji Korán?

                 Mrzačení pohlavních orgánů

 

                  Obsah

  1) Úvod

  2) Prorok Ibrahím & obřízka

  3) Alláh nám říká, že stvořil člověka dokonale

  4) Funkce předkožky

  5) Je obřízka nezbytná pro čistotu?

  6) Tvrzení, že tato zdravá část těla způsobuje onemocnění

  7)  Můžeme obřezat předkožku tak jako stříháme vlasy a nehty?

  8)  Je to stejné, jako když se odřízne pupeční šňůra?

  9)  O tom, že verše o dokonalosti nelze použít, protože ne všechn někdy děti se rodí dokonalé a je potřeba operace. Je proto obřízka v pořádku?

  10)  O mýtu, že je obřízka bezbolestná a děti necítí bolest.

  11) Satanova firma poškodí Alláhovo stvoření v Koránu

  12) Historické počátky mužské obřízky

  13) Rozdíly v emociálních reakcích na mužskou a ženskou obřízku

  14) Korán nikde nerozlišuje mezi dívkami a chlapci

  15) Bible nemá pravomoc nařídit obřízku

  16) Právo člověka na volbu, zda má být obřezán nebo zůstat intaktní.

  17) Kontiunální nepohoda obřezaných mužů

  18) Jak mužská obřízka poškozuje ženy

  19) Proč si málokterý obřezaný stěžuje

  20) Závěr

           Úvod

         Co je to mužská obřízka?

  "Slovo obřízka znamená řezat kolem". U kojenců mužského pohlaví je obřízka operace, která v první fázi znamená odtržení předkožky ještě slepené se žaludem, pak řezání hřbetní části předkožky, upnutí a nakonec odříznutí.  Kůže na penisu je normálně složitý pohyblivý plášť, a tak se dá u dítěte stěží zjistit, kde má být vlastně odříznuta. To znamená, že množství, které bylo odříznuto se může velmi lišit a tak dvě obřízky nejsou nikdy stejné.

            Prorok Ibrahím & obřízka

  Zmínka o obřízce proroka Ibrahíma (Abraháma) se v Koránu nikde nevyskytuje. Korán se prorokem Ibrahímem zaobírá poměrně hodně, jeho jméno je v něm zmíněno sedmašedesátkrát. Korán však neví vůbec nic o tom, že by byl prorok Ibrahím obřezán, nebo že by mu to bylo přikázáno. V Koránu se píše o Ibrahímově víře v Boha a o jeho oddanosti a tak nám dal příklad, jímž bychom se měli řídit. Korán se zabývá Ibrahímem ohledně svatyně Kába. Korán se však nezmiňuje o žádném obřezávání.

  Súra 2 Al-Baquara - Kráva ; verš 135

  Říkají: Buďte Židy nebo křesťany a tak budete správnou cestou vedeni!" Odpověď: "Nikoliv! Následujme náboženství Ibrahíma, jenž hanífem byl a mezi modloslužebníky nepatřil!  

  Sledujeme proroka Ibrahíma, co mu přikazuje Korán a ne Bible

  Súra 4 Al-Nisa -Ženy; verš 26

  A Bůh vás chce vést a chce vám objasnit jaký byl osud těch, kteří byli před vámi a přijmout milostivě pokání vaše. A Bůh je vševědoucí, moudrý.

           Bůh nám říká, že on stvořil člověka dokonale

  Četné verše Koránu nám říkají, že Bůh stvořil všechno kromě člověka v té nejdokonalejší formě v následujících verších to Alláh výslovně uvádí s pohledem na lidské stvoření:

  Súra 95; At-Tín - Fíkovník; verš 4

  Stvořili jsme věru člověka v postavě nejkrásnější.

  To znamená, že pokud dítě opustí dělohu matky, je v nejdokonalejším tvaru až do nejmenšího detailu. Nic nepotřebuje změnu. S pohledem na vývoj dítěte nám Alláh říká následující:

  Súra 23; Al-Mu´minún- Věřící; verš 4

  Potom jsme z kapky semene hmotu přilnavou stvořili a zhmoty přilnavé jsme kousek masa učinili; a z kousku masa jsme kosti stvořili a kosti jsme masem obalili. A potom jsme mu v druhém stvoření vzniknout dali. 2874x Požehnán buď Bůh, nejlepší ze stvořitelů!

  Toto oznámení o Bohu uvádí, že on je ten nejlepší Tvůrce a narozené dítě je tedy v optimální formě.

 

  A v jiném verši Alláh říká:

  Súra 27;  An-Naml - Mravenci; verš 88

  A uvidíš hory, jež za nehybné jsi pokládal a pohybovat se mračen pohybem - dílo to Boha, jež každou věc učinil dokonalou a jenž o všem, co konáte,  je dobře zpraven.

  a také ve třech následujících verších říká Alláh v souvislosti s lidmi:

  Súra 32; Al-Sadža - Padnutí na zem; verš 7

  ten, jenž udělal překrásnou každou věc jím stvořenou a člověka nejdříve z hlíny stvořil.

  Súra 40; Gáter - Skupiny; verš 64

  Bůh je ten, jenž pro vás zemi příbytkem stálým učinil a nebesa nad vámi budovou; on vyrovnal vás a podobu krásnou vám dal a pokrmy výtečné vám uštědřil, takový je Bůh váš Pán! Požehnán buď Bůh, Pán lidstva veškerého. 

  Súra 64; Al-Tabhagon - Vzájemné klamání; verš 3

  Stvořil nebe a zemi jako skutečnost vážnou a dal vám podobu a učinil podoby vaše krásnými ; a u Něho je cíl konečný.

  Bližší pohled na súru 32; verš 7

  V tomto verši Alláh prohlašuje, že výborně udělal všechno, je to superlativ od slova dobrý, tedy v nejdokonalejší formě. Tedy všechno: hvězdy, měsíc, rostliny, živočichy, lidské bytosti a to včetně genitálií. Tak tedy i mužský genitál je stvořen Alláhem v nejvyšší dokonalosti.

  Všechny tyto verše nám říkají , že Bůh tvoří lidi, samce a samice dokonalé v matčině lůně. Konstrukce předkožky je tedy důmyslným aktem stvoření. Alláh neudělal "chybu", když stvořil předkožku muže. Lidé tedy nepotřebují brát nůž a odřezávat část penisu, jako by to byla opravná procedura toho, co Alláh stvořil. Alláh říká v súře 67; Al-Molk - Království; verš 3:

  jenž stvořil sedm nebes ve vrstvách. A nespatříš ve stvoření Milosrdného nesouměrnost žádnou! Pozvehní svůj zrak, uvidíš-li trhlinu nějakou!

  Zastánci obřízky hledají důvody v hygieně a vynalézají všelijaké jiné druhy výhod. Takové počínání je ve skutečnosti hrubou urážkou Boha. Kdyby bylo lepší mít žalud bez předkožky, tak by Alláh utvořil všechny novorozené chlapce bez předkožky. Když porozumíme Koránu, tak lékařský výzkum též dokazuje, že předkožka má mnoho  užitečných účelů a byla záměrně navržena Alláhem, aby sloužila k praktickým účelům.

  Súra 77; Al-Musarat - Vysílané; verše 20 - 24 + 50

  Což jsme vás nestvořili z tekutiny nicotné, jíž jsme vložili na místo bezpečné až do doby předem určené? Tak určili jsme a jak výtečnými jsme určovateli! Běda v ten den těm, kdo za lež jej prohlásili!.......V jaké zvěstování by po tomto ještě mohli uvěřit?

          Funkce předkožky

  Následuje hodnocení některých funkcí předkožky a také co se stane, když je chirurgicky odstranéna.

 

Přírodní Penis

  Následuje hodnocení některých funkcí předkožky a také to, co se stane, když se předkožka chirurgicky odstraní.

  Předkožka chrání vysoce citlivý žalud před oděrem a chrání ho před znecitlivěním, ke kterému dochází kvůli jeho tření o oblečení. Předkožka obsahuje velké množství nervových zakončení pro sexuální potěšení. Pro ženské pohlavní orgány má předkožka ten smysl, že při klouzání v poševní stěně a vchodu u ní produkuje vynikající sexuální potěšení stějně tak jako pro muže. Obřízka to všechno zničí.

  V ochablém stavu předkožka překrývá žalud a  automaticky se stáhne  při milování. Uzdička má svou funkci při stahování předkožky. Uzdička je důkazem toho, že dospělí muži by měli být intaktní, tak jak je učinil Alláh, když se narodili.

  Vroubkovaná tkáň. Vnitřek předkožky obsahuje na špičce pásy husté, inervované, speciálně citlivé tkáně. Ta je nejcitlivější oblastí lidského penisu a má význam při vnímání plnosti a intenzity sexuální odezvy.

  Specializované senzorické tkáně.Meissnerova tělíska představují nejcitlivější senzorickou složku penisu. Jinak předkožka obsahuje 20 000 specializovaných nervových zakončení s několika druhy specializací, které jsou všechny schopny vnímat jemný pohyb, jemné změny teploty. Při obřízce je až 20 000 těchto specializovaných nervových zakončení odstraněno.

 

I Předkožka Bílý země

(Dále je tam odkaz na kliknutí, který je prakticky shodný se článkem "Vyvrácení mýtu vytvořeného Mastersem&Johnsonovou, že obřízka nemá vliv na citlivost penisu." v rubrice DŮSLEDKY OBŘÍZKY. Redakce PNVT)

  Ochrana.Rukáv tkáně předkožky za normálních okolností pokrývá žalud a chrání ho před oděrem, vysušením, keratinizací a znečištěním. Vnitřní tkáň předkožky je sliznice, která se skládá z měkké vlhké vrstvy stejně jako vnitřek očních víček nebo vnitřek rtů a chrání tedy žalud před oděrem. Žalud (je to vidět na obrázku nahoře) je stvořen tak, aby to byl chráněný vnitřní orgán, stejně tak jako u ženy klitoris. Vnitřní orgán žalud je velmi citlivý a vlhký a strukturu jako vnitřek tváře. Po obřízce začne ztrácet citlivost kvůli oděru o spodní prádlo. Během několika prvních týdnů bezprostředně po obřízce je dotyk o spodní prádlo zpravidla velmi nepříjemný. Je to podobné jako o lidských bulev, které jsou chráněny víčky. Člověk se normálně přímo nedotýká očních bulev. Po obřízce žalud vyschne a začíná proces keratinizace. Zesílí se u něho povrchová vrstva, aby ho chránila před vnějším prostředím.

  "Vnitřní vrstva předkožky je sliznice. Ta nepřetržitě zvlhčuje žalud penisu a promazává ho lenolinem. To má za následek neustálé zvlhčení. Žalud je pak hebký na dotek i při erekci a to je to, co příroda chtěla, aby žena při pohlavním styku prožívala příjemný a jemný dotek o vaginární stěny.

  Oproti tomu je žalud obřezaného penisu je natrvalo obnažený venkovní orgán. Díky tomu žalud vyschne a kvůli nedostatku vlhkosti zdrsní, asi tak, jak když se z houby vypaří voda. Představte si, kdyby váš jazyk visel neustále vyplazený z úst, takže by vyschl a už by nikdy nebyl schopen se vrátit do ochranného vlhkého prostředí úst a vyschl by. Ještě si představte, že by se jazyk k tomu přitom soustavně třel o vlhkou tkaninu. Zní to jako legrace, že? A přesto, pro muže, který při obřízce přijde o předkožku, tak se jeho vyschlý žalud soustavně tře o spodní nebo ložní prádlo nebo ochlupení, soustavně, denodenně. Žalud obřezaného muže nikdy nezažije, jaké to je být vnitřním orgánem, který je téměř neustále krytý ve vlhké předkožce, tak jako je i ženská vagina neustále vlhká."

  Kristen O´Harová.

Suché pouštní Země

   Plocha obřezaného žaludu je podobná s vysušenou popraskanou žíznivou pustou zemí - což je nezdravý stav a takový žalud nepřirozeně drhne v ženských pohlavních orgánech.

  Uzdička je malý záhyb tkáně, který zajišťuje nebo omezuje pohyb mobilního orgánu vůči ostatnímu tělu. Uzdičku lze také nalézt pod jazykem a na vnitřní straně lidských rtů.

  U intaktního penisu uzdička spojuje předkožku se žaludem a umožňuje, aby mohla být předkožka stažena ze žaludu v době sexuálního vzrušení, kdy žalud nepotřebuje být chráněn. Uzdička penisu je však oproti ostatním uzdičkám v těle vysoce protkána senzorickými nervovými zakončeními.

  Správný průtok krve. Předkožka má mnoho metrů cév, včetně frenulární tepny a větví dorzálních arterií. Ztráta této husté vaskunilizace přeruší normální průtok krve mezi žaludem a penisem a tak poruší normální funkci penisu.

  Imunita. Měkká sliznice vnitřní předkožky produkuje plazmatické buňky a vylučuje látky ve formě imunoglobulinu. Také mnohé antivirové a antibakteriální proteiny a také enzymy zabíjejí patogeny, hlavně lysozim. Všechny lidské sliznice (ústa, oční víčka, pochva, předkožka a anální otvor) jsou v těle v první obranné linii proti nemocem. V tom je benefit předkožky. To je možné vysvětlení, proč jsou intaktní muži imunější vůči pohlavním chorobám.

  Plachtění během sexu. Předkožka je jedinou pohybující se částí penisu. Při jakékoliv sexuální aktivitě se předkožka pohybuje v souladu se žaludem. Jejich vzájemná interakce vytváří úplnou sexuální odezvu. Při pohlavním styku způsobí neabrazivní klouzání v pochvě. To umožňuje hladký a příjemný styk pro oba dva partnery. Obřezaný penis nemůže takto klouzat a tak se stane z penisu statický orgán.

  (V originále následuje studie jak mužská obřízka poškozuje ženu - pro obsáhlost je to na zvláštní článek.Redakce PNVT)

  Klouzací komfort po celý den. Hřídel pozvolna klouže v kůži podle různých stavů, například podle teploty. Když třeba tělo cítí chlad, tak předkožka lehce klouže po žaludu a přebytek kůže se shromáždí před žaludem. To však není možné u obřezaného muže. Všichni obřezaní muži se podvědomě naučí ignorovat nepohodlí z deficitu tohoto klouzání. Někteří obřezaní muži si stěžují na nepříjemné pocity.

  Správný průtok lymfy. Předkožka obsahuje i lymfatické cévy. Obřízka naruší přirozený oběh lymfy.

  Langarhansenovy buňky. Tyto buňky jsou speciální epitální částí a mají imunologické schopnosti vůči pohlavním nemocem a viru HIV.

  Mazové žlázy.  Tato maziva produkovaná zvláštními mazovými žlázami. Ty hydratují předkožku i žalud, aby společně dobře fungovali.

  Zmenšení obvodu a délky penisu.S předkožkou je penis opticky větší, zvláště když předkožka přesahuje žalud penisu. Obřezaný penis je zkrácený a tenčí.

  Riziko úmrtí následkem zákroku. Každý rok v USA umírá přes 100 chlapců na následky komplikací obřízky. Ve skutečnosti to číslo bude mnohem větší, protože je mnoho případů ututláno.

  Narušený vztah k matce. Obřízka, anestezie a další věci nevyhnutelně vytvoří poobřízkové trauma, což může narušit důvěru k matce, nebo například způsobit budoucí nedůvěřivost k lidem.

  Esterogenní receptory. V předkožce jako jediné byly nedávno objeveny estrogenní receptory. K čemu tam jsou ukáže až následný výzkum.

  Neurologická sexuální komunikace. Ačkoliv to není zatím není vědecky prokázáno, z novodobých poznatků vyplývá, že penis s odstraněnou předkožkou postrádá možnosti pro jemné neurologické komunikace, která přispívá ke zkušenosti sexuální rozkoše. Amputování předkožky kojenci je tedy multifunkční neurologická kastrace což snižuje intenzitu požitku jak obřezaného, tak jeho partnera.

  Na závěr krátký návrat ke Koránu:

  Súra 27; Al - Nalm - Mravenci; verš 88

  a uvidíš hory, jenž za nehybné jsi pokládal, pohybovat se mračen pohybem - dílo to Boha, jenž věc každou učinil dokonalou, a jenž o všem, co konáte, je dobře zpraven.

  Súra 95; Al-Tín - Fíkovník; verš 4

  Stvořili jsme člověka v podobě nejkrásnější.

  Bůh stvořil muže ze znalosti nejvyšších důvodů. Zastánci obřízky se snaží ignorovat tyto verše. Možná, že tyto verše nečetli, poněvadž jsou příliš zaneprázdněni čtením knih napsaných člověkem. A mnohým jejich postoj vštípili majoritní "důvěryhodní učenci."

           Je obřízka nezbytná pro čistotu?

  Jedním z argumentů pro obřízku je, že se provádí kvůli čistotě. Ti kdo to tvrdí nechtějí uznat, že čištění předkožkového vaku je velice jednoduché. Vyčistit si pod předkožkou zabere méně času než čištění zubů. Naše nosy filtrují vzduch a také potřebují vyčistit a proto si je přece neodřezáváme. Různé části těla také potřebují čištění a proto si je neamputujeme. Argumentují, že obřízka je prevencí epidemií, ale 70% mužů obřezáno není a má to vliv na šíření epidemií. Odpověď zní: "ne".
 

          Tvrzení, že zdravé části těla způsobují onemocnění.

  U každé zdravé části těla je možné onemocnění. Například v roce 2006 byla rakovina prsu diagnistikována ve Velké Británii u více než 45 000 žen. To je velmi vysoké číslo oproti tomu, jak je to s rakovinou intaktního penisu. Měly by všechny dívky kvůli tomu podstupovat masketomii (chirurgické odstranění prsní tkáně)? Nebo eliminovat možnost vzniku rakoviny varlat tím, že budeme preventivně odstraňovat varlata? Samozřejmě že ne, poněvadž varlata hrají důležitou roli v reprodukčním procesu. V Británii je každoročně diagnistikováno 35 000 případů rakoviny prostaty. Budeme proto odstraňovat prostatu u každého novorozence? Stejně jako ostatní části těla je předkožka příliš důležitou součástí sexuálního systému, má významné funkce, které jsme tu uvedli. Lidé, kteří předkožku nemají, ji mohou stěží ocenit. Tedy pokud se jedná o muže obřezané při narození nebo v dětství nebo pokud se jedná o ženy. Rutinní amputace zdravé funkční části těla není v žádném případě prostředkem k prevenci nemocí. 
 

            Mylné tvrzení, že obřízka předchází rakovině penisu.

  Rakovina penisu je velmi vzácnou formou rakoviny. Většinou ji dostávají muži starší 60 let. Že je to kuriózní forma dokazuje srovnání s rakovinou prostaty u 35 000 mužů. S rakovinou penisu je v Británii ročně diagnistikováno 500 mužů. V USA, kde je nejvíce případů rakoviny penisu je drtivá většina mužů obřezána. Může pak být obřízka prevencí rakoviny penisu? Bylo by to to samé, jako kdybychom tvrdili, že preventivním odstraněním jater vymítíme rakovinu jater. Proto není normální z důvodu prevence rakoviny odstanit multifunkční předkožku bez souhlasu miminka, které je plnohodnotnou lidskou osobou.
 
  Nedávná studie provedená Wallersteinem došla k závěru, že je mnohem méně rakoviny penisu v Japonsku, Norsku a Švédsku, kde je obřízka velmi vzácná než v USA. S ohledem na tato fakta prohlásila Royal Australian College of Physicans a American Medial Association prohlášení, že provádění novorozenecké obřízky není opodstatněné zdůvodněním prevence rakoviny penisu.
 

          Můžeme odřezat předkožku tak jako když stříháme vlasy a nehty?

Obřízka Clipping Nails Vs.

  Další argument je ten, že tak jako stříháme vlasy a nehty, tak také můžeme odříznout předkožku. Vlasy a nehty jsou však od předkožky velmi odlišné. Nesdílejí s tělem krevní oběh a nemají citlivé nervové receptory a proto nejsou anatomicky součástí těla. Vlasy a nehty byly navrženy tak, aby neustále rostly a tak jsou pravidelně stříhány  a skládají se z mrtvých buněk. To však není případ předkožky, která je spojená s krevním oběhem jako kterákoliv jiná součást těla. Mužská předkožka je trvalá součást těla (jako třeba například prsty) a vykonává mnoho potřebných funkcí. Předkožka není schopná dorůst. Protože funkci předkožky jako důležitou navrhl Bůh. Mužskou předkožku navrhl Alláh, protože je, jak on sám říká, nejlepší ze všech tvůrců.

  Súra 23; Al-Mu´minún - Věřící; verš 14

  Potom jsme z kapky semene hmotu přilnavou učinili a z kousku masa jsme kosti stvořili a kosti jsme masem obalili. A potom jsme mu v novém stvoření vzniknout dali. 2874x buď požehnán Bůh! Nejlepší ze všech stvořitelů.

  On je ten, kdo navrhuje lidi, muže a ženy v děloze. Odříznutí multifunkční nervy obtěžkané předkožky je to samé jako odříznutí prstů.

  Je to to samé, jako když se odřízne pupeční šňůra?

Pupeční snura

  Účelem pupeční šňůry je výměna živin mezi matkou a plodem. Pupeční šňůra ztratí svůj účel, jakmile dítě poustí dělohu. Pupeční šňůra je součástí placenty připojené k matce. Proto je zlikvidována hned po porodu, protože je přebytečná jak pro matku, tak pro dítě. Je určena k odstranění, při jejím odstraňování není cítit vůbec žádná bolest, protože nemá receptory spojené z mozkem dítěte. Proto nemůže dítě cítit žádnou bolest při jejím odstranění. Pupeční šnůra totiž není součástí těla dítěte, ale je součástí placenty. A to je obrovský rozdíl oproti předkožce, která je ochrannou, sexuálně citlivou funkční částí mužského genitálu, nervy spojenou z mozkem, u níž nebylo v žádném případě zamýšleno její odstranění.

          Proč by existovala uzdička, kdyby Bůh chtěl, aby chlapci byli obřezáni.

  Uzdička, která spojuje předkožku se žaludem na spodní straně žaludu je určena k tomu, aby vrátila předkožku zpátky na žalud, když se penis vrátí do ochablého stavu a také umožňuje klouzací pohyb během styku.
 
  Obřízka znamená odstranění předkožky. To zničí i funkci uzdičky, navržené Alláhem. Tak proč Alláh zadal uzdičku do plánu DNA, aby lidé zničili její funkci?
 
  Odpověď je, že Bůh navrhl jako perfektní systém tuto součást mužské genitální anatomie a aby tak uzdička fungovala jako ostatní systémy v těle tak, jak to Alláh chtěl. Uzdička dokazuje, že Bůh chtěl, aby penis zůstal intaktní do konce lidského života.
 
  Poznámka: Na rozdíl od uzdičky v ústech je uzdička na penisu hodně sexuálně citlivá. Citlivá uzdička bývá někdy odstraněna i s hodnotnou předkožkou. Závisí to na rozmaru obřezávače.
 

           O tom, že verše o dokonalosti nelze použít, protože ne všechny děti se vždy rodí dokonalé a někdy je potřeba operace. Je proto obřízka v pořádku?

  Je tu další argument, že se některé děti rodí s poruchou a tak verše o dokonalosti stvoření nelze chápat doslovně. Říkají, že
 
  Súra 95; Al-Tín - Fíkovník; verš 4
 
  Stvořili jsme člověka v podobě nejkrásnější.
 
  nelze použít doslovně, protože ne všichni lidí se rodí dokonalí. Nechápou, že ty verše se nevztahují na aktuální plán ale že se vztahují na výchozí plán Božího stvoření. To znamení, že všichni lidé mají 5 prstů na každé ruce, dvě oči, jeden jazyk. To je skutečný Alláhův desing. Jeostli se dítě narodí s vadou, třeba s chybějícím prstem, pak to není podle Alláhova plánu, ale jedná se o poruchu.
 
  Předkožka je podle Alláhova plánu a proto se s ní všichni lidé rodí. Je to výchozí plán DNA a pokud se jedná o Alláhovo stvoření, tak jsou všechny verše použitelné. To je důvod, proč je myšlenka, že obřízka je ku prospěchu lidské bytosti je vlastně urážkou Alláha, že nevytvořil dokonalý desing.
 
Súra 80; ´Abasa - Zakabonil se; 17 - 19
 
Nechť zhyne ten člověk! Ach, jak je nevděčný! Z čeho ho Pán stvořil? Z kapky semene ho stvořil a osud jeho určil.
 
"Bez nervových zakončení nemůžete nic cítit jako bez očí nemůžete nic vidět"
 
Fran P. Hosken
 

          O mýtu, že obřízka je bezbolestná a děti necítí bolest

  Obřezání není jen patnáct minut práce. Někteří lidé si myslí, že poměrně krátké trvání operace znamená "mírnost" zákroku. Když budeme chtít miminku amputovat ruce, tak to bude také za pár minut hotové. Časové trvání tedy v tomto případě nic neznamená. Musíme vzít na vědomí některá fakta a na základě toho uvažovat. Často se u kojenců vůbec nepoužívá anestezie. Pokud se používá, je aplikována na špičce penisu, kde je to nejvíce citlivé. Dokonce i přes aplikaci anestezie je to někdy příliš bolestivé, protože u novorozence lze velice špatně odhadnout množství.

  Největší bolest je po operaci, když anestezie odeznívá a brutální zranění začíná přicházet k sobě. Bolest může trvat mnoho dnů, někdy i týdnů. Hojení není vždy hladké, jak si to někdo představuje. Pokaždé když dítě močí, tak pláče kvůli pálení na zraněném penisu. A to vše působí zranění (nezáleží na tom, jaký druh obřízky byl použit). Je tam možnost pooperačního krvácení a infekce a je tam dokonce i riziko smrti. Dítě prožívá všechny pocity a bolesti a nemůže se vyjádřit jako dospělý.

  Rodiče neznalí Koránu se mylně domnívají, že obřezat miminko je výhodnější, než starší chlapce, kteří mohou mluvit. Proto mnozí rodiče nechávají obřezat zdravá miminka hned po porodu. Ve skutečnosti v tom není u dítěte vůbec žádný rozdíl, jeho bolest, jeho připoutání a jeho pláč. Bylo zjištěno, že dítě to cítí jako dospělý. Skutečnost, že si dítě později nepamatuje svou bolest nic neznamená ohledně jím při obřízce prožité surové skutečnosti. To že to rodiče nechápou je projev hluboké neznalosti skutečné reality. Při výzkumu měření bolesti byla novorozencům odebrána krev a měřena hladina kortizolu, která byla velmi zvýšená, též u nich byla zjištěna velmi zvýšená srdeční frekvence a i dle jiných hodnot bylo zjištěno, že se jedná o jednu z nejbolestivějších operací, jaké existují v neonatální (novorozenecké) medicíně.

  Fakt, že si dítě nic nepamatuje neznamená to, že tento velmi traumatický zážitek není zapsán v jeho podvědomí. I když si na to v dospělosti nevzpomene, může mít toto prodělané trauma vliv na jeho psychický vývoj.

  Chlapečkům jsou před obřízkou připoutány ruce a nohy a je proveden zákrok. Pokud by toto někdo udělal dospělému bez jeho souhlasu bylo by to bráno jako porušení lidských práv a pachatel by mohl jít do vězení.

 

  Súra 2; Al-Baquara - Kráva; verš 30

  Hle, Pán tvůj k andělům pravil: "Umístím na zemi náměstka". I řekli: Chceš tam ustanovit někoho, kdo pohoršení bude šířit a krev na ní prolévat, zatímco my slávu Tvou pějeme a svatost Tvou prohlašujeme?" Pravil: "Já věru znám, co neznáte."

  "Během několika minut jsou zničeny tři stopy žil, tepen a kapilár, 240 stop nervů a více než 20 000 specializovaných nervových zakončení. Stejně tak jsou zničeny všechny svaly, žlázy a epitelní tkáně a veškerá sexuální citlivost spojená s předkožkou. A nakonec je zcela změněno to, co příroda zamýšlela, vnitřní orgán je nezměnitelně externternalizován.

 

Velikost předkožka

  Výzkum ukazuje, že po dětské obřízce má průměrný dospělý penis pryč 51% kůže. Je to 15 palců čtverčních a na tu plochu se vejde 15 amerických čtvrťáků.

Předkožka

          Obřízka u dětí je více bolestivá než u dospělých
  Dětská předkožka je slepená se žaludem a proto musí být nejprve odtržena jako jsou odtrženy nehty u prstů. Tak musí lékař nejprve odtrhnout předkožku od žaludu, aby ji mohl obřezat. Je navržena Alláhem a v dětství je to výhradně kvůli ochranné funkci. Proto u dětí není nic potřeba pod předkožkou čistit. Naopak, takové čištění je u dětí škodlivé. Jak předkožka se žaludem roste, tak  se oddělí, nejpozději v pubertě. Obřízka v dětském věku je spojena s oním odtržením a to přispívá k možnému zjizvení.
 
  Nedávné studie ukázaly, že dětské nervové systémy jsou plně rozvinuté a děti vnímají bolest intenzivněji než dospělí. To znamená, že dítě musí cítit bolest více než dospělý.
 
 
 
  Obřízka: Předkožka, dvojitá kožní specializovaná tkáň (vrchní vrstva je pokožka, stejně tak jako všude jinde na našem těle) a spodní vrstva je sliznice ( jako vnitřek očních víček nebo úst) je odstraněna. Náležitá nervová zakončení pro sexuální stimulaci jsou zničena, žalud je natrvalo odkryt a znecitliví a zůstane obřízková jizva. Mechanika normálního pohlavního styku je zničena, což způsobuje újmu i ženám.
 

  Súra 30; Al-Rúm - Byzantinci; verš 30

  Obrať svou tvář k náboženství pravému jako haníf podle sklonu přirozeného lidem, v němž Bůh lidi stvořil. A stvoření Boží pak změnit nelze - a to je náboženství neměnné, avšak většina lidí to neví.
 
  Súra 40; Gháfer - Skupiny; verš 64
 
  Bůh je ten, jenž pro vás zemi příbytkem stálým učinil a nebesa nad vámi budovou; on vyrovnal vás a podobu krásnou vám dal a pokrmy výtečné vám uštědřil. Takový je Bůh, váš Pán! Požehnán buď Bůh, Pán lidstva veškerého.
 

  V případě, že obřízka odporuje Koránu, kde se taková praktika vzala? O tom se dozvíme v následujícím odstavci:

 

          Satanova firma poškodí Alláhovo stvoření v Koránu.

 
  Satan nabádá, aby lidstvo odstranilo části těla, které Bůh stvořil. Alláh nám o tom říká v následující pasáži.
 
  Súra Al-Nisá - Ženy; verše 119 - 120
 
  (Satan řekl:) a dám jim zbloudit a vzbudím v nich vášně a nařídím jim, aby uřezávali uši dobytka a nařídím jim, aby zohyzdili stvoření Boží! "ten, kdo si bere Satana za ochránce místo Boha, ten utrpí ztrátu zjevnou. On jim slibuje a vášně v nich vzbuzuje, avšak to, co jim slibuje Satan, není nic, leč klam.
 
  Můžete vidět, že Satan zavazuje, aby lidé měnili to, co Bůh původně utvořil. Skutečnost, že se v Koránu mluví o uších dobytka, že je jeho vůle změnit Alláhovo stvoření je omezena pouze na toto. Satanův cíl je, aby lidé změnili to, co Bůh vytvořil, tedy nejen uříznutí uší skotu. Z prohlášení: "zavelím jim a oni změní stvoření Alláha", zahrnuje všechny věci které Bůh stvořil, včetně penisu dítěte.

  Aby mohl Satan provést svůj slib, musí Satan najít způsob, jak by přinutil lidi, aby plnili jeho touhy. Když se podíváme na Satanovy způsoby, tak uvidíme, že to dělá tak, že inspiruje slova a výroky, které jsou mimo Korán, tedy různé příběhy z doslechu a ty Satan zděluje jako Boží poselství.

  Súra 6; Al-A´nán - Dobytek; verš 112

  A toto jsme učinili každému poslu nepřátele: satany z lidí i džinů, kteří si vzájemně našeptávají slova plná bludů. Kdyby pán chtěl, nebyli by tak činili: ponech je tedy v tom, co si vymýšlejí!

  fitografie byly odstraněny, redakce PNVT

Vlevo: perfektní intaktní nezměněný penis dítěte podle Alláhovy vůle;  vpravo: změněno obřezáním dle vůle Satanovy

           Historické počátky mužské obřízky

  Z hlediska historie je obřízka pradávný fenomén. Historici se nemohou shodnout, kde tato praktika započala. Jedna teorie však tvrdí, že to vše začalo v jednom místě a odtud se to rozšířilo. Tato praktika přežila dodnes a také byla během jejího šíření v různých obdobích a na různých geografických místech rozmanitě obhajována.. Nejprve se snad jednalo o označení zajatých zotročených nepřátel. Později se v různých kmenových oblastech jednalo o iniciační obřad, po kterém se chlapci stávali muži a v nedávném době byla v západním světě zavedena, aby chlapcům zabránila v masturbaci. Když se ukázalo, že je to nesmysl tak byly na její obhajobu vyrobeny buďto hygienické důvody nebo důvody jako prevence různých nemocí.
 
  Dole je barevné zobrazení z hrobky Ank - Mahor (2400 - 2300 před Kristem), tedy před érou proroka Ibrahíma.
 

Ankh Mahor Tomb

  I když má praktika obřízky starobylý původ Svatý Korán jasně mluví o Satanském původu. Ale není snadné odhalit Satana, poněvadž se vždy skrýval za jednáním lidí, kteří podporovali tuto praktiku. Bůh dával ve svých knihách pokyny skrze Mojžíše, Ježíše a Mohameda. Satanova moc se však projevuje různými způsoby, takže jedná skrze knihy psanými lidmi nebo jím vedení lidé. O tom svědčí:

  Súra 6; Al-A´nán - Dobytek; verš 115

  Nechť tedy dovrší se slova Pána tvého jako pravda a spravedlnost! A nikdo nemůže změnit slova Jeho - On slyšící je i vševládnoucí.

  Tak například "Kniha mrtvých" ze starověkého Egypta, což je egyptský pohřební text, zobrazuje, jak bůh slunce Ra provádí obřízku sám na sobě a tak vytvoří dva strážné bohy. Později po smrti Proroka Mohameda se objevuje jeden výrok připsaný Prorokovi ve sbírce hadíthů o tom, že prorok Ibrahím na sobě provedl obřízku, aby splnil Boží příkaz. To je však velmi absurdní, protože Prorok Mohamed se nikdy takto nezabýval minulostí a Korán se vůbec nezmiňuje o Ibrahímově obřízce.

  Súra 12; Josef; verš 3

  Tím, že ti zjevujeme tento Korán, vyprávíme ti příběh nejkrásnější, zatímco dříve byls jedním z těch, kdo o tom neměli tušení.

  Skrze výrobu "vymyšleného slova" bude praktikováním obřízky plněna Satanova touha v myslích lidí v nových dobách. Alláh se postavil proti obřízce, když vyjevil důvody o dokonalosti Božího stvoření a explicitně odhalil Satanovy touhy inspirovat lidi, aby tu dokonalost změnili. A navíc nic nemluví o obřízce proroka Ibrahíma, což je vysoce nepravděpodobný příkaz vzhledem k tomu, co známe v Koránu o změně Alláhova stvoření.

  Člověk může nadále měnit Boží stvoření až do konce doby pokud je Satan naživu. Alláh v Koránu zjevuje sám sebe tak, že odhalí v detailní a neporušené Knize spravedlivou cestu pro pravé věřící. Záleží na tom, zda člověk bude věřit pravé a neomylné Knize zjevené Alláhem nebo se řídit rozmary rozličných spisovatelů jejichž díla mají za cíl přijmout Satanův klam namísto Alláhova dokonalého zřízení.

 

Ve skutečnosti JSME, vytvořili Muž obj nejlepších FOREM - Korán 95: 4

 

           Rozdíly v emociálních reakcích na mužskou a ženskou obřízku

  Ženská obřízka může mít více forem a to třeba jen odstranění klitoriální kapuce ale i klitorisu, malých stydkých pysků nebo dokonce i velkých stydkých pysků. Ve skutečnosti je mužská obřízka také amputace, odstranění tkáně, čímž se mnohé zničí a do značné míry poškodí sexuální funkci penisu. Reakce na mužskou a ženskou obřízku se však v západním světě diametrálně liší. Existují tu zaujatosti a předsudky, že u mužů se jedná jen o nějaké záhyby. Hlavně se jedná o kulturní akceptaci.

          Ekvivalent ženské obřízky k mužské obřízce

 
  Klitoriální kapuce a malé stydké pysky mají stejný embrionální původ jako předkožka u muže. Teprve v určité fázi embrinálního vývoje začínají nabývat rozdílné tvary. U žen kapuce chrání žalud klitorisu, u mužů předkožka chrání žalud penisu.
 
 
 
 
 
Embryonální genitálie
 
  ( K těmto nákresům podám krátké vysvětlení:
Horní nákres ukazuje, jak to vypadá u zárodku v devátém měsíci, kdy to ještě u obou pohlaví vypadá stejně. Nahoře je vidět genitální hrbolek, pod ním urogenitální záhyb, ještě níže urogenitální otvor a nejníže genitální nárůstek.
 
  Na prostředním nákresu je vidět, jak u plodu mezi 11. a 17. měsícem už nastala částečná diferenciace, z genitálního nárůstku se vyvíjí žalud penisu a klitorisu a z urogenitálního záhybu u muže hřídel penisu a další věci a u ženy hřídel klitorisu a též další věci.
 
  Poslední nákres ukazuje, že při narození je pohlavní diferenciace už zcela ukončena. Horní linie ukazuje, že u muže se z urogenitálního záhybu vyvinulo nejen tělo penisu ale i jeho kožní kryt včetně předkožky, u ženy nejen tělo klitorisu / které ač je u ženy velké, tak je zcela skryté/, ale též klitoriální kapuce a malé stydké pysky. Prostřední linie ukazuje, že urogenitální otvor zůstane u ženy zcela zachován, kdežto u muže zcela sroste a je po něm vidět pouze srůstový šev zvaný raphe, který se táhne přes celý šourek a celou spodní stranu penisu. A konečně poslední linie ukazuje, že z genitálního nárůstku se u muže vyvinul šourek, kdežto u ženy velké stydké pysky.
 
  Malý dodatek: je to tu popsáno poněkud jinak, než uvádí Mario v rubrice Info pro chlapce, osobně se domnívám, že to tam má Mario nepřesně.Redakce PNVT)
 
  "Rovnocenná forma" ženské obřízky k radikální mužské obřízce je tedy odstranění klitoriální kapuce a malých stydkých pysků. Pokud se tato operace provede u dívky, bude to bráno za brutální sexuální násilí a zmrzačení. Když se adekvátní zákrok udělá u chlapce, tak to nevyvolá jakékoliv emoce. Přitom odstranění předkožky u chlapce má mnohdy mnohem závažnější důsledky. Poněvadž je mužský žalud větší, je mnohem náchylnější na poškození soustavným otěrem. Mužská obřízka zničí správné sexuální funkce penisu.
 
  V některých částech Afriky, v Malajsii, v Indonésii a ještě v některých jiných muslimských oblastech jsou běžně obřezávány i dívky a mají pro to stejné zdůvodnění jako pro obřízku chlapců. Bojovníci za lidská práva to nazývají FGM - female genital mutilation - mrzačení ženských pohlavních orgánů. U chlapců je logickým ekvivalentem MGM - male genital mutilation - mrzačení mužských pohlavních orgánů.
 

           Korán nikde nerozlišuje mezi dívkami a chlapci

  (zkráceno.Redakce PNVT)
 
  V Koránu je uvedeno, že pouze Korán může být vodítkem pro věřícího. Zajímavá jsou tvrzení, která hadíthy, které se vztahují k obřízce připisují Prorokovi. Odlišení mužské a ženské obřízky je v hadithech nekonzistentní a tak existují i hadithy, které tvrdí, že i ženy mají být obřezány. Vzhledem k této vlastnosti hadithů je mnoho muslimských duchovních, kteří tvrdí, že i ženy musí být povinně obřezány.  A tak se došlo k tomu, že někde jsou ženské genitálie povinně obřezávány, stejně tak jako mužské. Tato praxe ženské obřízky je dnes rozšířena v mnoha zemích Afriky, v Indonésii, v Malajsii a v mnoha jiných muslimských oblastech, poněvadž je to práce křivitelů Koránu a učitelů lži. Tato učení, která jsou proti Koránu jsou přisuzována Prorokovi, ale od Proroka vůbec nepochází. Pokud některý hadíth odporuje Koránu, pak není možné, aby ten hadith byl pravdivý a platný. Cokoliv odporuje Koránu, nemá žádnou věrohodnost a platnost, bez ohledu na to, že drtivá většina "učenců" tvrdí, že je to pravé. To vyvolává otázku, kdo vede lidi v současném muslimském náboženství. Korán? Korán a hadíthy? Vypadá to, že ani jedno. Je prostě obrovský zmatek u vedoucích Alláhova náboženství, chybí u nich jasné vedení a moudrost.
 

          Bible nemůže nařídit věřícím obřízku

  Někteří se ohledně obřízky též odvolávají na Bibli. Je však mylná představa, že věřící mohou při jakémkoliv odůvodňování použít biblický zdroj. Někteří lidé s klidem citují:
 
  Súra 5; Al-Ma´ida - Prostřený stůl; verš 43 
 
  Jak by tě mohli vzývat za Soudce, když mají Tóru, v níž je obsažen rozsudek Boží? Přitom se však od ní odvrátili - nejsou tedy věřící.
 
  Už i tento verš dokazují, že Vlastníci Písma už nemají pravou Tóru. Proto tento verš v žádném případě nenabádá věřící, aby se uchýlili k Bibli. Ta mylná představa je objasněna v článku pod odkazem. Není to možné z toho jednoduchého důvodu, že původní Alláhova Písma, Tóra a Evangelium byla pozměněna a jejich současná verze nemá Boží původ. Nedá se totiž určit, co bylo lidmi do těchto Písem dodatečně vloženo.
 

          Právo člověka na volbu, zda má být obřezán nebo zůstat intaktní

 
 
 
  Obřízka ničí jeho právo se rozhodnout
 
  Nyní ohledně argumentace, že prorok Ibrahím obřezal sám sebe v dospělém věku když mu bylo osmdesát let na Boží příkaz. Mělo by to být také vykonáno na kojencích a dětech, kteří se nemohou rozhodnout ani provést vlastní informovaný ůsudek? Kdo v tomto rozhoduje za "muslima"? (tedy za předpokladu, že k muslimskému bytí patří bytostně obřízka, (my však víme, že je tomu naopak) Je tu argument, že se jiné aspekty muslimského náboženství také vykonávají bez souhlasu. Tak proč tedy nemůže být obřízka vykonána bez souhlasu?
Rozdíl je v tom, že obřízka je trvalá změna na těle, která nemůže být zvrácena, pokud někdo chce být intaktní. To se vůbec nedá srovnávat s ostatními prvky výchovy dětí, jako jsou například modlitby nebo výuka Koránu, které se děti mohou učit ale v dospělosti je nemusí přijmout z hlediska svobody náboženského vyznání. Tato forma obřízky je však náboženské donucování.
 
  Súra 2; Al-Baquara - Kráva; verš 256a
 
  Nebudiž žádného donucování v náboženství!
 
  Súra 10; Jonáš; verš 99
 
  Kdyby Pán tvůj chtěl, byli by všichni, kdož jsou na zemi vesměs uvěřili. Chceš snad donutit lidi, aby se stali věřícími.

          Kontinuální nepohoda obřezaných mužů

  Obřezaní chlapci a muži trpí kontinuálním podrážděním a nepohodou z oděru o oděv po celý jejich život. Jejich mozek se snaží tyto pocity potlačit. Předkožka je určena k ochraně citlivého žaludu před oděrem.
 

  Jizva

 
 
  Na obrázku je obřízková jizva, která je na každém obřezaném penisu. Ta jizva je velmi citlivá na dotek. Pokud se obřezaný muž dotýká penisu za jizvou a jizvy, tak může srovnávat. Jizva je velmi citlivá na dotek na rozdíl od prostoru za ní. Je to proto, že jizva je ve skutečnosti zbytek vnitřní předkožky, který byl eternalizován (je natrvalo na povrchu). Jizva je velmi citlivá na dotek ruky nebo při oděru o spodní prádlo. Na intaktním penisu je vnitřní předkožka schovaná. Je viděl jedině při erekci, což je nezbytné pro potěšení. U obřezaného penisu se tře jizva o spodní prádlo nepřetržitě, což samozřejmě obtěžuje.
 

  Žalud

  Po obřízce je žalud natrvalo odkrytý. Byl však stvořen, aby byl normálně schovaný. Tření žaludu a zjizvené tkáně. Tření žaludu a zjizvené tkáně působí celý den nepohodlí u obřezaných chlapců a mužů.
 
  Na intaktním penisu je žalud pokryt ochrannou tkání. To umožňuje být v každodenním životě v naprostém pohodlí. Celý penis je pokryt běžnou pokožkou a tak se  cítí být ve spodním prádle normálně.
 
  Pokud se zabýváte běžnými denními úkoly, tak jsou citlivé tkáně schované uvnitř. To je výrazně lepší, než když jsou ty citlivé tkáně neustále vystaveny tření o tkaninu.

 

  Když se intaktní penis ztopoří, předkožka se ztáhne ze žaludu a odkryje se citlivá vnitřní předkožka i citlivý žalud. Tak je tomu pouze při erekci a ne soustavně jako u obřezaného penisu. V té době se penis pravděpobně netře o tkaninu. V tom stavu penis očekává interakci s vaginární stěnou, což je prostředí, které je pro vztyčený penis přirozené.
 
  (Opsal jsem to tu jak to leží, ale tento odstavec považuju za velmi diskutabilní. Pravděpodobně to bude velmi individuální. Četl jsem, jak zakladatel československé sexuologické školy Josef Hynie napsal, že někteří muži, co byli obřezáni v dospělosti tímto skutečně dost trpí. Na druhou stranu u jiných dojde ke zvéšené keratinizaci a s ní spojeném znecitlivění zbylých neamputovaných erotogenních tkání.Redaktor PNVT)
 

            Jak mužská obřízka postihuje ženu

 
Milující pár
 
  Poznámka: Ztopořený obřezaný penis se podobá intaktnímu (je vidět žalud), s vyjímkou některých základních rozdílů, které významně škodí jak ženskému sexuálnímu prožitku tak i mužům.
 
  "Obřezaný styk frustruje prvotní podvědomí, které tuší, že něco není přirozeně v pořádku. Při každé zkušenosti vychází z negativních otisků minulosti. Podvědomí postupně proniká na povrch a vědomá mysl je stále více a více naštvaná. A tak mozek postupně vyvíjí negativní pocity k partnerovi. To nakonec překročí dveře ložnice a přelije se to do negativního vztahu"
 
  Kristen O´Harová
 
Symbol
 
  Ve zkratce:
 
  * Obřezaný penis má odkrytý koronární věnec. Ten působí jako "háček" a škrábe poševní stěnu a to působí bolest a nepohodlí. U intaktního penisu působí předkožka jako polštářek a to ženě působí potěšení a ne bolest.
 
  * Odkrytý věnec působí jako jednocestný ventil a vytahuje z pochvy přirozené mazivo. Takovýto háček u intaktního muže není a tak není přirozené mazání narušeno.
 
  * Žalud intaktního penisu je vlhký a mazavý. Při erekci se předkožka stáhne a vlhký obnažený žalud je tak ideální  pro vaginární prostředí. Žalud obřezaného je suchý a drsný a to zvyšuje tření.
 
  Mazavý žalud penisu intaktního muže poskytuje přirozené mazání  a umožňuje hladký a příjemný styk pro oba partnery. Naopak žalud obřezaného muže je viditelně vyschlý a má popraskaný povrch. Z toho důvodu a když se k tomu ještě připočte, že věnec u obřezaného tahá přirozené mazivo z pochvy ven a tak sex s obřezaným mužem vysušuje a tak je potřeba užívat umělých maziv. Ale Bůh stvořil přirozený systém, tedy intaktní penis a intaktní pochvu, který má být soběstačný a má být schopen produkovat přirozené mazání. Tento systém je však obřízkou zničen. Zajímavé je, že nedostatečné mazání je často scáděno na ženu.
 
Nikah
 
  "S největší pravděpodobností to bylo připisováno ženské vaginární suchosti, tedy poruše ženské vzrušivosti. Je to však normální reakce ženy na soulož s mužem, který má iatrogenně změněný penis"
 
  Gillian A. Bensley & Gregory J. Boyle. Účinky mužské obřízky na ženské vzrušení a orgasmus. Bond University. Australie.
 
  * neporušená předkožka je pohyblivá součást penisu, to obřezaní muži vůbec nemají - mají jen statické zařízení. Při pohlavním styku intaktních mužů kompletní jednotlivé interakce různých pohybů posunlivé předkožky, hřídele a vaginy umožňuje plnější zážitek pro muže i pro ženu. Patro vaginy má obdobu věnce, takzvanou "carinu". Ta zachycuje pohyblivou předkožku a její nařasení, rytmicky proti tomu výběžku a to působí nádherné potěšení ženy při pohlavním styku.
 
  * Kromě toho je žalud neporušeného penisu sametový  a to vyvolává měkčí a vlhčí pocit. Obřezaný penis není takto vyhovující z důvodu odstranění předkožky a proto je intaktní penis pro pochvu příjemnější.
 
  * Vzhledem k odstranění nervových zakončení, ztráty klouzavého mechanismu a znecitlivění žaludu omezuje to u obřezaného penisu to u obřezaného penisu potěšení a dotyčný musí více bušit, aby dosáhl orgasmu. Podlouhlé bušení zvyšuje nepohodlí a snižuje četnost kontaktů s pahorkem muže. Naopak intaktní muž vykonává krátké jemné tahy, proniká hlouběji a tak se častěji dotýká klitorisu.
 
  Stručně řečeno, pohlavní styk s obřezaným mužem je sušší, podrážděnější a méně příjemnější než styk s intaktním mužem a může být i bolestivý. Obřízka ničí efektivní vlastnosti příjemné pro normální pohlavní styk.
 
  "Žena, která má jen pohlavní styk s obřezaným mužem, je často nespokojená, neví však, kde je chyba. Mnohé ženy se pak mylně domnívají, že to nepohodlí je normální. Pak ji to k sexu netáhne. Kdyby zažila pohodlí a smyslné měkké potěšení s intaktním mužem a když by měla zkušenost s obojím, tak by si brzo uvědomila, jakou dyskomformitu styk s obřezaným přináší."
 
Kristen O´Harová  
           
  Intaktní penis je speciálně stvořen tak, aby perfektně fungoval s intaktní pochvou - obě poloviny tvoří dokonalý celek. Jakmile je pozměněn, pak musí podávat hrubý výkon. Obřízka je v rozporu s velmi rozšířeným přesvědčení, že je to jen malá bagatelní operace, významnou anatomickou změnou na penisu a zbavuje postižené lidi čistého potěšení přírodních orgánů, tak jak je Alláh stvořil. Už jsme tu uvedli dle našeho chápání Koránu, že Bůh stvořil lidské bytosti v nejlepší podobě a byl to Satan, kdo inspiroval lidi, aby to bylo změněno ve smyslu iluzorních iluzí.
 
Keyr
 
  Súra 10; Jonáš; verš 18
 
  Oni uctívají místo Boha něco, co nemůže škodit ani prospívat a říkají: "Toto jsou naši přímluvci u Boha:" Rci: " Chcete poučovat Boha o něčem, co by neznal na nebesích a na zemi? Sláva mu, oč vznešenější je On, než to, k čemuž se přidružujete."

            Proč si málokterý obřezaný muž stěžuje?

  Na tuto otázku existuje několik odpovědí: 
 
  1) byli obřezáni při narození nebo v dětství. Sex může stále připadat jako příjemný a tak nemohou znát rozdíl v tom, co by cítili jejich orgány, kdyby fungovali tak, jak je Bůh stvořil. Tak nemají možnost poznat rozdíl. Nepoznají ani denodenní nepohodu kvůli obřízce. Pocity z denodenního otírání žaludu o oděv jsou v mozku potlačeny. (to neznamená, že neexistují)
 
  2) víra, že to nařizuje islám. Těžko dovedou připustit, že by pravé náboženství nařizovalo něco špatného a Korán se nemůže mýlit. ( ve skutečnosti však "Posel" neuvádí o obřízce vůbec nic a je to v zcela naprostém rozporu s tím, co Korán tvrdí.)
 
  3) Popření ztráty z obřízky. Psychika odmítá připustit ztrátu. Dotyčný nechce přiznat, že má nedokonalé, pozměněné tělo.
 
  4) Přiznat své sexuální postižení znamená někoho z toho obviňovat, hlavně rodiče. Možná to dotyčný také provedl svým dětem a to se těžko přiznává.
 
  5) Majoritní praxe. Když to dělají všichni, tak by na tom sotva mohlo být něco špatného.
 

           Závěr

 
  1) Obřízka je škodlivý proces, který odstraňuje ochrannou předkožku a původně vlhký žalud je vystaven soustavnému odírání o oděv a vysoušení. To má za následek významné ztráty sexuálního potěšení jak pro muže, tak pro ženu. To nelze nijak zdravotně zdůvodnit. Jedná se o bolestivou a traumatickou operaci.
 
  2) Existují v Koránu jasné verše proti obřízce ( 95 ; 4 + 23 ; 14 + 27 ; 88 + 32 ; 7 + 80 ; 17 - 19 a 4 ; 119 - 120)
 
  3) Korán se vůbec nezmiňuje o obřízce proroka Ibrahíma, i když se jinak prorokem Ibrahímem Korán značně zabývá. Celé je to však proti veršům oslavujícím dokonalost Alláhova stvoření.
 
  4) Když dítě po porodu opustí matku, tak nepotřebuje být vylepšeno řezáním. Alláh tvrdí, že vše vytvořil v nejdokonalejší formě - formě, která bude nejlépe vypadat jako člověk. Předkožka má mnoho užitečných účelů a obřezání způsobuje celoživotní nevýhody.
 
  5) Satan se zavazuje, aby zmanipuloval  stvoření Alláhovo a za příklad je dáno odříznutí zdravé části těla skotu ( 4 ; 119 - 120). Obřízka je totální manipulace Alláhovým stvořením. Satan to nastrojí, jako že je to schváleno Koránem, ale je to dle vymyšleného slova. ( 6 ; 112)
 
  6) Žádný hadith nezdůvodňuje jen mužskou obřízku. Základ pro mužskou obřízku je automaticky základem i pro ženskou obřízku! Nebyl by důvod obřezávat děvčata, kdyby nebyli obřezáváni chlapci. Pravděpodobným původem obřízky v islámu jsou židovské historky zafabulované do knih hadíthů.
 
Korán
 
  Veřící má povinnost řídit se hodnotami, morálkou a učením Koránu. To jsou skutečné hodnoty, které hlásal Prorok. Nikdo by neměl předstírat, že pochopil pravdu, když je uvedeno, že nezná vše a pak poměřuje slepým okem v každodenním životě. Pouze Korán je průvodcem pokoje a spásy věřících. Ani mužská ani ženská obřízka nemá žádný základ v Alláhově pravém náboženství a je porušením Koránu - Korán je proti praxi obřízky.
 
  Súra 45; Ad-Džathia; Klečící; verš 6
 
  Toto jsou znamení Boží, jež ti podle pravdy sdělujeme. A jakému tedy uvěří zvěstování, když odmítnou Boha a jeho znamení.
 
  Pokud toto čtou rodiče, kteří uvažují, že obřežou své dítě, a to přes učení Koránu i přes to, že znají různé účely předkožky, tak by měli přemýšlet, že by měli dát svému ditěti na výběr, zda chce být obřezáno nebo ne a uvědomit si, že pravé náboženství toto nikomu neukládá. Dokonce i když starší dítě souhlasí, tak nemůže učinit informované rozhodnutí, protože ještě dobře neví, jaké má tato část těla vlastně funkce a prostě věří svým rodičům. Pokud jste otec nebo matka, měli byste se seznámit jaké účely předkožka vlastně má a ne slepě podléhat většině. Předkožku nemá muž jen tak náhodou.
 
  Sůra 6; Al-An´ám - Dobytek; verš 116
 
  Uposlechneš-li většinu těch, kdo na zemi žijí, pak tě svedou z cesty Boží, vždyť oni následují jen domněnky své a pouze předpokládají.
 
  Na závěr: Jak Korán, tak lékařská věda dokazuje, že obřízka je postup proti Alláhovu náboženství a je zincenována Satanem. Představuje celoživotní nevýhodu pro muže a je to zbytečné operační trauma, které sexuálně poškozuje i budoucí manželku. Zeptejte se sami sebe dříve než něco učiníte, jakým právem chcete zničit to, co Bůh vytvořil. Bůh stvořil chlapce a děti perfektně.
 
 
Alláhova stvoření - Boy
 
  Súra 32;  Al-Sadža - Padnutí na zem
 
  ten jenž udělal každou věc jím stvořenou a člověka z hlíny stvořil
 
  Súra 14; Ibrahím; verš 22a
 
  A řekne Satan až bude věc rozhodnuta:  "Bůh slib pravdivý vám přislíbil, a já ten slib vám dal, a ten jsem nesplnil, vždyť já jsem neměl nad vámi pravomoc nějakou, leda bych vás volal a vy jste mi odpověděli."
 
  "Není žádný přesvědčivý důvod pro obřízku ve Velké Británii a už vůbec ne pro rutinní obřízku dětí. Méně než jeden z deseti dospívajících chlapců je obřezán"
 BBC  Dr. Rob Hicks
 
  "Studie zveřejněná v dubnu 2007 v British Journal of Urology přesvědčivě dokázala, že obřezaní mají výrazný smyslový deficit oproti neobřezaným."
 
Norm UK. org
 
  "Chlapec se rodí se zdravou předkožkou. Nejsou žádné lékařské indikace pro obřízku v novorozeneckém období. Dětská obřízka je bolestivá, stresující a traumatická procedura, po které je dítě vyčerpané a vysílené do té míry, že některé děti pak nejsou schopni kojit z prsu."
 
Doctors Opposing Circumcision. org